Financiële baten en lasten

x 1 miljoen

2021

2020

Rentebaten

-2

-1

Rentelasten

94

56

Rentelasten leaseverplichtingen

1

1

Totaal

93

56

De financiële baten en lasten over 2021 bedragen 93 miljoen (2020: €56 miljoen). De financiële lasten hebben met name betrekking op de rentelasten inzake externe financieringen. De rentelasten laten een stijging zien in 2021 ten opzichte van 2020, wat met name te verklaren is door de vervroegde aflossing van USD en GBP leningen, waarvoor in één keer de rente voor de oorspronkelijk resterende looptijd afgerekend moest worden, voor een bedrag van 38 miljoen. Verder is in 2021 rente geactiveerd over de activa in aanbouw voor een bedrag van 5 miljoen (2020: 5 miljoen).