Missie, visie en strategie

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is onze missie. We zijn ervan overtuigd dat we de energietransitie mogelijk kunnen maken door ons te richten op onze kerntaken voor (toekomstig) netbeheer en met excellente dienstverlening aan onze 2,3 miljoen klanten. We richten ons daarbij op de volgende drie strategische speerpunten: beter netbeheer, energietransitie mogelijk maken en duurzame bedrijfsvoering.

Beter netbeheer

We willen onze kerntaken steeds beter uitvoeren. Zodat we 365 dagen per jaar 24/7 energie leveren en tot de netbe­heerders met de allerbeste netten van de wereld blijven behoren. Ook als de vraag naar elektriciteit blijft groeien en duurzame energie andere eisen aan ons net stelt. We willen bovendien dat de energie-infrastructuur zo betaalbaar mogelijk blijft: voor nu en voor de volgende generaties. En dat iedereen tevreden is over onze dienstverlening, van gezinnen tot de grootste bedrijven.

Energietransitie mogelijk maken

We willen zorgen voor toekomstbestendige netten die mee kunnen in de energietransitie. Daarnaast delen we waar mogelijk onze netinformatie met andere partijen in de markt en met gemeenten. Dit helpt hen de juiste keuzes te maken om de energietransitie waar te maken. Want alleen samen kunnen we de energietransitie realiseren. We zien dat het tempo van onze investeringen en daarmee de hoeveelheid werk sneller oploopt, onder meer doordat de Europese klimaatambities omhoog zijn bijgesteld. Dit vraagt veel van de organisatie.

Duurzame bedrijfsvoering

Als ambassadeur van de energietransitie streven we zelf ook naar een duurzame bedrijfsvoering. Met veilige werk­omstandigheden, vakbekwame medewerkers en het aantrekken en ontwikkelen van technici en talent, financiële gezondheid en een positieve impact op mens en milieu in overeenstemming met de One Planet-gedachte.

Onze strategische uitdagingen

Verbeteren kwaliteit van dienstverlening

We doen al veel goed, maar het moet en kan nog beter. Daarom monitoren we voortdurend waar we kunnen verbeteren. Door onze dienstverlening slimmer in te richten, kunnen we zowel sneller als efficiënter werken voor onze klanten. In de hoofdstukken Beter netbeheer en Energietransitie mogelijk maken lichten we toe hoe we deze uitdaging het hoofd bieden.

Financieel gezond zijn en blijven

Om de energietransitie te realiseren, is het belangrijk dat er maatschappelijk draagvlak blijft voor het onderwerp. Dat kan alleen door transparant te zijn over de kosten en de baten van de transitie en door met elkaar in gesprek te blijven over hoe we deze lasten als samenleving willen dragen. Meer hierover leest u in het hoofdstuk Financieel, economische prestaties.

Hoeveelheid werk neemt toe, schaarste op arbeidsmarkt

De energietransitie betekent een forse toename van investeringen en dus werk. Dit heeft impact op hoe we ons personeelsbestand vormgeven. In het hoofdstuk Goed werkgeverschap leest u hier meer over.

Onze strategische initiatieven

De volgende vier initiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van onze strategie:

1. Klantgerichte ketenorganisatie

Het slimmer besturen van ons werk door het onder te brengen in vier verschillende ketens, leidt tot een wezenlijke verbetering van de effectiviteit en efficiency. Dit helpt om de stijgende hoeveelheid werk aan te kunnen en mee te kunnen bewegen met de veranderende vraag van de klant. Door te gaan werken vanuit ketendoelen en resultaten stimuleren we binnen Stedin betere samenwerking en effectievere, efficiëntere en meer klantgerichte processen.

2. Multidisciplinair: efficiency en klanttevredenheid

Multidisciplinair werken is gericht op het realiseren van de samenwerking met andere partijen zoals met de drink­waterbedrijven in ons verzorgingsgebied. We werken allemaal in de ondergrond. Door multidisciplinair werken kunnen we onze werkzaamheden efficiënter uitvoeren, besparingen realiseren, schaars personeel beter benutten en overlast voor omwonenden verminderen.

3. Duurzame energietransitie; klaar voor de toekomst

Het hele energiesysteem overzien is essentieel in de energietransitie: welke klantvragen komen op ons af en welke dienstverlening past daarbij. Dit betekent volop in gesprek met provincies, gemeenten en marktpartijen om de mogelijke toekomstige vraag van klanten naar aansluitingen en netcapaciteit op te halen.

Deze informatie is belangrijk om trendanalyses te maken en investeringsbeslissingen te nemen. Ook helpen we klanten bij het maken van keuzes voor duurzame opwek, mobiliteit, flexibele capaciteit en warmte om de energietransitie mogelijk en betaalbaar te maken.

4. System operator; regisseur van het energiesysteem

Het initiatief System Operator levert inzicht in en prognoses over onze netten om congestie en problemen met spannings­kwaliteit eerder te zien aankomen. Zo kunnen we deze voorkomen en/of verlichten. Het doorrekenen van onze

netten is hierbij belangrijk, zowel realtime voor de bedrijfsvoering als voor de lange termijn voor investeringsbeslissingen. We breiden onze rol als beheerder van fysieke netten uit met het beheer van de digitale informatiestromen. We wisselen steeds meer informatie uit met klanten, gemeenten, marktpartijen en andere netbeheerders over zaken zoals beschikbare netcapaciteit. Zo worden wij een regisseur van het energiesysteem: een system operator.

De geboekte resultaten op het gebied van deze initiatieven komen terug in het hoofdstuk Resultaten.

Herijking strategie

De huidige strategie is vastgelegd voor een periode van vijf jaar (2018 – 2022). Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe strategie voor de periode 2023 – 2027. Deze wordt in 2022 gelanceerd.