Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

x 1 miljoen

Toelichting

2021

2020

Bedrijfsopbrengsten

39

3

3

Kosten van inkoop uitbesteed werk en operationele kosten

-1

-2

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-2

-6

Totaal bedrijfskosten

-3

-8

Bedrijfsresultaat

-

-5

Financiële baten en lasten

45

-69

-31

Resultaat voor belastingen

-69

-36

Resultaat deelnemingen*

42

72

63

3

27

Belastingen

18

15

Resultaat na belastingen

21

42

Resultaatverdeling:

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

17

12

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

4

30

Resultaat na belastingen

21

42

  1. * Het resultaat dochterondernemingen 2020 betreft 65 miljoen voor deelnemingen en -2 miljoen voor de verkochte deelneming Joulz Diensten.