Positieve impact op mens en milieu

Als Stedin willen we voorop lopen als het gaat om duur­zame bedrijfsvoering. Er wordt gewerkt aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. We richten ons op de gebieden waar wij de meeste impact hebben: uitstoot van CO2 en fijnstof, grondstof­gebruik en herstel van biodiversiteit. Tegelijkertijd hebben we ook een maat­schappelijke verantwoordelijkheid in de keten, waarbij we met leveranciers in gesprek zijn over dezelfde thema’s. Dit resulteert in duurzame en verantwoorde producten en diensten.

Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat duurzaamheid niet langer als wens wordt gezien maar als noodzaak en ‘license to operate’. Zo heeft de Europese Commissie in haar ‘Fit for 55-programma’ de klimaatdoelstellingen aan­ge­scherpt naar een beoogde reductie van 55% in 2030. Tegelijkertijd zien we dat gemeenten en andere stakeholders steeds meer waarde hechten aan verduurzaming. We krijgen steeds meer vragen over duurzame inpassing van infra­structuur in een steeds drukker wordende stedelijke omgeving. Daarnaast is gebleken dat beleid op klimaat­adaptatie nodig is om ons voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering.

One Planet KPI's

We richten ons op de gebieden waarop wij de meeste impact hebben: uitstoot van CO2 en fijnstof, grondstofgebruik en een inclusieve samenleving. De manier waarop Stedin Groep zich inzet voor gelijke kansen en duurzame inzetbaarheid voor iedereen wordt beschreven in het hoofdstuk Goed werkgeverschap.

One Planet KPI's

2019

2020

2021

Target 2022

Reductie CO2-uitstoot, excl. gasnetverliezen

Target

-9%

-18%

-27%*

-36%

Behaald

-13%

-28%

-45%**

Vergroening netverliezen elektriciteit Stedin Groep in %

Target

100%

100%

100%

100%

Behaald

100%

100%

100%

Circulariteit van inkoop primaire assets Stedin

Target

n.v.t.

n.v.t.

38%

40%

Behaald

n.v.t.

34%

38%

  1. * Reductietarget ten opzichte van basisjaar 2018
  2. * Zonder gasnetverliezen om een goede vergelijking te hebben. Netbeheerders zijn vanaf 2020 verantwoordelijk voor het verduurzamen van gasnetverliezen. Ten opzichte van 2020 is de CO2-uitstoot inclusief gasnetverliezen gedaald met 6%.

Herijking One Planet strategie

In 2021 hebben wij een start gemaakt met de herijking van onze One Planet Strategie, door beleid te ontwikkelen voor verduurzaming van onze bestaande en nieuw te bouwen infrastructuur en door een opleidingstraject te starten om collega’s in staat te stellen zelf met duurzaamheid aan de slag te gaan. De herijking van de strategie richt zich op een aanscherping van onze doelstellingen, de toevoeging van biodiversiteit als strategisch thema en de positionering van klimaatadaptatie als onderwerp binnen de organisatie. Klimaatmitigatie is al langer een onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie.

Science Based Targets

Uit een analyse van 2019 is gebleken dat we met onze maat­regelen binnen de grenzen van het Parijs-akkoord opereren. Stedin start in 2022 een proces op waarbij aangesloten wordt bij het Science Based Targets Initiative. Externe verificatie van onze duurzaamheidsstrategie door het Science Based Targets Initiative betekent dat officieel wordt vastgesteld dat Stedin in lijn handelt met het ‘max. 1.5 degrees warming scenario’ van het Parijs akkoord .

CO2- en fijnstofuitstoot

Voor het monitoren van de CO2-uitstoot hanteert Stedin het Green House Gas Protocol (GHG). Dat is ingedeeld in drie scopes. In het kader hieronder staat een beschrijving van deze scopes, inclusief de onderwerpen die we meenemen in onze interne bedrijfsvoering (daar waar wij invloed op kunnen uitoefenen). Naast CO2 vindt er ook uitstoot plaats van andere broeikasgassen. Deze uitstoot wordt teruggerekend naar CO2-equivalenten zodat er een integraal overzicht ontstaat van de uitstoot van Stedin Groep. In dit verslag wordt de term 'CO2-uitstoot' gebruikt voor de verzameling van deze broeikasgassen.

