Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

x 1 miljoen

Toelichting

2021

2020

Netto-omzet

4

1.265

1.216

Overige baten

5

14

13

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.279

1.229

Personeelskosten

6

436

409

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

7

357

317

Overige bedrijfskosten

8

209

228

Geactiveerde productie eigen bedrijf

9

-207

-188

795

766

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

10

360

334

Totaal bedrijfskosten

1.155

1.100

Bedrijfsresultaat

124

129

Financiële baten en lasten

11

-93

-56

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

12

1

-1

Resultaat voor belastingen

32

72

Belastingen

13

-11

-30

Resultaat na belastingen

21

42

Resultaatverdeling:

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

17

12

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

4

30

Resultaat na belastingen

21

42