Belastingen

De specificatie van de belastingen over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:

x 1 miljoen

2021

2020

Acute belastinglasten en belastingbaten huidig jaar

21

11

Acute belastingbate voorgaande jaren

-1

-

Acute belastinglasten en belastingbaten huidig en voorgaande jaren

20

11

Vrijval/dotatie uitgestelde belastingen uit hoofde van wijziging vpb-tarieven

3

11

Mutatie uitgestelde belastingen

-11

8

Overige belastinglasten en belastingbaten

-1

-

Belastingen over het resultaat

11

30

Specificatie van de actuele belastinglasten en -baten over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:

x 1 miljoen

2021

2020

Resultaat voor belasting

32

72

Deelnemingsvrijstelling

-1

1

Fiscaal niet-aftrekbare kosten

6

1

Fiscaal afwijkende afschrijving

45

-30

Fiscaal belastbaar bedrag

82

44

Nominaal belastingtarief

25%

25%

Actuele belastinglasten

21

11

Specificatie van de effectieve belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten:

2021

2020

Nominaal belastingtarief

25,0%

25,0%

Effect van:

- Deelnemingsvrijstelling

-0,8%

0,4%

- Fiscaal niet-aftrekbare kosten

4,7%

0,4%

- Wijziging vpb-tarieven

9,4%

15,4%

- Vpb voorgaande jaren

-3,1%

0,2%

- Overige

-0,5%

-0,2%

Effectieve belastingdruk

34,7%

41,2%

De afwijking van het effectieve belastingtarief ten opzichte van het nominale belastingtarief wordt grotendeels verklaard door twee factoren. In 2021 is ten opzichte van 2020 een groter deel van de kosten niet aftrekbaar, hetgeen tot een hogere belastingdruk leidt. Daarnaast ontstaat er een aanvullende belastinglast omdat de bestaande belastingverplichtingen als gevolg van de tariefswijziging in de vennootschapsbelasting, in de toekomst tegen een hoger tarief worden afgerekend.

De vennootschapsbelasting wordt verrekend tussen Stedin Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen als ware de dochtermaatschappijen zelfstandig belastingplichtig.