CO2-uitstoot, inclusief vergroening

Resultaten in ton CO2eq

Scopes volgens GHG protocol

Toelichting

Wat valt daar bij Stedin onder

2019

2020

2021

Scope 1: Directe emissies

Emissies van broeikasgassen van eigendommen of door geleasde apparatuur, die het directe gevolg zijn van onze kernactiviteiten.

Aardgasgebruik van onze gebouwen

454

453

385

Onze mobiliteit (lease- en bedrijfswagens)

8.856

7.311

6.283

Netverlies van ons gasnetwerk*

105.008

106.842

101.552

Invoeden SF6

187

137

452

Scope 2: Indirecte emissies

Alle uitstoot van broeikasgassen bij het opwekken van elektriciteit gebruikt door Stedin, maar opgewekt door derden.

Elektriciteits- en warmteverbruik van onze gebouwen

238

1.168

1.201

Netverlies elektriciteit

179

566

641

Scope 3: Keten emissies

Uitstoot broeikasgassen door energie en brandstofgebruik vanuit vervoer, winning, energieproductie (excl. energieopwek) en emissies bij derden die het gevolg zijn van onze kernactiviteiten.

Woon-werkverkeer

2.760

1.407

211

Zakelijke kilometers

659

411

387

Inkoop

191.396

170.129

153.374

Afval (door recycling vermeden emissies)

-831

-855

-906

  1. * excl. administratief gasnetverlies Enduris

Toelichting per scope

Scope 1: Vanaf 2020 zijn de netbeheerders verantwoordelijk voor het inkopen van het gasnetverlies en de rapportage van de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot. In 2021 zijn we gestart met de ontwikkeling van een inkoopstrategie om de gasnetverliezen effectief te compenseren. Dit wordt in 2022 verder geëffectueerd. Gasnetverlies reduceren we door overal in ons net de brosse leidingen te vervangen door kunststof leidingen waaruit minder gas lekt tijdens transport. De CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering van Stedin Groep exclusief netverlies is met 45% afgenomen ten opzichte van het basisjaar 2018. Dit is ruim binnen de gestelde targets. De grootste daling zien wij bij mobiliteit vooral als gevolg van de coronacrisis. De meeste schakelinstallaties zijn lekdicht, maar ieder jaar wordt er een beperkte hoeveelheid SF6 uitgestoten. In 2021 is door Stedin 18 kg SF6 bijgevuld (2020: 6 kg) en in 2021 is door DNWG 1,0 kg (2020 1,0 kg) SF6 bijgevuld.

Scope 2: Stedin Groep compenseert jaarlijks bijna 100% van de CO2-uitstoot die ontstaat bij de inkoop van ons netverlies elektriciteit. Sinds 2021 kopen we 40% van ons netverlies in via een zogenaamde power purchase agreement: we nemen groene stroom direct af van een duurzame bron, zoals bijvoorbeeld van een wind- of zonnepark. 60% van het netverlies wordt gecompenseerd door het inkopen van zogenoemde Garanties van Oorsprong (GvO’s). Op de langere termijn wil Stedin Groep méér gaan compenseren via Power Purchase Agreement. Rond 2030 moet dit meer dan 80% bedragen.

Energietransport

Netverlies

Percentage

2016

20.270 GWh

1.020 GWh

5,03%

2017

21.893 GWh

1.052 GWh

4,80%

2018

21.330 GWh

1.076 GWh

5,05%

2019

21.100 GWh

1.069 GWh

5,06%

2020

20.171 GWh

953 GWh

4,50%

2021

20.529 GWh

931 GWh

4,14%

Scope 3: Wij zetten ons in om de uitstoot van netwerk­com­ponenten waar mogelijk te reduceren. Over woon-werk­verkeer, zakelijke kilometers en het gebruik van openbaar vervoer leest u meer onder het kopje 'Reductie CO2- en fijnstofuitstoot via onze mobiliteit'. De KPI circulair inkopen is gebaseerd op het grondstoffenpaspoort dat wij uitvragen bij inkooptrajecten.

