Geconsolideerd kasstroom­overzicht

x 1 miljoen

Toelichting

2021

2020

Resultaat na belastingen

21

42

Aanpassingen voor:

∙ Financiële baten en lasten in het resultaat

11

93

56

∙ Belastingen ten laste van het resultaat

13

11

30

∙ Resultaat deelnemingen en joint ventures

-1

1

∙ Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties (im)materiële en gebruiksrecht vaste activa

10

360

334

∙ Resultaat bij verkoop materiële en immateriële vaste activa

-

-1

∙ Mutatie werkkapitaal

36

-

3

∙ Amortisatie bijdrage aansluitkosten

27

-22

-21

∙ Afgeleide financiële instrumenten

33

6

22

∙ Mutatie voorzieningen en overige

-10

-11

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

458

455

Ontvangen dividend van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

4

-

Betaalde rente*

-88

-58

Ontvangen rente

1

1

Ontvangen vennootschapsbelasting

1

10

Kasstroom uit operationele activiteiten

376

408

Verstrekte leningen

-10

-7

Aflossing verstrekte leningen

12

4

Investeringen materiële vaste activa

-679

-614

Desinvesteringen materiële vaste activa

-

1

Investeringen immateriële vaste activa

-2

-1

Ontvangen bijdrage aansluitkosten

27

112

105

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-567

-512

Dividendbetalingen

-21

-52

Uitgifte preferente aandelen

200

-

Aflossen bestaande achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-511

-

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

500

-

Betaling leaseverplichtingen

-17

-17

Vergoeding en kosten achtergestelde eeuwigdurende obligatielening en cumulatief preferente aandelen

23

-12

-16

Aflossing langlopende rentedragende schulden

26

-195

-

Aflossing kortlopende rentedragende schulden

26

-2.800

-1.175

Opgenomen langlopende rentedragende schulden

26

497

-

Opgenomen kortlopende rentedragende schulden

26

2.600

1.375

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

241

115

Mutatie liquide middelen

50

11

Saldo liquide middelen per 1 januari

83

72

Saldo liquide middelen per 31 december

133

83

  1. * In de betaalde rente 2021 is de premie voor vervroegde aflossing van de USD en GBP leningen van 38 miljoen opgenomen. De aflossing van de USD en GBP leningen is verwerkt als kasstroom uit financieringsactiviteiten.