Remuneratie­rapportage over 2021

Dit remuneratierapport geeft een uiteenzetting van het gehanteerde beloningsbeleid voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Stedin Groep. Ook geven we een toelichting op de toepassing van de Wet Normering Topinkomens.

Beloningsbeleid

Het geldende beloningsbeleid voor de leden van de raad van bestuur (RvB) is in 2020 vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stedin Groep en is afgestemd op het algemene bezoldigingsmaximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het beloningspakket bestaat uit het vaste jaarinkomen, ter hoogte van 12 maandsalarissen plus 8% vakantie-uitkering en daarnaast een aantal overige belonings­bestanddelen die deels naar keuze van de RvB leden zijn. De overige beloningsbestanddelen omvatten de ABP-pensioenregeling, 30 vakantiedagen per jaar, collectieve ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een onbelaste maandelijkse kostenvergoeding en een 100% elektrische leaseauto. Het vaste jaarinkomen wordt, rekening houdend met het actuele WNT bezoldigingsmaximum, jaarlijks per 1 januari vastgesteld door de raad van commissarissen (RvC).

Het algemene WNT bezoldigingsmaximum is eveneens het uitgangspunt voor het honorarium van de leden van de RvC. In het beloningsbeleid voor de RvC is conform de WNT vastgelegd dat het honorarium voor de voorzitter van de raad 15% van het algemene WNT-bezoldigingsmaximum bedraagt en voor de leden van de RvC 10%.

Wet normering topinkomens

De WNT is van toepassing op de bedrijfsonderdelen Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V. Als hoogste uitvoerende orgaan van Stedin Netbeheer kwalificeren de RvB leden op grond van de WNT als leidinggevende topfunctionarissen van Stedin Netbeheer B.V. De directeur van DNWG Groep N.V. kwalificeert als leidinggevende topfunctionaris van netbeheerder Enduris B.V.

Tot 1 juli 2021 waren de RvB leden in dienst van Stedin Netbeheer B.V. en kwalificeerden zij als topfunctionarissen met dienstbetrekking. Per deze datum is, in het kader van de Wet VET, hun dienstverband overgedragen naar Stedin Groep Personeels B.V. en kwalificeren zij op grond van de WNT als topfunctionaris zonder dienst­betrekking. De nieuwe CEO is direct bij aanvang van zijn dienstverband per 1 mei 2021 in dienst getreden van Stedin Groep Personeels B.V. en daarom geldt Koen Bogers direct vanaf deze datum als topfunctionaris zonder dienstbetrekking. Het dienstverband van Trudy Onland is tegelijk met dat van de andere RvB leden per 1 juli 2021 overgedragen naar Stedin Groep Personeels B.V.

De directeur van DNWG Groep is, net als de RvB, in dienst van een personeels-B.V. en daarom kwalificeert ook hij voor de WNT als topfunctionaris zonder dienstbetrekking. Zijn werkzaamheden hebben voor 50% betrekking op Enduris en voor de overige 50% op het infrabedrijf DNWG Infra B.V. waarop de WNT niet van toepassing is. DNWG Staff B.V. is echter een gelieerde onderneming van Enduris B.V. Daarom wordt in de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, naast de WNT bezoldiging die betrekking heeft op Enduris B.V., ook zijn totale bezoldiging inclusief DNWG Infra verantwoord.

De leden van de RvC van Stedin Groep kwalificeren op grond van de WNT als toezichthoudende topfunctionarissen. Zowel bij Stedin Netbeheer B.V. als Enduris B.V. is geen WNT-overgangsrecht van toepassing.

In verband met zijn vertrek als CEO van Stedin Groep heeft de RvC met Marc van der Linden afspraken gemaakt over de beëindiging van zijn dienst­verband. Vanaf 16 juli 2021 heeft Marc van der Linden een sabbatical opgenomen waarmee per die datum zijn rol als topfunctionaris conform de WNT dienstverband is geëindigd. Effectief is het dienstverband beëindigd per 1 januari 2022. Aan Marc van der Linden is, conform het maximum dat op grond van de WNT is toegestaan, een beëindigingsvergoeding van 75.000 toegekend en deze is tijdens zijn sabbatical in maandelijkse termijnen aan hem uitgekeerd.

De verantwoording van de WNT-bezoldiging van Stedin Groep is onderdeel van de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, WNT verantwoording 2020 Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V.

De WNT is niet van toepassing op overige medewerkers van Stedin Groep, want zij zijn in dienst van een personeels-B.V. en daarvoor geldt geen verplichting om overige functionarissen met een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag (de WNT norm van 209.000 omgerekend naar de omvang van het dienstverband) te rapporteren. Omdat het wél op individuele basis openbaar maken van deze gegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in strijd kan zijn met hun privacy, rapporteren we deze gegevens niet. In plaats daarvan benoemen we het aantal overige medewerkers waarvan de bezoldiging het individueel toepasselijk drempelbedrag overschrijdt. In 2021 had geen enkele medewerker van Stedin Groep een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag. Sinds de herziening van het beloningspakket van medewerkers direct onder de raad van bestuur per 1 januari 2019, is het aantal overschrijdingen teruggelopen van 5 in 2018 naar 0 in 2021. Die herziening was er mede op gericht nieuwe over­schrijdingen te voorkomen en het aantal bestaande overschrijdingen te reduceren. Het maximum salaris, inclusief 8% vakantie-uitkering, voor functies die rapporteren aan de RvB bedroeg in 2021 165.000. Daarnaast hanteert Stedin Groep als maximum inleentarief bij de tijdelijke invulling van senior managementfuncties het maximale WNT-uurtarief. In 2021 was dat maximaal 199 per uur.

Op grond van artikel 4.2 WNT ziet Stedin Groep af van de verantwoording van specifieke bezoldigingsinformatie op grond van artikel 383 eerste lid en artikel 383c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Aan de bestuurders en commissarissen van Stedin Groep zijn geen rechten toegekend om aandelen in het kapitaal van de vennootschap of een dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen. Aan de bestuurders en commissarissen van Stedin zijn evenmin leningen, voorschotten en garanties verstrekt door de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en de maatschappijen waarvan Stedin de gegevens consolideert.

Beloningsverhoudingen

De beloningsverhouding tussen de hoogste beloning en de mediaan beloning is in 2021 voor het vierde jaar op rij gedaald. In 2021 bedroeg de ratio 3,29 en dat is 5,9% lager dan de 3,50 in 2020. De daling is wel minder groot dan in voorgaande jaren. De hoogste beloning is ten opzichte van die in 2020 licht gedaald. De daling van 5,9% wordt vrijwel volledig bepaald door de 5,7% stijging van de mediaan beloning.

De beloningsverhouding is vastgesteld aan de hand van het jaarloon pensioen van medewerkers die op 31 december 2021 in dienst zijn van Stedin Groep. Het jaarloon pensioen is een uniform en objectief beloningsbegrip dat onder andere bestaat uit 12 maanden fulltime salaris, 8% vakantie-uitkering en variabele uitkeringen, zoals de vergoeding voor wacht- en storingsdienst en eenmalige uitkeringen voor jubileumgratificaties en einde dienstverband.

Beloningsverhouding (ratio)

2017

5,56

-

basisjaar

2018

4,67

16,0%

lager t.o.v. 2017

2019

4,03

13,7%

lager t.o.v. 2018

2020

3,50

13,0%

lager t.o.v. 2019

2021

3,29

5,9%

lager t.o.v. 2020