In de 'Aanvullende informatie' staat een overzicht van de CO2-uitstoot van Stedin Groep op de verschillende scopes.

Reductie CO2- en fijnstofuitstoot via onze mobiliteit

Automobiliteit, woon-werkverkeer en zakelijke reizen vormen samen de mobiliteit bij Stedin Groep. Om onze mobiliteit te verduurzamen, hebben we een gefaseerde aanpak aan de hand van drie V’s: Voorkomen, Veranderen en wat overblijft Verduurzamen. Dit zijn onze resultaten in 2021:

  • Met 569 elektrische personenauto’s is dit deel van het wagenpark ruimschoots geëlektrificeerd. Het bereiken van de volledige 100% is in zicht. Op de natuur­lijke momenten, het einde van een leasecontract, vervangen we de brandstofauto door een elektrische uitvoering.
  • Bij de bedrijfsbussen zien we een eerste aanbod komen dat passend is voor ons. In 2021 hebben we 42 elektrische middelgrote bussen ingezet. De actieradius van deze voertuigen is toereikend.
  • Inmiddels hebben we ruim 300 laadpunten op onze Stedin locaties. Voor ons bedrijfsvervoer hebben we op 2 locaties een 150 kV-snellader gerealiseerd. Een derde volgt.

We voorzien een grote uitdaging in het elektrificeren van de gehele vloot. Aanbod van voertuigen, subsidiemogelijkheden en laadinfrastructuur hebben nog een impuls nodig om de ambities uit het klimaatakkoord voor Zero Emissie stads­logistiek mogelijk te maken.

Gele kentekens per brandstof

Aantal gele kentekens per brandstof

Benzine

Diesel

LPG

Hybride

EV

2017

58

244

1

512

38

2018

34

171

0

480

123

2019

26

115

1

417

273

2020

21

60

0

249

485

2021

19

26

0

181

569

Grijze kentekens per brandstof

Aantal grijze kentekens per brandstof

Benzine

Diesel

LPG

Hybride

EV

2017

0

1.480

12

1

22

2018

37

1.484

9

0

22

2019

0

1.464

9

1

22

2020

0

1.315

0

23

18

2021

0

1.221

0

43

42

Getankte liters en gebruikte KWh

Het gebruik van fossiele brandstoffen daalt en het elektrisch laden neemt toe. In 2021 hebben we 442.764 liter minder fossiele brandstoffen (benzine, diesel, lpg) getankt met onze bedrijfs- en leaseauto's ten opzichte van 2020 (dat is een vermindering van 16%). Het elektrisch laden van onze bedrijfs- en leaseauto's is met 1.201.020 KWh (65%) toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Woon-werkverkeer

Medewerkers met een OV-vrijkaart kunnen zakelijk en privé met het openbaar vervoer reizen. Ook in 2021 hebben - in verband met Covid-19 - weinig medewerkers van het OV gebruik gemaakt. Daarnaast stimuleren we andere duurzame alternatieven. Eind 2021 is de aanbesteding leasefietsen afgerond. Vanaf begin 2022 kunnen Stedin-medewerkers voor een leasefiets kiezen.

Stedin Groep participeert in de Anders Reizen Coalitie. Hierin is Stedin trekker van de werkgroep verduurzamen bedrijfs­bussen. Daarnaast participeert Stedin in het Convenant Zero Emissie Stadslogistiek van de gemeente Rotterdam om bij te dragen aan een duurzame, bereikbare en energiezuinige stad.

