Financieel resultaat

Stedin Groep behaalde over 2021 een positieve nettowinst van 21 miljoen (2020 42 miljoen). Het resultaat ligt in lijn met onze verwachting. De forse impact van de stijgende energieprijzen op onze kosten van netverliezen hebben we weten te compenseren.

Het netto resultaat van 2017 is inclusief 355 miljoen die direct samenhangt met de splitsing van Eneco Groep. Het netto resultaat van 2019 bevat 251 miljoen gerelateerd aan de verkoop van Joulz Diensten.

De coronacrisis heeft beperkte negatieve financiële gevolgen voor Stedin Groep gehad. Zo zagen we lagere afnames bij onze klanten wat onze bedrijfsopbrengsten negatief beïn­vloed heeft. Ook hadden we vaker te maken met uitval van onze medewerkers, naast uitval bij onze onder­aan­nemers, wat tot enige vertraging in de uitvoering heeft geleid.

Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2021 1.279 miljoen. Dit is 50 miljoen hoger dan in 2020. Dit is voornamelijk veroor­zaakt door 62 miljoen hogere transportopbrengsten als gevolg van hogere tarieven afgezet tegen 18 miljoen lagere opbrengsten in het meetdomein.

In het meetdomein komen de tarieven tot stand door het volgen van het tariefbesluit van de ACM. In de tarieven is een verlaging ter compensatie van de in eerdere jaren behaalde overrendementen verwerkt.

Totale bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten zijn in 2021 met 55 miljoen (5%) gestegen naar 1.155 miljoen. Dit komt met name door hogere personele lasten deels gecompenseerd door hogere toerekening van personele lasten aan de geactiveerde investeringen; gestegen transport- en netverlieskosten en een hogere afschrijvingslast als gevolg van het hogere investeringsniveau en een herwaardering van de activa. Hier staan lagere overige bedrijfskosten tegenover onder andere door een voorziening vrijval en ontvangsten uit hoofde van precario.

De netverlieskosten lieten in 2021 een forse stijging zien van 44 miljoen ten opzichte van 2020. De lagere gasproductie in Nederland leidde tot grotere import en daarmee een grotere afhan­ke­lijkheid van de gasmarkt. In combinatie met de lagere gasvoorraden binnen Europa, de sterke afhanke­lijkheid van de elektriciteitsprijzen en het deels op korte termijn inkopen van gas en elektriciteit door Stedin resulteerde dit in hogere netverlieskosten.

Investeringen

De investeringen in materiële en immateriële vaste activa bedroegen in 2021 687 miljoen, een stijging van 11% (2020: 620 miljoen).

In 2020 bleven de investeringen achter op plan doordat vanwege de coronacrisis minder werkzaamheden bij klanten uitgevoerd konden worden. Ook in 2021 had Covid-19 impact op onze activiteiten en hadden we vaker met uitval van onze medewerkers en van onderaannemers te maken. Desondanks heeft Stedin meer geïnvesteerd dan in 2020.

De investeringen in de gereguleerde netwerken zijn gestegen van 613 miljoen in 2020 naar 667 miljoen in 2021.

In 2021 zijn met name de netgedreven investeringen fors toe­ge­nomen ten opzichte van 2020 bij een lichte daling van de klant- en metergedreven investeringen. In het hoofdstuk Financieel gezond beschrijven we wat wij doen om deze investeringen te kunnen financieren. In het hoofdstuk Energietransitie mogelijk maken wordt nader ingegaan op de aard van de investeringen. 

Financiering, solvabiliteit en credit rating

De toenemende investeringen hebben dit jaar geleid tot een negatieve kasstroom van 191 miljoen na operationele en investeringsactiviteiten die nog is versterkt door het uit­betaalde dividend. Dit heeft geleid tot een toenemende financierings­behoefte. In combinatie met de hieronder toegelichte financie­rings­activiteiten van Stedin heeft dit uiteindelijk geresulteerd in een positieve mutatie van de liquide middelen van 50 miljoen.

In maart 2021 heeft Stedin een eeuwigdurende achter­gestelde lening uitgegeven van 500 miljoen met een couponrente van 1,500%. Dit instrument geeft door de eigen-vermogentoekenning een versterking van de balans en belangrijke ratio’s en vervangt de 500 miljoen achter­ge­stelde lening uit 2014 met een couponrente van 3,25%. Deze hybride lening is via een tenderproces teruggekocht van de houders van de lening tegen een premie van 11 miljoen. Dit betreft grotendeels toekomstige rente, die door eerder aflossen naast de hoofdsom is betaald.

Daarnaast heeft Stedin in mei 2021 USD en GBP leningen vervroegd afgelost voor een totale hoofdsom van 196 miljoen tegen een premie van 38 miljoen. Dit betreft grotendeels toekomstige rente, die door eerder aflossen naast de hoofdsom is betaald.

Stedin is met aandeelhouders op 25 juni 2021 een vermogensbijdrage in de vorm van preferente aandelen overeengekomen ter grootte van een bedrag van 200 miljoen.

In november 2021 heeft Stedin een 5-jarige groene lening uitgegeven van 500 miljoen met een couponrente van 0,0%. Stedin heeft hiervoor een prospectus en haar Green Finance Framework bijgewerkt naar de meest recente wet- en regelgeving.

Onze solvabiliteit bedroeg op 31 december 2021 45,6% (ultimo 2020: 43,0%). Het beleid van Stedin Groep is erop gericht om op lange termijn een solvabiliteit van minimaal 40% te behouden. Stedin Groep heeft als doel om de creditrating van A- door Standard & Poor’s (S&P) duurzaam in stand te houden. Op 8 november 2021 is de credit rating van Stedin, A- met stabiel vooruitzicht, herbevestigd door S&P.

De ratio FFO/Net Debt bedraagt op 31 december 2021 11,3% (ultimo 2020: 12,0%). De FFO is gedaald, voornamelijk door de timing van belasting­betalingen en een stijging van betaalde rente, inclusief premie voor aflossingen. Daarnaast is de nettoschuld positie (Net Debt) gestegen als gevolg van het aantrekken van financiering.

Belastingen

Het resultaat voor belastingen over 2021 bedraagt 32 miljoen (2020: 72 miljoen).

De belastinglast daalde in 2021, mede door het gedaalde resultaat voor belasting, met 19 miljoen naar 11 miljoen. De effectieve belastingdruk in 2021 (uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten) komt uit op 34,7% (2020: 41,2%).

In december 2021 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd waarin is opgenomen dat het belastingtarief vanaf 2022 wordt verhoogd van 25% naar 25,8%. De verhoging van het belastingtarief betekent dat de uitge­stelde belasting­vorderingen en belasting­verplichtingen in de toekomst tegen 25,8% in plaats van tegen 25% worden gerealiseerd. De waardering van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen per 31 december 2021 tegen dit hogere tarief resulteert in een negatief effect van 3 miljoen op de belastinglast in 2021.