Materiële vaste activa

x 1 miljoen

Grond en
bedrijfs-
gebouwen

Machines en
installaties

Netwerken gereguleerd*

Overige
bedrijfs-
middelen

Activa in
aanbouw

Totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2020

70

43

10.607

63

6

10.789

Investeringen

1

2

613

2

1

619

Desinvesteringen

-2

-

-36

-

-

-38

Herclassificatie overig

-

-2

9

-1

-6

-

Aanschafwaarde per 31 december 2020

69

43

11.193

64

1

11.370

Investeringen

1

1

667

1

15

685

Desinvesteringen

-1

-

-48

-

-

-49

Aanpassing geherwaardeerde waarde netwerken gereguleerd

-

-

382

-

-

382

Herclassificatie van / naar activa aangehouden voor verkoop

-

-5

-

-

-

-5

Herclassificatie overig

7

-1

-14

12

-2

2

Aanschafwaarde per 31 december 2021

76

38

12.180

77

14

12.385

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen per 1 januari 2020

14

22

3.956

44

-

4.036

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

3

4

288

5

-

300

Desinvesteringen

-

-

-25

-

-

-25

Herclassificatie overig

-

-3

7

-2

-

2

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen per 31 december 2020

17

23

4.226

47

-

4.313

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

4

3

313

2

-

322

Desinvesteringen

-1

-

-30

-

-

-31

Aanpassing geherwaardeerde waarde netwerken gereguleerd

-

-

144

-

-

144

Herclassificatie van / naar activa aangehouden voor verkoop

-

-2

-

-

-

-2

Herclassificatie overig

3

-

-10

11

-

4

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen per 31 december 2021

23

24

4.643

60

-

4.750

Netto boekwaarde per 31 december 2020

52

20

6.967

17

1

7.057

Netto boekwaarde per 31 december 2021

53

14

7.537

17

14

7.635

  1. * Netwerken gereguleerd omvat ook activa in aanbouw.

De netto boekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen met 578 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar. De investeringen in materiële vaste activa van Stedin Groep bedroegen 685 miljoen en hadden met name betrekking op de gereguleerde gas- en elektriciteitsnetwerken en op de grootschalige aanbieding en installatie van slimme meters. De desinvesteringen hadden betrekking op het buiten gebruik stellen van activa (met name de machines en installaties in het gereguleerde domein).

Netwerken gereguleerd omvat ook activa in aanbouw. Op deze activa in aanbouw is in 2021 voor 5 miljoen aan rente geactiveerd, waarbij het gehanteerde rentepercentage 2,3% bedraagt (2020: 5 miljoen, tegen 2,3%).

Netwerken gereguleerd (bestaande uit netten, aansluitingen en meters) worden gewaardeerd tegen geherwaardeerde waarde zijnde de reële waarde op herwaarderingsdatum ((G)GAW) verminderd met cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De overige materiële vaste activa worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De belangrijkste gegevens die worden gebruikt voor de bepaling van de reële waarde zijn:

Parameters voor bepaling reële waarde netwerken gereguleerd

Waarderingsmethode GGAW (ACM)

Inkomstenbenadering, die is afgeleid van de gereguleerde activa waarde (GAW) genormaliseerd voor het marktaandeel.

Kasstroomhorizon netten in jaren

Resterende levensduur netwerken gereguleerd

Gehanteerde WACC (ACM) in procenten

2,2% - 3,5%

Wijzigingsdatum WACC (ACM)

2021

Marktaandeel Stedin Groep in Nederland (ACM) in procenten

Elektriciteittransport 26% en gastransport 28%

Per 1 januari 2021 heeft een herwaardering plaatsgevonden voor de gereguleerde netwerken. In 2021 heeft de ACM nieuwe reguleringsdata openbaar gemaakt, waaronder de geïndexeerde gereguleerde activa waarde en de respectievelijke marktaandelen van de netbeheerders. Daarmee zijn de niet waarneembare parameters voor reële waardebepaling uit 'niveau 3' van IFRS 13 op dat moment weer 'objectieve marktgegevens' voor Stedin Groep. De belangrijkste parameter voor de (her)waardering is de genormaliseerde, geïndexeerde activawaarde van de netten en aansluitingen. Tevens zijn kasstromen gewaardeerd ten aanzien van de instandhouding van de activa, rekening houdend met de verwachte ontwikkelingen van de positie in de maatstaf van Stedin Groep en de ontwikkeling van de WACC.

Tussen de datum van herwaarderen en jaareinde zijn er geen indicaties geweest dat de reële waarde significant afwijkt van de boekwaarde. Daarbij zijn belangrijke parameters voor de bepaling van de reële waarde (met name het marktaandeel van Stedin Groep) niet waarneembaar per jaareinde, deze worden weer objectieve marktgegevens bij het openbaar maken van de reguleringsdata van de sector in 2026.

Het meetdomein valt buiten de maatstafregulering van de ACM. Voor de meters is de geïndexeerde activa waarde (van Stedin) de belangrijkste parameter. Daarmee is er inzicht in de parameters die de waardering van deze categorie activa bepaalt, en heeft een herwaardering van deze activa per 31 december 2021 plaatsgevonden. In de waardering van de meters wordt een correctie gemaakt voor de in de toekomst terug te betalen overwinsten ter grootte van circa 11 miljoen.

Per 1 januari 2021 bedraagt de totale reële waarde voor de netwerken gereguleerd 5,9 miljard.

Stedin heeft de levensduur van activa in 2021 beoordeeld. Er zijn geen wijzigingen benodigd.

Zoals toegelicht onder 'Verwijderen gasaansluitingen' in toelichting 25 Overige voorzieningen gaat Stedin versneld gasaansluitingen die 'uit bedrijf zijn' verwijderen. De versnelde verwijdering heeft impact op de geschatte resterende levensduur van de betreffende aansluitingen. De impact hiervan op het resultaat 2020 en 2021 was nihil.

Per 31 december 2021 bedraagt de boekwaarde tegen historische kostprijs van netwerken gereguleerd, exclusief activa in aanbouw, gecorrigeerd voor bijdrage aansluitkosten, 5,1 miljard (31 december 2020: 4,8 miljard).

Voor de verwerking in het groepsvermogen, verwijzen wij naar toelichting 23 Groepsvermogen.