Huisvesting

Stedin gaat bewust met haar vastgoed om. Dit betekent dat we duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren bij renovatie, tijdens gebruik, en in samenhang met mobiliteit. De CO2 -uitstoot van onze gebouwen die we niet voorkomen of terugbrengen, vergroenen we door groene energiecontracten met onze leveranciers. Het werkconcept Stedin@Work (zie ‘Vakbekwame medewerkers’) resulteert op de langere termijn bovendien in lagere huisvestings- en mobiliteits­kosten.

Renovatie Anthony Fokkerstraat

In 2021 heeft de renovatie van de locatie Goes plaats­gevonden. Doelstelling was een duurzaam pand te realiseren en 2 locaties te sluiten. De nieuwe werkom­geving in Goes is dusdanig flexibel en efficiënt ingericht waar­door we meer werkplekken hebben kunnen realiseren. Mede door toepassing van het Stedin@Work werk­concept, waar thuiswerken onderdeel van is, kunnen wij consolideren qua vastgoed. Alle panden op het perceel zijn nu aardgasloos, er is een warmtepomp geïnstalleerd, energiezuinige verlichtings- en klimaat­installaties zijn geplaatst en er liggen 678 zonnepanelen met een opwek vermogen van 190 kWp op de diverse daken. Er zijn 57 laadpunten gerealiseerd voor de elektrificatie van het (bedrijfs)vervoer.

Grondstoffen en milieu

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en het verlengen van de levensduur van onze assets, streven we naar een zo hoog mogelijke mate van circulariteit. We kopen producten in die zo veel mogelijk gerecyclede grondstoffen bevatten, dagen leveranciers uit om producten te leveren die na levensduur maximaal te hergebruiken zijn en werken samen met onze afvalverwerkers om producten zo hoogwaardig mogelijk te recyclen.

KPI circulair inkopen en het grondstoffenpaspoort

Sinds 2021 hebben we via het uitvragen van de grond­­stof­­paspoorten goed inzicht in de circulaire prestaties van onze primaire assets. Dit doen we door de data uit de grond­stoffen­pas­poorten te analyseren en samen met leveranciers een strategie te bepalen om de assets meer circulair te maken. Dit kan op twee manieren. Enerzijds, door te zorgen dat er meer gerecyclede grondstoffen worden gebruikt in het productieproces. Anderzijds, door te zorgen dat de assets na einde levensduur voor een groter gedeelte hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is een lopende aanbesteding voor koppelingen die we gebruiken bij de vervanging van grijs gietijzeren leidingen. Hier werken we naar een continue herinzetbaarheid van 50-80%. Er zijn minder grondstoffen nodig, doordat we minder producten afnemen en alleen de vervangende onderdelen inkopen. Het reviseren kunnen monteurs buiten doen of centraal op de werkplaats. Dit levert niet alleen minder transport­bewegingen op, maar ook een financiële besparing van ongeveer 50%.

Op basis van de huidige inzichten lijken wij een circulariteitspercentage te behalen van 38%. Daarmee hebben we onze target voor 2021 van 38% gehaald. Voor 2022 is de target vastgesteld op 40%.

Status uitvraag grondstoffenpaspoort op basis van totaal besteld gewicht (in kg x 1.000).

Beoordelen van milieueffecten van ingekochte assets

Om de impact van onze ingekochte assets inzichtelijk te maken en om leveranciers te beoordelen op hun duurzaam­heids­prestaties, hebben wij met de andere netbe­heerders en CE Delft een zogenoemde Asset Tool ontwikkeld. De tool maakt het mogelijk om voor transforma­toren, kabels, leidingen, buizen, stations en schakel­installaties de milieu-impact te berekenen. Ook kunnen we met de tool de uitkomsten integraal meenemen in de weging van duur­zaamheid in de aanbesteding. Via deze tool krijgen wij een beter beeld van de impact die wij hebben in onze keten, en kunnen wij in samenwerking met leveran­ciers en de sector werken aan verbeteringen.

