Rentedragende schulden

Classificatie (x 1 miljoen)

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

Kortlopend

545

290

Langlopend

2.736

2.893

Totaal

3.281

3.183

Mutaties van de rentedragende schulden:

x 1 miljoen

2021

2020

Per 1 januari

3.183

3.004

Opgenomen langlopende rentedragende schulden

497

-

Opgenomen kortlopende rentedragende schulden

2.600

1.375

Aflossing langlopende rentedragende schulden

-195

-

Aflossing kortlopende rentedragende schulden

-2.800

-1.175

Leaseverplichtingen

-8

-5

Koersverschillen

6

-29

Interest rate swaps

-7

13

Overige mutaties

5

-

Per 31 december

3.281

3.183

De looptijden van de rentedragende schulden zijn hieronder weergegeven:

x 1 miljoen

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

Binnen 1 jaar

545

290

Tussen 1 en 2 jaar

11

535

Tussen 2 en 3 jaar

49

11

Tussen 3 en 4 jaar

536

121

Tussen 4 en 5 jaar

504

534

Na 5 jaar

1.636

1.692

Totaal

3.281

3.183

De meeste rentedragende schulden op 31 december 2021 zijn aangegaan door Stedin Holding N.V. en er zijn geen zekerheidstellingen afgegeven. Een nadere toelichting op de rentedragende schulden is opgenomen onder 33 Beheersing van financiële risico's.

De leaseverplichtingen die vanaf 1 januari 2019 zijn geactiveerd als gevolg van de toepassing van IFRS 16 zijn onderdeel van de rentedragende schulden. Voor de toelichting op het gebruiksrecht vaste activa, zie 16 Gebruiksrecht vaste activa.

De totale leaseverplichting per 31 december 2021 bedraagt 74 miljoen (2020: 81 miljoen). De looptijden van deze leaseverplichting zijn: 13 miljoen binnen 1 jaar, 31 miljoen tussen 1 en 5 jaar en 30 miljoen langer dan 5 jaar.

Er is geen sprake van een liquiditeitsrisico voor de leaseverplichtingen die voortvloeien uit gebruiksrechten. De leaseverplichtingen worden gemonitord door de afdeling Corporate Control.

In 2021 vonden de volgende belangrijke transacties plaats m.b.t. financieringen:

 • Het eigen vermogen is versterkt door de uitgifte van 200 miljoen aan preferente aandelen aan een deel van de huidige aandeelhouders.
 • Stedin heeft in mei 2021 USD en GBP leningen afgelost voor een totale hoofdsom van 196 miljoen euro waarbij een deel vervroegd is afgelost tegen een premie van 38 miljoen euro. Met de vervroegde aflossing zijn de financieringslasten van deze leningen naar voren gehaald waardoor er een eenmalige (rente)last ontstaat in 2021. Hier staan lagere rente lasten tegenover voor de toekomstige jaren. Beide leningen worden geherfinancierd via actieve financieringsprogramma’s van Stedin Groep.
 • De 500 miljoen hybride financiering uit 2014 is met een verkoopaanbieding (tender offer) aan investeerders afgelost en vervangen door een nieuwe 500 miljoen hybride uitgifte met een calldatum in 2027 en een coupon van 1.5%.
 • Het Euro Medium Term Note programma en Green Finance Framework in geüpdatet en hieronder is een nieuwe 500 miljoen groene obligatie uitgeven met een looptijd van 5 jaar en een rentecoupon van 0.0%

Aan sommige van de leningen zijn financiële convenanten verbonden. Deze zijn hieronder weergegeven:

 • Een gearing ratio (nettoschuld / totaal vermogen) die lager is dan 70%;
 • Een interest coverage ratio (EBITDA / netto verschuldigde rente) die hoger is dan 3.

Bovenstaande ratio-bandbreedtes worden getoetst aan het einde van elke meet periode.

De volgende definities zijn hierop van toepassing:

 • Meetperiode: 12 maands voortschrijdend gemiddelde per 31 december en 30 juni van elk boekjaar.
 • Nettoschuld: Totaal verschuldigde hoofsommen van rentedragende schulden minus liquide middelen.
 • Totaal vermogen: Totaal verschuldigde hoofsommen rentedragende schulden plus eigen vermogen gecorrigeerd voor vermogenscomponenten gerelateerd aan goodwill, immateriële vast activa en minderheidsdeelnemingen.
 • EBITDA: Resultaat voor belasting gecorrigeerd voor afschrijvingen, amortisaties, netto verschuldigde rente, resultaten van verkochte groepsonderdelen, herwaarderingen, one-off items, en belang van minderheidsdeelnemingen.
 • Netto verschuldigde rente: som van de financiële baten en lasten.

Zoals blijkt uit onderstaande tabellen voldoet Stedin Holding N.V. gedurende 2021 aan de genoemde voorwaarden.

Gearing ratio

2021

2020

Verschuldigde hoofdsommen rentedragende schulden

3.281

3.183

Liquide middelen

-133

-83

Nettoschuld

3.148

3.100

Verschuldigde hoofdsommen rentedragende schulden

3.281

3.183

Eigen vermogen

3.270

2.891

Vermogens correcties

-92

-93

Totaal vermogen

6.459

5.981

Gearing ratio

48,7%

51,8%

Interest coverage ratio

2021

2020

Resultaat voor belastingen

32

72

Afschrijvingen

360

334

Financiële baten en lasten

93

56

Resultaat na belasting verkochte deelnemingen en joint ventures

-1

1

EBITDA

484

463

Netto verschuldigde rente

88

60

Interest coverage ratio

5,5

7,7