Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet- gerealiseerde resultaten

x 1 miljoen

Toelichting

2021

2020

Resultaat na belastingen

21

42

Niet-gerealiseerde resultaten die niet via de winst-en-verliesrekening worden afgewikkeld (na belastingeffecten)

Aanpassing reële waarde netwerken gereguleerd

14, 23

176

-

Effect wijziging belastingtarief op herwaarderingsreserve

18, 23

-7

-29

Niet-gerealiseerde resultaten die wel via de winst-en-verliesrekening worden afgewikkeld

Ongerealiseerd resultaat kasstroomafdekkingen / hedgekosten

33

22

-17

Recycling kasstroomhedge reserve naar winst-en-verliesrekening

10

3

Uitgestelde belastingverplichtingen kasstroomafdekkingen / hedgekosten

18

-8

3

Effect wijziging belastingtarief op reserve kasstroom afdekkingen / hedgekosten

18

1

4

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

194

-36

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

215

6

Resultaatverdeling:

Houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

17

12

Aandeelhouders Stedin Holding N.V.

198

-6

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

215

6