Investeringen vanuit groene obligaties

In 2019 hebben we voor het eerst een groene obligatie uit­ge­geven. De 500 miljoen die hierdoor ter beschikking kwam, is gekoppeld aan investeringen die Stedin Groep doet in duurzame projecten zoals het aansluiten van nieuwe windmolens en zonneparken aan Stedin's elek­trici­teits­netwerk en energiezuinige huisvesting. Hieronder staan een paar voorbeelden van de investeringen die we met de groene obligatie hebben gerealiseerd. Over de groene obligatie die we in 2021 hebben uitgegeven leest u meer in 'Financieel, economische prestaties'.

Herinzet schaarse grondstoffen

Gebruikte assets gebruiken we opnieuw in het net. Dit draagt bij aan CO²-reductie en het optimaal benutten van schaarse grondstoffen. Dit doen we bijvoorbeeld met gebruikte trans­formatoren. Deze worden nagekeken, getest en weer gebruikt. Dat hebben we in 2021 met 74 transformatoren gedaan (9% van het totaal aantal inge­zette trans­for­ma­toren). Ook hebben we een database ingericht met be­schik­bare onderdelen en grondstoffen. Meerdere net­werk­be­drijven delen er - onder andere via Ksandr - informatie over kabels, transformatoren en andere materialen om ze mogelijk opnieuw in te zetten. Zo zijn er onlangs door Enexis een aantal MX schakelklokken beschikbaar gesteld aan Stedin. Deze onderdelen zijn niet meer leverbaar en kunnen nu binnen Stedin worden ingezet bij een storing aan dit type MS schakelaar.

Verhogen circulariteit

Veel assets in het net kunnen nog langer mee door onder­delen te vervangen. Toch komt het voor dat deze assets zo oud zijn dat vervangende onderdelen niet meer ver­krijg­baar zijn. Bij de vervanging van de slimme meter kunnen de oude kunst­stof beschermkappen van de huisaansluitkast afbreken. Doordat deze beschermkappen niet meer leverbaar zijn, zou de gehele kast vervangen moeten worden. We hebben hiervoor nu 3D-geprinte beschermkappen ontwikkeld waardoor de huisaansluitkast langer mee kan. Onze klanten ervaren hierdoor minder overlast, het is efficiënter en er zijn minder grondstoffen nodig door een langere levensduur van onze assets.

Uitfaseren van ‘SF6‘ in schakelinstallaties

SF6 is een isolatiegas dat wordt gebruikt in schakel­installaties in ons midden- en hoogspanningsnet. We willen het gebruik van dit soort gassen zo veel mogelijk beperken door te voorkomen dat nieuwe schakel­installaties SF6-houdend zijn. De nieuwe standaard schakelinstallaties die in de middenspanning geplaatst worden voor net­uit­breiding of vervanging zijn SF6-vrij. In 2021 zijn 166 van deze SF6-vrije schakelinstallaties geplaatst (25,5% van het totaal aantal schakelinstallaties). Ook hebben we een tender uitstaan voor grotere schakel­installaties waarbij SF6-vrije installaties een financieel voordeel krijgen door waardering op een lagere CO2-footprint en subsidie mogelijkheid. Ook zijn we bezig om het lekken van de huidige schakelinstallaties in het transport zoveel mogelijk te beperken. Daar doen we onderzoek naar in ons Innovatielab.

Afval (in kg)

In de tabel geven we over 2021 de hoeveelheid afval weer van Stedin Groep. Het stijgingspercentage in niet te recyclen materialen betreft asbest. Stedin heeft in Utrecht zowel in 2020 en 2021 met saneringen te maken gehad waarbij asbest uit de grond wordt gehaald en afgevoerd. Ook in Zeeland is 567.420 kg aan asbest verwijderd. Dit asbest is hoofdzakelijk afkomstig van het vervangen van waterleidingbuizen en kent een aandeel van 85,5% op het aandeel asbest in afval niet-recycled. Onder materialen die gerecycled worden, kent gietijzer een hoog aandeel. Dit komt door het versneld vervangen van onze gietijzeren gasleidingen. We hebben 2.861.725 kg gietijzer in 2021 afgevoerd. Dat is voor deze specifieke stroom 300 ton meer ten opzichte van 2020: 2.561.060 kg. Gietijzer wordt altijd gerecycled.

