Personeelskosten

x 1 miljoen

2021

2020

Lonen en salarissen

252

243

Sociale lasten

36

33

Pensioenpremies

43

38

Inhuur personeel

76

65

Overige personeelskosten

29

30

Totaal

436

409

De personeelskosten zijn gestegen met 27 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar.

De stijging van de personeelskosten wordt met name veroorzaakt door een stijging van de lonen en salarissen van 9 miljoen als gevolg van een CAO-verhoging per 1 mei 2020 (3%) en 1 januari 2021 (2%), stijging in de pensioenlasten als gevolg van een stijging in de pensioenpremie (5 miljoen) en sociale lasten (3 miljoen). Daarnaast zijn de kosten voor inhuur van personeel toegenomen als gevolg van hogere tarieven en een hoger aantal externen. Direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende uren van ingehuurd personeel zijn als geactiveerde productie in mindering gebracht op de kosten inhuur personeel. Dit betreft 12 miljoen (2020: 10 miljoen).

Personeelsaantallen

Gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

2021

2020

Stedin

3.524

3.532

DNWG

561

607

NetVerder

5

5

Totaal gemiddeld aantal fte

4.090

4.144

Waarvan werkzaam buiten Nederland

-

-

Waarvan man

82%

84%

Waarvan vrouw

18%

16%

WNT verantwoording 2021 Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V.

De WNT is van toepassing op Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 209.000. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

6.2.1 Bezoldiging topfunctionarissen

De leden van de raad van bestuur van Stedin Groep hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tot 1 juli 2021 waren zij in dienst van Stedin Netbeheer B.V. en kwalificeerden zij op grond van de WNT als leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking. Per 1 juli 2021 zijn de arbeidsovereenkomsten overgedragen aan Stedin Groep Personeels B.V. en sindsdien kwalificeren zij voor 100% als leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. Koen Bogers is direct bij aanvang van zijn dienstverband op 1 mei 2021 in dienst getreden van Stedin Groep Personeels B.V. en hij kwalificeert daarom al vanaf deze datum als topfunctionaris zonder dienstbetrekking.

De topfunctionaris van Enduris B.V. is op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst van DNWG Staff B.V. Hij kwalificeert voor 50% als leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking voor netbeheerder Enduris B.V. Hij vervulde deze functie bij aanvang van 2021 langer dan 12 maanden.

Alle topfunctionarissen zijn benoemd na 2013. Er is daarom geen overgangsrecht van toepassing.

Tabel: Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2021 x 1

Marc van der Linden

Danny Benima

Trudy Onland

David Peters

Koen Verbogt

Functiegegevens

CEO

Voormalig CEO

CFO

CFO

COO

COO

CTO

CTO

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01-
30/06

01/07-
15/07

01/01-
30/06

01/07-
31/12

01/06-
30/06

01/07-
31/12

01/01-
30/06

01/07-
31/12

01/01-
31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

Dienstbetrekking

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

91.579

7.616

91.571

93.289

15.160

93.249

91.571

93.289

83.300

Beloningen betaalbaar op termijn

12.062

973

12.070

12.070

2.018

12.110

12.070

12.070

11.770

Subtotaal

103.641

8.589

103.641

105.359

17.178

105.359

103.641

105.359

95.070

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

103.641

8.589

103.641

105.359

17.178

105.359

103.641

105.359

104.500

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

103.641

8.589

103.641

105.359

17.178

105.359

103.641

105.359

95.070

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens

CEO

CFO

N.v.t.

CTO

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01-31/12

01/01-31/12

N.v.t.

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

N.v.t.

1

0,5

Dienstbetrekking

ja

ja

N.v.t.

ja

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

178.680

178.538

N.v.t.

178.319

80.378

Beloningen betaalbaar op termijn

22.320

22.462

N.v.t.

22.681

10.875

Subtotaal

201.000

201.000

N.v.t.

201.000

91.253

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

N.v.t.

201.000

100.500

Totale bezoldiging

201.000

201.000

N.v.t.

201.000

91.253

Tabel: Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

x 1

Koen Bogers

Functiegegevens

CEO

Kalenderjaar

2021

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01/05-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

8

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

1387

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

199

Maxima op basis van het maximum uurtarief

275.947

Maxima op basis van de normbedragen per maand

208.200

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

208.200

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

ja

Bezoldiging in de betreffende periode

140.288

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

140.288

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW

140.288

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Marc van der Linden is per 1 juni 2021 teruggetreden als CEO van Stedin Groep. Van 16 juli 2021 tot en met het einde van het jaar heeft hij een sabbatical opgenomen.

Tabel: Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

x 1

Marc van der Linden

Functie bij beëindiging dienstverband

Voormalig CEO

Omvang dienstverband (deeltijdfactor in FTE)

1

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2021

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

Individueel toepasselijk maximum

75.000

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

75.000

Waarvan betaald in 2021

75.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

6.2.2 Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

Bij aanvang van 2021 bestond de raad van commissarissen uit 6 leden. Per 1 februari 2021 is van Dick van Well als lid afgetreden. Zijn plaats is ingenomen door Arco Groothedde die vorig jaar op 1 oktober 2020 al tot de raad was toegetreden. De raad van commissarissen kwalificeert op grond van de WNT als toezichthoudende topfunctionarissen. Zij vervullen deze functie anders dan op grond van een dienstverband.

Tabel: Toezichthoudende topfunctionarissen

x 1

Doede Vierstra

Hanne Buis

Theo Eysink

Arco Groothedde

Annie Krist

Dick van Well

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/01

Bezoldiging

Bezoldiging

31.350

20.900

20.900

20.900

20.900

1.775

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

31.350

20.900

20.900

20.900

20.900

1.775

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

31.350

20.900

20.900

20.900

20.900

1.775

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/10-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging

29.299

20.100

20.100

5.052

20.100

20.100

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

29.299

20.100

20.100

5.052

20.100

20.100

6.2.3 Totale bezoldiging topfunctionaris in dienst van een gelieerde instelling

De topfunctionaris van Enduris B.V. is in dienst van DNWG Staff B.V. en als directeur van DNWG Groep N.V. ook verantwoordelijk voor DNWG Infra B.V. DNWG Staff B.V. is een gelieerde onderneming van Enduris B.V. De WNT bezoldiging bij Enduris is vastgesteld conform het bezoldigingsbegrip voor topfunctionarissen mét dienstbetrekking, waarvan 50% aan Enduris is doorbelast. De totale bezoldiging bij DNWG Staff B.V. bedraagt derhalve het dubbele.

Tabel: De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen

Bezoldiging 2021

x 1

Koen Verbogt

Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij Enduris B.V.

95.070

Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij Enduris B.V.

0

Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Enduris B.V.

190.140

-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen

95.070

Subtotaal

190.140

Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging

209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging

190.140

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2020

Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij Enduris B.V.

91.253

Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij Enduris B.V.

0

Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Enduris B.V.

182.506

-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen

91.253

Subtotaal

182.506

Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging

201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging

182.506

6.2.4 Bezoldiging niet-topfunctionarissen

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking met Stedin Netbeheer B.V. of Enduris B.V. met een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag.

Voor de remuneratierapportage zoals opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen, zie Remuneratie­rapportage over 2021.