Sustainable Development Goals

Stedin Groep draagt bij aan het bereiken van een aantal van de doelen die de Verenigde Naties hebben gesteld om voor 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering: de Sustainable Development Goals. We beschrijven hoe we ons inzetten om bij te dragen aan het bereiken van de doelen waar wij impact op hebben.

SDG

Omschrijving

Toepassing op Stedin en subtargets SDG's

Strategisch speer­punt/ Materieel onderwerp

Energie is essentieel voor bijna alle grote uit­dagingen en kansen in de wereld van vandaag.

Via onze netten bieden wij klanten (hernieuwbare) ener­gie om te leven, werken, ondernemen. We hebben in 2021 een leveringsbetrouwbaar­heid van 99,9964%. (SDG 7.2). Wij wer­ken met onze stake­hol­ders samen aan het mogelijk maken van de energietransitie en aan innovaties die nodig zijn voor een toekomstbestendig net, dat betaalbaar en betrouwbaar blijft. Hiervoor onderzoeken we bijvoorbeeld het verwarmen van woningen met duurzame gassen en waterstof (SDG 7.1).


Leveringszekerheid, Betaalbare en effi­ciënte dienst­verlening,

Klant­­tevredenheid

Stakeholder dialoog en omgeving

Slimme netten, datatechnologie en innovatie, Veiligheid en security

Onze medewerkers zijn de spil van onze organisatie. Zij zorgen elke dag voor een betrouwbare energie­voor­ziening. Wij bieden een veilige werkomgeving waarin volop kansen zijn voor ontwikkeling.

We zetten ons in voor gelijke kansen, duur­zame inzetbaar­heid en een medewerkers­bestand dat een af­spie­geling is van onze maat­schappij. Dat doen we bv. door onze focus op trajecten voor mensen met een arbeids­­beperking. In 2021 hebben we de target vanuit de Par­ti­cipatiewet ge­rea­liseerd (SDG 8.5). In ons inkoop­beleid nemen we onze verantwoor­de­lijk­heid op het gebied van mensenrechten, ethiek en ar­beidsrechten. Onze gedrags­code voor leveran­ciers is o.a. geba­seerd op de richtlijnen van de OESO. De veiligheid van onze medewerkers en de omgeving heeft onze hoogste prioriteit. (SDG 8.8).


Goed werkgeverschap
Positieve impact op mens en milieu, Veiligheid en security
Integriteit

Investeringen in infra­structuur zijn cruciaal om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken.

Stedin Groep werkt aan het mogelijk maken van de ener­gie­transitie en heeft een faciliterende rol voor de duur­za­me ontwikkeling van bijvoorbeeld de Rotter­dam­se en Zeeuwse haven en grote industrie in ons werkge­bied. In 2021 investeerden we 687 miljoen in onze netten (SDG 9.1).


Stakeholderdialoog en omgevingInvesteringen in onze netten

De steden en gemeen­schappen van de toe­komst moeten door innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot basis­voor­zieningen als energie.

Via de aanleg en het onderhoud van netten zorgt Stedin Groep voor leefbare en duurzame stedelijke omgevingen. We dragen bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving door bv, onze rol in de Regionale Energie­stra­tegieën en de warmtetransitie (SDG 11.6).Stedin Groep committeert zich aan de doelen in het Klimaatakkoord en werkt hiervoor samen met haar stakeholders (SDG 11.1; SDG 11.2).


Leveringszekerheid

Stakeholderdialoog en omgeving

Duurzame consumptie en pro­ductie betekent het pro­moten van besparing van grond­stof­fen en ener­gie, duurzame infrastruc­tuur, juiste arbeidsom­stan­dighe­den en een hogere kwa­liteit van leven voor iedereen.

Stedin Groep bedenkt en implementeert oplossingen om haar eigen energieverbruik te verminderen en ons netwerk te verduurzamen. Bv. door de elektrificatie van het grote wagenpark en het terugdringen van netverlies (SDG 12.2). We doen dit onder meer door het slim balanceren van vraag en aanbod en door verspilling tegen te gaan. Hiervoor verhogen we circulariteit van onze assets (SDG 12.4; SDG 12.5).


Positieve impact op mens en milieu

De klimaatverandering raakt elk land op elk con­tinent. Zonder ingrijpen stijgt de temperatuur op aarde deze eeuw waar­schijn­lijk meer dan 3 graden.

Stedin Groep conformeert zich aan internationale klimaatdoelstellingen en voldoet aan de eerste voorwaarden van de EU Taxonomie. Met duurzame innovaties draagt Stedin Groep bij aan technologieën en systemen die klimaatverandering tegengaan en aan het mogelijk maken van de energietransitie (SDG 13.1).


Positieve impact op mens en milieu

Beter netbeheer Energietransitie mogelijk maken Duurzame bedrijfsvoering