Enkelvoudige balans

Voor winstbestemming

x 1 miljoen

Toelichting

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

40

-

54

Immateriële vaste activa

41

78

77

Financiële vaste activa

42

5.590

5.355

Totaal vaste activa

5.668

5.486

Vlottende activa

Vorderingen groepsmaatschappijen

43

1.000

760

Acute belastingvorderingen

-

2

Overlopende activa en overige vorderingen

20

18

Liquide middelen

98

46

Totaal vlottende activa

1.118

826

TOTAAL ACTIVA

6.786

6.312

PASSIVA

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

23

539

497

Agioreserve

23

158

-

Herwaarderingsreserve

23

790

662

Wettelijke reserve

23

3

4

Reserve kasstroomafdekkingen

23

-53

-78

Hedgekosten reserve

23

-

-

Ingehouden resultaten

23

1.323

1.275

Onverdeeld resultaat boekjaar

23

4

30

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

2.764

2.390

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

23

506

501

Totaal eigen vermogen

3.270

2.891

Langlopende verplichtingen

Voorzieningen

11

4

Uitgestelde belastingverplichtingen

72

59

Rentedragende schulden

26

2.676

2.825

Afgeleide financiële instrumenten

19

64

84

Totaal langlopende verplichtingen

2.823

2.972

Kortlopende verplichtingen

Rentedragende schulden

26

531

276

Schulden aan groepsmaatschappijen

43

116

137

Acute belastingschulden

12

-

Afgeleide financiële instrumenten

19

-

2

Overige schulden

44

34

34

Totaal kortlopende verplichtingen

693

449

TOTAAL PASSIVA

6.786

6.312