Geconsolideerde balans

x 1 miljoen

Toelichting

31 december 2021

31 december 2020

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

14

7.635

7.057

Immateriële vaste activa

15

92

93

Gebruiksrecht activa

16

73

81

Deelnemingen en joint ventures

17

-

4

Financiële vaste activa

- Afgeleide financiële instrumenten

19

-

16

- Overige financiële vaste activa

14

16

Totaal vaste activa

7.814

7.267

Vlottende activa

Activa aangehouden voor verkoop

12

4

-

Voorraden

20

51

51

Acute belastingvorderingen

29

-

3

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

21

165

165

Afgeleide financiële instrumenten

19

15

3

Liquide middelen

22

133

83

Totaal vlottende activa

368

305

TOTAAL ACTIVA

8.182

7.572

PASSIVA

Groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

23

2.764

2.390

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

23

506

501

Totaal groepsvermogen

3.270

2.891

Langlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen

24

9

11

Overige voorzieningen

25

15

24

Uitgestelde belastingverplichtingen

18

340

274

Afgeleide financiële instrumenten

19

64

84

Rentedragende schulden

26

2.736

2.893

Vooruitontvangen opbrengsten

27

876

787

Totaal langlopende verplichtingen

4.040

4.073

Kortlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen

24

4

3

Overige voorzieningen

25

3

5

Afgeleide financiële instrumenten

19

-

2

Rentedragende schulden

26

545

290

Acute belastingverplichtingen

29

12

-

Handelscrediteuren en overige schulden

28

308

308

Totaal kortlopende verplichtingen

872

608

TOTAAL PASSIVA

8.182

7.572