Afval (in kg)

2017*

2018*

2019*

2020*

2021**

Totale hoeveelheid afval

6.400.386

8.588.912

9.576.136

8.885.295

11.424.839

Totale hoeveelheid afval recycled

5.831.399

7.755.969

8.623.144

7.710.474

8.636.798

Totale hoeveelheid afval niet-recycled

568.987

832.943

952.992

1.174.821

2.788.041

% afval niet-recycled

9%

10%

10%

13%

24%

Totale hoeveelheid asbest

487.730

771.930

718.550

756.645

1.894.085

% aandeel asbest in afval niet-recycled

86%

93%

75%

64%

68%

  1. * Stedin Netbeheer
  2. * Stedin Netbeheer + Enduris

Biodiversiteit

In 2021 zijn we gestart met het ontwikkelen van biodiversiteit als nieuw thema binnen onze duurzaamheidsstrategie. De infrastructuur van Stedin biedt een unieke kans om de biodiversiteit te versterken. Denk aan groene daken, slingerend maaien, of volledige ecologische inpassing van stations in de omgeving. Naast een directe bijdrage aan biodiversiteit en verduurzaming zien we dat steeds meer gemeenten en omwonenden duurzame inpassing van onze stations eisen. Ook zien we dat natuurlijke oplossingen bijdragen aan klimaatadaptatie of technische uitdagingen zoals hittestress kunnen verminderen. We focussen op het integreren van maatregelen om biodiversiteit te bevorderen in nieuwbouw, bestaande infrastructuur en onderhoud/beheer.

Samenwerking: Groene Netten Coalitie

Groene Netten is een samenwerkingsverband tussen MVO Nederland en de acht grote infrabeheerders van Nederland: Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat, TenneT en Stedin. Samen proberen we sneller, slimmer en tegen lagere maatschappelijke kosten te verduurzamen. Stedin werkt met de coalitie onder andere aan het creëren van een ‘Ecologische Hoofdinfrastructuur’ (EHI): een gebied van 922 vierkante kilometer in zowel stedelijk-als buitengebied- dat gezamenlijk ontwikkeld wordt om bij te dragen aan herstel van biodiversiteit. Dit is groter dan de Veluwe en een kwart van de Nederlandse landnatuur. Wetenschappelijk instituut voor de biodiversiteit Naturalis en de Vlinderstichting helpen Groene Netten om inzichtelijk te maken waar de meeste impact kan worden gemaakt. Deze analyse wordt gedaan aan de hand van een kansenkaart die samen met Naturalis wordt ontwikkeld. In 2022 wil Groene Netten concrete stappen zetten richting het opzetten en uitvoeren van projecten op kansrijke locaties.

One Planet governance

De raad van bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor de ambities en doelstellingen die voor Stedin Groep zijn opgesteld. De RvB heeft de ambities goedgekeurd die richting geven aan het duurzaamheidsbeleid van Stedin Groep op weg naar een klimaatneutrale organisatie in 2030. In 2021 zijn de strategie en de resultaten ook besproken met de Raad van Commissarissen.

Via kwartaalrapportages worden resultaten op de KPI's gerapporteerd aan de RvB en de directeuren van de betrokken bedrijfsonderdelen. Ook wordt elk kwartaal een analyse gemaakt van strategische risico's en kansen waarbij het onderwerp duurzaamheid is opgenomen. De strategische risico's 'Te hoge milieubelasting' en 'Milieuverontreiniging van de omgeving' komen terug in de tabel 'Strategische risico's en kansen'.

