Resultaten niet-gereguleerde activiteiten

Onze focus ligt op goed netbeheer en excellente dienstverlening. Daarom zijn we terughoudend met niet-gereguleerde activiteiten. Over ons beleid en keuzes rond niet-gereguleerde activiteiten leest u meer in 'Activiteiten Stedin Groep'.

NetVerder

NetVerder heeft zich in 2021 verder ontwikkeld op het gebied van collectieve warmtenetten. Op meerdere plaatsen in het verzorgingsgebied van Stedin ontwikkelen we open warmtenetten waar we op termijn zo veel mogelijk bronnen en gebruikers op aansluiten. Binnen enkele jaren zijn de eerste projecten operationeel. Het project Open Warmtenet Delft (OWD) is het verst gevorderd. In het hoofdstuk Strategie leest u meer over de marktordening warmtenetten.

De inzet van duurzame bronnen zoals restwarmte, aardwarmte en lage temperatuurbronnen (buitenlucht, water) speelt een steeds grotere rol. We werken voor én samen met gemeenten, projectontwikkelaars, woning­corporaties en bewoners om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Onze focus ligt weliswaar op de infra­struc­tuur, maar wij nemen het hele energiesysteem in beschouwing, evenals de betaalbaarheid van de verschillende routes en de leveringszekerheid daarvan.

In het collectief WarmingUP, een nationaal 3-jarig samenwerkingsprogramma, ontwikkelen we met 38 deelnemers toepasbare kennis. Het doel: collectieve warmtesystemen die betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar zijn. Met deze kennis zijn we steeds beter in staat om verantwoorde keuzes te maken voor de lange termijn. Inmiddels zit dit samenwerkingsprogramma in het tweede jaar. Enkele concrete (tussen)resultaten zijn: de alfarelease van een ‘design toolkit’ voor warmtesystemen, een lopende meetcampagne naar benodigde verwarmingstemperaturen in bestaande bouw en een rapportage van bewoners­motivatie om over te stappen van aardgas naar warmte.

In 2021 hebben wij samen met Alliander en Enexis geïnvesteerd in een warmtestraat in The Green Village op de campus van de TU Delft.

De risicocontrols van NetVerder zijn volledig ingericht en operationeel. Periodiek worden de risico’s van dit bedrijfsonderdeel geactualiseerd. De veiligheidsrichtlijnen van Stedin Groep zijn ook van toepassing op NetVerder. Er zijn werkplekinspecties, we spreken elkaar waar nodig aan op veiligheidsgedrag en ook het maken van meldingen is onderdeel van ons veiligheidsbeleid.

De bestaande assets hebben in 2021 conform verwachting gepresteerd zonder operationele storingen.

Duurzame warmte in Delft

In Delft werkt NetVerder samen met warmteleverancier Equans (voormalig Engie), woningcorporaties Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO, en de gemeente Delft om een warmtenet aan te leggen. In 2021 is gewerkt aan de verdere detaillering van het ontwerp van het warmtenetwerk. Daarnaast zijn ook stappen gezet in de businesscases. In 2021 hebben we een toekenning van DEI-subsidie verkregen. De gemeenteraad van Delft heeft eind 2021 het besluit genomen dat zij willen bijdragen in de investering in een toekomstbestendig scenario. Dat wil zeggen dat we, naast het aansluiten van ca. 7.000 woningen van de woningbouwcorporaties, ook alvast het netwerk voorbereiden voor nog eens 10.000 woningen. Hiermee maken we de weg vrij voor meerdere leveranciers om op het netwerk warmte te leveren. Dit ontwerp maakt de komst van een 2e bron naast de geplande geothermiebron noodzakelijk. NetVerder voert samen met de gemeente gesprekken met WarmtelinQ (Gasunie) om het toekomstige leveringsscenario af te stemmen.

De te verwachten CO2-besparing bij de start van het project is zo'n 5,5 ton per jaar.

