Overige voorzieningen

x 1 miljoen

Reorganisatie

Overige

Totaal

Per 1 januari 2020

-

32

32

Dotaties

1

2

3

Onttrekkingen

-

-4

-4

Vrijval

-

-2

-2

Per 31 december 2020

1

28

29

Dotaties

2

1

3

Onttrekkingen

-1

-2

-3

Vrijval

-

-11

-11

Per 31 december 2021

2

16

18

Classificatie (x 1 miljoen)

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

Kortlopend

3

5

Langlopend

15

24

Totaal

18

29

De overige voorzieningen bedragen 18 miljoen (2020: 29 miljoen) en hebben betrekking op diverse voorzieningen van uiteenlopende aard en hebben met name een langlopend karakter. Onder andere zijn hier een amoveringsvoorziening van 4 miljoen (2020: 4 miljoen), voorziening voor het versneld verwijderen van'gasaansluitingen uit bedrijf' van 3 miljoen (2020: 12 miljoen) en aangegane verplichtingen ter hoogte van 7 miljoen ten behoeve van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen in opgenomen (2020: 8 miljoen).

Verwijderen van gasafsluitingen

In het eerste halfjaar 2019 is door Netbeheerders op sectoraal niveau in Netbeheer Nederland afgesproken dat het verwijderen van gasafsluitingen niet langer vrijblijvend uitvoerbaar is voor Netbeheerders, maar dat vanuit veiligheidsoogpunt dit versneld wordt uitgevoerd en onderhavig wordt aan toezicht door SODM. Het betreft afgesloten gasaansluitingen, met een status 'uit bedrijf', waar nog wel 'druk' op staat. De hiermee verband houdende kosten worden niet in rekening gebracht bij (voormalige) klanten.

Stedin Groep verwacht eind 2024 de betreffende gasafsluitingen verwijderd te hebben. De versnelde verwijdering heeft impact op de geschatte resterende levensduur van de betreffende aansluitingen. De impact van de afschrijvingen als gevolg van de veranderde levensduur op het resultaat 2020 en 2021 is nihil.

Vanwege de update van de methodebesluiten voor de nieuwe reguleringsperiode is een deel van de voorziening in 2021 vrijgevallen.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op onder andere werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar.

Reorganisatievoorziening

Onder de voorziening voor reorganisatie worden de vergoedingen en/of aanvullingen op uitkeringen opgenomen die worden uitgekeerd aan medewerkers waarvan de arbeidsrelatie waarschijnlijk wordt beëindigd. De vergoedingen zijn gebaseerd op het Sociaal Plan Sector Netwerkbedrijven en worden berekend op basis van het brutosalaris, een gewogen gemiddelde aantal dienstjaren en een inschatting op gebied van boventalligheid. Voor de totstandkoming van de berekening van de voorziening is tevens een inschatting gemaakt van het toekomstige verloop van de boventallige medewerkers.

De voorzieningen zijn in 2021 verdisconteerd met een percentage van 1,0% (2020: 1,0%).