Risico's voor Stedin door klimaatverandering en -adaptatie

Hevige regenval, overstromingen en langdurige droogte komen steeds vaker voor en worden daarnaast ook extremer van aard. Stedin zet zich daarom niet alleen in voor het voorkomen van klimaatverandering, maar bereidt zich ook voor op de risico’s van een veranderend klimaat. Dit noemen we klimaatadaptatie. Vier risico’s zijn in het bijzonder van toepassing op Stedin: zeespiegelstijging, extreme neerslag, droogte en extreme temperaturen en overstromingen.

Om kennis op te doen en te delen, doet Stedin mee aan de ‘Climate Adaptation Coalition’. Een coalitie van partijen die verkennen hoe we de risico’s van klimaatverandering het beste in kaart kunnen brengen en ons daar het beste op kunnen voorbereiden. Ook besteedt Stedin in Netbeheer

Nederland verband aandacht aan het delen van kennis en ervaring en hebben we onderzoek gedaan naar kwets­baar­heden in componenten in relatie tot klimaatverandering. Samen met gemeenten en veiligheidsregio's heeft Stedin gebiedsstudies uitgevoerd om de effecten van wateroverlast en overstromingen per gebied te delen en te duiden. Daaruit blijkt dat het elektriciteitsnet robuuster is dan werd gedacht. Investeren om het risico proactief te mitigeren is daardoor niet kosteneffectief. In 2022 zetten we verder in op bouw­­kundige innovaties en ontwikkelen we beleid om bestaande infrastructuur waar nodig aan te passen en nieuw­bouw of uitbreiding van stations zo te ontwikkelen dat risico's worden beperkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan groene daken op onze stations.

Klimaatsensoren

Stedin heeft klimaatsensoren ontwikkeld voor beter inzicht in o.a. temperatuur en luchtvochtigheid in elektrici­teits­stations. Met deze informatie nemen we maatregelen om klimaatcondities te verbeteren, zodat de stations optimaal presteren en de maximale levensduur behouden. Met de huidige methodiek hebben we dat inzicht onvoldoende of niet op tijd. In 2022 starten we met de uitrol van de klimaatsensoren in stations waarvoor dat nodig is.

Groen dak voor biodiversiteit en voorkomen hittestress

In oktober 2021 is er op ons hoogspanningsstation aan de Benjamin Franklinstraat in Rotterdam een groen dak van Sedum geplaatst van 750m2. Zo zetten we onze eigen infrastructuur in voor het herstel van biodiversiteit. Dit past binnen onze verduurzamingsstrategie. Maar het groene dak kent nog meer voordelen. Bij dit station is er sprake van hitteproblematiek, met te hoge temperaturen in de zomer. Onze installaties kunnen dan de warmte moeilijk kwijt. Een groen dak helpt het hitteprobleem op te lossen, met een temperatuur tot 5 graden lager dan zonder groen dak.

Meten biodiversiteit

Om de biodiversiteitsimpact te vergroten, heeft Stedin het dak laten inzaaien met een inheems kruiden-en bloemenmengsel van 19 verschillende soorten. Dit trekt tal van insecten aan. De locatie ligt bovendien in een gebied met een verhoogd risico op wateroverlast. Een groen dak houdt het water langer vast, waardoor dat risico afneemt. Deze positieve effecten waren voor de Gemeente Rotterdam reden om Stedin een subsidie toe te kennen voor het groene dak.

Impact in de inkoopketen

Stedin Groep draagt haar maatschappelijke verant­woordelijkheid voor duurzaamheid in de keten, door actief te sturen op de ambities rond CO2-uitstoot, grond­stoffen, fijnstof, biodiversiteit en sociale werk­om­standig­heden. Deze verantwoordelijkheid draagt Stedin zowel in haar aanbestedingen, als in de samenwerking met leveranciers. Met een inkoopvolume van 864 miljoen in 2021 heeft Stedin Groep een wezenlijke impact. Bijna het volledige inkoopvolume (99%) wordt ingekocht bij leveranciers met een kantoor gevestigd in Nederland. Het andere (zeer kleine) deel van het inkoopvolume komt uit 16 Europese landen, Turkije en de Verenigde Staten.

