Jaaroverzicht 2021

1e kwartaal

4 februari - De 'Systeemstudie Energie-infrastructuur Zuid-Holland' geeft een breed beeld van de toekomstige energievoorziening: van woningen tot industrie, van energievraag tot aanbod. Opdrachtgevers Stedin, Havenbedrijf Rotterdam en Provincie Zuid-Holland namen de studie in ontvangst.

24 februari - De raad van commissarissen heeft Koen Bogers tot nieuwe CEO en Trudy Onland tot nieuwe COO benoemd van Stedin Groep. Koen Bogers (51) volgt daarmee Marc van der Linden op die per 1 juni zijn functie neerlegt. Trudy Onland (46) volgt Judith Koole op.

16 maart - Aan de noordzijde van de Vlissingse haven is op één dag anderhalve kilometer aan buizen onder de Quarleshaven in het Sloegebied gelegd. Met deze ondergrondse stroomsnelweg kunnen nieuwe zonne- en windenergieprojecten aangesloten worden op het elektriciteitsnet.

23 maart - Stedin Groep geeft met succes een eeuwigdurende achtergestelde hybride obligatie van 500 miljoen uit.

26 april - Met de nieuwe Stedin Gebiedsanalysetool ondersteunt Stedin gemeenten bij de warmtetransitie. De tool berekent het optimale alternatief om woningen zonder aardgas te verwarmen.

2e kwartaal

25 Juni – De aandeelhouders van Stedin Groep versterken het vermogen van het netwerkbedrijf met 200 miljoen in de vorm van cumulatief preferente aandelen. Om alle investeringen in de energietransitie te kunnen blijven doen en onze netten te onderhouden is versterking van het eigen vermogen van Stedin nodig.

1 juli - De Regionale Energiestrategieën zijn opgeleverd. De plannen hebben forse impact op het elektriciteitsnet. Het afgesproken klimaatdoel voor duurzame opwek op land is haalbaar als alle partijen nu starten met de uitvoering.

16 juli -208 technische talenten die in 2021 door onze Bedrijfsschool zijn opgeleid, namen hun felbegeerde MBO-diploma in ontvangst.

3e kwartaal

2 september - Stedin start de bouw van een extra verdeelstation op het bedrijventerrein Dordtse Kil. Door de snelle ontwikkeling van grote zonnedaken op bedrijfshallen in het gebied is de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt. Om de capaciteit te vergroten is een extra station nodig dat naar verwachting in 2025 gereed is.

20 september - De ACM publiceert haar methodebesluiten voor de regionale netbeheerders en TenneT. De netbeheer­ders hebben aangedrongen op aanpassing van het bestaande reguleringsmodel omdat dit onvoldoende aansluit bij de taken van de netbeheerders in het faciliteren van de energie­transitie. Ondanks een aantal duidelijke tegemoet­komingen van de ACM, voorzien deze besluiten nog onvoldoende in wat nodig is.

1 oktober - Stedin is uitgeroepen tot 'Vitaalste Vakbedrijf 2021'. Met deze verkiezing zet WENB organisaties in het zonnetje die veel inspanningen leveren om hun werknemers op fitte en vitale wijze inzetbaar te houden voor werk.

4e kwartaal

12 oktober - Het hoogspanningsnet in Utrecht bereikt de grens voor teruglevercapaciteit. Daardoor is tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. TenneT gaat de komende jaren het netwerk aanpassen om meer ruimte te maken op het net, onder andere door het plaatsen van slimme transformatoren.

12 oktober - Een complexe middenspanningsstoring in de gemeente Stichtse Vecht zorgde ervoor dat 5.420 klanten zonder stroom zaten. De storing duurde ruim 13 uur. De oorzaak was een defecte kabel.

28 oktober - Onze CFO, Danny Benima ondertekent de charter Diversiteit in Bedrijf van de SER. We willen dat ons werknemersbestand net zo divers is als onze leefwereld, waarbij wij zichtbare en onzichtbare verschillen tussen medewerkers erkennen en respecteren.

1 november - We betrekken de samenleving steeds meer bij investeringen in het energiesysteem. Ons concept-investe­rings­plan 2022 wordt gepubliceerd, zodat landelijke en regionale partijen hun vragen en opmerkingen hierover met ons kunnen delen. De investeringen zijn nodig om ons net op het huidige hoge peil te houden en om de complexe opgave van de energietransitie te realiseren.

9 november - Stedin Groep geeft voor de tweede keer met succes een groene obligatie uit. De 500 miljoen die hierdoor ter beschikking komt is gekoppeld aan investeringen die Stedin Groep doet in duurzame projecten.

4 december - Nieuwsuur maakt een item over perso­neels­tekorten in de energietransitie. Bij onze Bedrijfsschool komen ze kijken wat wij doen in het opleiden van tech­nisch personeel. Koen Bogers: 'Het werkpakket is verdub­beld ten opzichte van 5 jaar geleden'. Er moet volgens Stedin een masterplan komen om jongeren naar techniek 'te krijgen'.

31 december - De laatste dag dat de Zeeuwse netbeheerder de naam Enduris draagt. Stedin Groep nam in 2017 Enduris en de energienetwerk­activiteiten van DNWG over. De samenwerking is zo ver dat we vanaf nu gezamenlijk stafdiensten en netbeheeractiviteiten uitvoeren onder één naam: Stedin.