Groepsvermogen

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van Stedin Holding N.V. bedraagt 2 miljard, verdeeld in 15 miljoen gewone aandelen en 5 miljoen cumulatief preferente aandelen met een nominale waarde van elk 100,-. Per 31 december 2021 zijn 5.387.046, waarvan 4.970.978 gewone en 416.068 cumulatief preferente, aandelen geplaatst en volgestort (2020: 4.970.978 enkel gewone aandelen).

Agioreserve

Stedin Holding N.V. heeft in 2021 200 miljoen extra eigen vermogen aangetrokken ter versterking van de eigen vermogenspositie. Dit vermogen is aangetrokken door de uitgifte van 416.068 cumulatief preferente aandelen met een nominale waarde van elk 100,-. Daarnaast is door de aandeelhouders nog een agio volgestort van 380,69 per aandeel, voor een totaalbedrag van 158,4 miljoen.

Herwaarderingsreserve

De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de herwaardering van netwerken en netwerkgerelateerde activa op basis van de reële waarde. Het verschil tussen de afschrijvingen op basis van de geherwaardeerde boekwaarde en de afschrijvingen op basis van de oorspronkelijke historische kostprijs is, gecorrigeerd voor uitgestelde belastingen, overgeboekt van de herwaarderingsreserve naar de reserve ingehouden resultaten. De herwaarderingsreserve staat niet ter vrije beschikking van de aandeelhouders. De herwaarderingsreserve bedraagt ultimo 2021 790 miljoen (2020: 662 miljoen). In 2021 is 176 miljoen toegevoegd aan de herwaarderingsreserve als gevolg van de herwaardering van de materiële vaste activa. Tevens is vanuit de herwaarderingsreserve 48 miljoen aan het onverdeeld resultaat toegevoegd uit hoofde van afschrijvingslasten.

Preferent dividend reserve

In 2021 heeft Stedin cumulatief preferente aandelen uitgegeven waarvoor jaarlijks een rendement van 3% uitgekeerd of gereserveerd dient te worden. De uitkering van dit rendement staat ter discretie van de raad van bestuur, waarbij goedkeuring door de raad van commissarissen benodigd is. Dit rendement wordt, wanneer deze niet wordt uitgekeerd, in een aparte reserve opgenomen.

Wettelijke reserve

In het eigen vermogen is een wettelijke reserve opgenomen voor de omvang van de boekwaarde van de intern ontwikkelde immateriële vaste activa.

Reserve kasstroomafdekkingen

De reserve kasstroomafdekkingen staat niet ter vrije beschikking van de aandeelhouders. Een nadere toelichting op het verloop en de onderliggende afdekkingsrelaties is opgenomen in toelichting Afgeleide financiële instrumenten en kasstroom hedgereserve.

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

Op 23 maart 2021 heeft Stedin Holding N.V. een nieuwe achtergestelde eeuwigdurende obligatielening (‘Perpetual Fixed Rate Reset Securities’) uitgegeven voor een bedrag van nominaal 500 miljoen met een couponrente van 1,5% en een uitgiftekoers van 100%. Dit leverde een ontvangen bedrag van 500 miljoen op. De obligaties zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam. Op 31 december 2021 bedraagt de marktwaarde 501 miljoen. De boekwaarde per ultimo 2021 is 506 miljoen, zijnde de nominale hoofdsom inclusief 6 miljoen lopende rente.

Deze achtergestelde eeuwigdurende obligatielening wordt aangemerkt als een eigen vermogeninstrument en is achtergesteld ten opzichte van alle schuldeisers van Stedin Groep, maar heeft bepaalde preferenties ten opzichte van de aandeelhouders in geval van liquidatie van de onderneming. Stedin Holding N.V. heeft geen contractuele verplichting tot terugbetaling van de lening. Eventuele betaling van de (achterstallige) couponrente is conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan aandeelhouders. Als gevolg hiervan kunnen de houders van deze obligatielening Stedin Holding N.V. niet verplichten tot betaling van de couponrente en tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de lening.

De in 2014 afgesloten achtergestelde eeuwigdurende obligatielening is in 2021 volledig afgelost. De kosten welke hiermee zijn gemoeid, betreffende een premie als compensatie voor de nog te betalen rente van 11 miljoen, zijn in het eigen vermogen verwerkt.