Ketenverantwoordelijkheid

Alle gecontracteerde leveranciers moeten de Stedin Gedragscode voor leveranciers tekenen. Met de ondertekening committeren zij zich aan de uitgangspunten op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, eerlijk zakendoen (waaronder het voorkomen van fraude en corruptie), veiligheid en integriteit en aan onze doelstellingen op onze One Planet strategie‘. Onze gedragscode is gebaseerd op de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden opgesteld door de International Labor Organisation (ILO). Voor 63% van onze bestedingen is een getekende gedragscode. Bij alle nieuwe aanbestedingen is het tekenen van de gedragscode een verplicht onderdeel. Zo verhoogt het percentage zich jaarlijks vanzelf op de natuurlijke contract vernieuwingsmomenten.

Naar 12 strategische materiaalleveranciers zijn zelfevaluaties uitgestuurd op het vlak van corporate social responsibility. Als uit de data en zelfevaluaties blijkt dat verdere verdieping nodig is, komt een leverancier in aanmerking voor een externe audit. Het doel van de audit is om gezamenlijk verbeterplannen op te stellen om de grootste risico's op het gebied van duurzaamheid, mensenrechten en integriteit te verminderen.

Bij 3 leveranciers is een online-audit uitgevoerd; vlak na de versoepelingen van de Covid-maatregelen is de eerste fysieke audit op locatie uitgevoerd. De uitkomsten van de audits waren positief waardoor geen aanvullende acties nodig waren.

We nemen verantwoordelijkheid voor onze ketenemissies zoals de uitstoot bij onze aannemers of uitstoot die ontstaat

bij productie en vervoer van componenten en assets. In onze inkooptrajecten nemen wij de CO2-voetafdruk en andere onderwerpen mee, zoals materiaalgebruik en sociale werkomstandigheden. Deze zijn de basis voor de selectie van leveranciers.

Governance rondom supply chain

De RvB heeft in juli 2021 de ambities vanuit het strategisch plan Supply Chain goedgekeurd. Dit plan geeft richting aan de ontwikkeling van de Supply Chain-organisatie op het gebied van supply chain management.

Supply Chain heeft zijn eigen rapportage lijn naar de RvB. De rapportage is gebaseerd op een KPI dashboard en maan­de­lijkse MT reviews op inzicht en performance. In de vorm van de maan­delijkse Business Review (BUR) worden bijzon­der­heden en afwijkingen gerapporteerd aan de RvB. Hierin rapporteren we over onderwerpen zoals voor­raad­posities, beschikbaarheidssignalen uit de markt en prijsfluctuaties.

Ons riskmanagement en de potentiële duurzaamheidsrisico’s in onze toeleveringsketen zijn eind 2021 heringericht in de nieuwe Supply Chain organisatie. Daarmee is de monitoring en de rapportage over afwijkingen daarvan ook structureel afgedekt.

Herstelprocedures

Periodiek vinden er overleggen plaats met stakeholders uit de verschillende categorieën (Aannemerij & diensten, Materialen & slimme meters, ICT en Services), zodat bevindingen direct gedeeld kunnen worden en omgezet in herstelprocedures.

Een voorbeeld van dit beleid zien we terug in de Taskforce Materialen: een samenwerking tussen de business, de afdeling logistiek en vendor management, om het risico op materiaaltekorten tijdens Covid-19 te beperken. Prijzen en beschikbaarheid van materialen zijn met elkaar verbonden, en moeten daarom ook in samenhang worden beheerst. Met de inzet van deze Taskforce Materialen zijn wij in staat gebleken dit risico volledig te mitigeren. Voor alle ingekochte materialen en diensten streven we naar het maximaliseren van de toegevoegde waarde door te gunnen, contracteren en te beoordelen op kwaliteit, prijs, duurzaamheid, veiligheid en innovatie. Deze criteria staan in KPI’s die aan de hand van data, (self-)assessments en audits worden beoordeeld.