Stoomnetwerk Rotterdam Botlek

Ook in 2021 heeft NetVerder het transport van stoom en condensaat via het stoomnetwerk in Rotterdam Botlek veilig en betrouwbaar uitgevoerd. Stoomproducenten AVR (via 2 stoombronnen) en Cabot verzorgen de duurzame stoom­levering aan afnemer Emerald Kalama Chemical. In 2021 is er in totaal 232.318 ton stoom via Stoomnetwerk Rotterdam Botlek getransporteerd (2020: 251.433 ton / 2019: 223.000 ton). De plannen om het stoomnetwerk aanzienlijk uit te breiden, zijn nog steeds actueel. NetVerder blijft intensief in gesprek met het havenbedrijf, overheden en met andere partijen in de Botlek om dit gezamenlijk te realiseren.

Biogasnetwerk Borculo

Vanaf 2017 verzorgt NetVerder het transport van biogas van Groot Zevert Vergisting in Beltrum naar Friesland Campina in Borculo. Via deze 5,4 km lange transportleiding is in 2021 7,2 miljoen m3 biogas probleemloos getransporteerd naar ons gasnetwerk (2020: 7 miljoen m3 / 2019: 1,5 miljoen m3). Hierdoor bespaart Friesland Campina bij de productielocatie een substantiële hoeveelheid aardgas.

DNWG Infra

Samenwerking DNWG Infra met Evides Waterbedrijf

Op 1 januari 2021 is de samenwerkingsovereenkomst tussen DNWG Infra en Evides gestart. In deze samenwerking worden de plannen rondom het multidisciplinair werken voor 2021 met een financiële omvang van 25 miljoen gerealiseerd. In 2021 zijn er belangrijke stappen gezet in het verder vormgeven van de samenwerking in een Regie Organisatie Multidisciplinair (ROM) waarin we met ontdubbelde functies werken. Belangrijk is de governance van deze ROM en de gewenste financiële transparantie. Een sterke samen­wer­kings­relatie met de aannemers legt de basis om gesprekken te voeren over veranderingen in de keten. Zo willen we bijvoorbeeld taken (zoals werkvoorbereiding) verschuiven naar de aannemer. Om te mogen ontdubbelen, brengen DNWG Infra en Evides op basis van gelijk­waardigheid werk in in de samenwerking.

Hoogspanningstechniek, nieuwbouw HVS Terneuzen-Zuid

De afdeling Hoogspanningstechniek voert in opdracht van Enduris de bouw van een nieuw 10 kV-hoofdverdeelstation uit. Op HVS Terneuzen-Zuid bouwen we een nieuwe hal waar eind 2020 een nieuwe 10 kV-installatie komt. Daarnaast bereiden we de plaatsing van een extra transformator voor. Dit is een bestaande transformator die uit HVS Kruiningen komt. Het geheel is eind 2021 getest en opgeleverd.

DNWG Warmte - Ouverture

DNWG Warmte B.V. (DNWG Warmte) is onderdeel van DNWG. Dit is opgericht om warmteprojecten te faciliteren. Een voorbeeld is de warmte- en koudevoorziening in de wijk Ouverture in Goes. Per 1 januari 2022 valt DNWG Warmte onder NetVerder.

DNWG Meetdiensten

Op 10 februari tekenden Stedin Groep en Censo de overeenkomst voor de verkoop van TUMS Meetdiensten. Censo is hiermee per 1 januari 2022 eigenaar van TUMS. Voorafgaand aan deze verkoop is per 1 augustus 2021 TUMS B.V. opgericht. Hierin zijn alle commerciële meetdiensten op het gebied van elektrisch, gas, water en warmte verzameld. Ook de medewerkers zijn per die datum in dienst getreden van TUMS B.V.

Certificering

De opvolgbezoeken met externe audits voor de certi­ficeringen van TUMS voor ISO 14001, CKB (certi­ficatie­regeling Kabelinfrastructuur en Buizen­legbedrijven) en ISO 27001 zijn goed verlopen. Voor ISO 9001 en VCA ** heeft een hercertificering plaatsgevonden, waarbij DNWG een nieuw certificaat heeft verkregen. DNWG Infra is dit jaar voor het eerst gecertificeerd voor de Veiligheidsladder trede 3 en Hoogspanningstechniek heeft ook weer haar certificaat voor de veiligheidsladder trede 3 verlengd. DNWG Infra is naast ODA (Onafhankelijk Diensten Aanbieder) en EMV (Erkend Meetverantwoordelijke) voor gas- en elektriciteits­meet­inrichtingen nu ook een erkend meetbedrijf voor warmte.