Waar we in 2022 op inzetten

In 2022 zetten we door op onze drie strategische speerpunten. De uitdagingen waar we voor staan maken dat we scherpe keuzes moeten maken. Deze zijn nodig om ook in de komende jaren steeds weer veerkrachtig vooruit te gaan. In 2022 wordt ook de basis gelegd voor een nieuwe strategie van Stedin Groep voor de periode 2023 tot en met 2027. We voeren hierover gesprekken met stakeholders en zetten een strategie op die inspeelt op de grootste uitdagingen.

Beter netbeheer

Ook in 2022 hebben we veel aandacht voor hoe we klant­gerichter en efficiënter kunnen werken. Door meer in ketens te werken, ons werk te digitaliseren en klantgemak centraal te stellen, werken we efficiënter en kunnen klanten makkelijker zaken met ons doen. Het strategisch initiatief ‘Klantgerichte ketenorganisatie’ richt zich op ketensturing: beter (intern) samenwerken, zodat de processen binnen een keten soepeler en sneller gaan. In 2022 ligt de focus specifiek op de keten waarin we de grootste uitdaging zien: de keten Zakelijk Project. We zien binnen deze keten steeds meer werk op ons afkomen. Dit zijn uitdagende projecten die we samen met klanten en gemeenten effectief en efficiënt moeten uitvoeren om te zorgen voor het energienet van nu en de toekomst. Deze focus betekent concreet: werken aan samenwerking met waterbedrijven (multidisciplinair), op de meest efficiënte manier het werk verdelen met aannemers (opschuiven in de keten) en tot slot het professionaliseren van projectmanagement. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners in de gehele keten, zoals gemeenten en aannemers.

Energietransitie mogelijk maken

In 2022 versnellen we op onze ontwikkeling naar system operator. Alleen zo kunnen we energiestromen op een slimme en digitale manier en in voortdurende afstemming met klanten en marktpartijen voorspellen, plannen en sturen. Ook benutten we de capaciteit van het energienet beter, blijft het net in balans en kunnen onze klanten blijven vertrouwen

op de energievoorziening. We vergroten het voorspellend vermogen door het verbeteren en moderniseren van ons geografisch informatiesysteem en bedrijfsmiddelenregister en plaatsen tegelijkertijd nieuwe sensoren in onze midden­spanningsstations. We maken ons belangrijke nieuwe vaardigheden eigen, zoals netrekenen in alle tijdschalen en het voorspellen van de klantvraag. Hierdoor krijgen we meer realtime inzicht in energiestromen en kunnen we deze sturen en waar mogelijk flexibiliteitsinstrumenten toepassen, samen met marktpartijen, om de capaciteit optimaal te benutten. Onderlinge kennisdeling is belangrijk om hierbij de beste keuzes te maken. Bijvoorbeeld door met gemeenten en partners tot afgestemde tranisitieplanningen te komen voor Regionale Energiestrategieën, Transitievisies Warmte, Clus­ter Energiestrategieën en de Regionale Agenda Laad­infra­struc­tuur. Of samen met grote duurzame opwekkers te zorg­en dat we de netcapaciteit optimaal benutten tijdens een congestieperiode. Met strategische partners werken we aan innovaties die nodig zijn. Door intensieve samenwerking tussen de landelijke en regionale netbeheerders leren we van elkaar over gezamenlijke uitdagingen en kunnen we versnellen.

Duurzame bedrijfsvoering

Veiligheid in ons werk en in onze omgeving is essentieel. Met de bestaande programma's zetten we de sterke veiligheids­cultuur in 2022 onverminderd voort. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor cybersecurity, nu steeds meer van onze infrastructuur gedigitaliseerd wordt. Een ander belang­rijk onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering is een toekomst­gerichte organisatie, waarin we beschikken over de juiste mensen en vaardigheden om de energie­transitie mogelijk te maken. In 2022 werken we met het strategisch personeelsplan verder aan het beter inzichtelijk maken van de benodigde functies en vaardigheden. Ook zetten we in op in-, door- en uitstroom en focussen we op het gebied van leiderschap op de cultuurwaarde ‘vooruit’. Duurzame bedrijfsvoering betekent ook het in balans houden van de maatschappelijke kosten en baten. We gaan in 2022 verder met het efficiencyprogramma. De financiering blijft een belangrijk thema, zowel in de vorm van het aantrekken van vreemd vermogen als eigen vermogen.