Beheersing van financiële risico's

Beheer van kapitaal

Het primaire doel van het kapitaalbeheer van Stedin Groep is het waarborgen van toegang tot de kapitaal- en geldmarkten om haar financieringsstructuur en kosten te optimaliseren in overeenstemming met meerjarenplanning en conjunctuurparameters die door de toezichthouder in elke reguleringsperiode zijn vastgesteld. Gezien het kapitaalintensieve karakter van de onderneming is het van belang om financiering af te kunnen sluiten in verschillende financieringsmarkten en daardoor een gebalanceerde financieringsmix te creëren. Stedin Groep kan haar kapitaalstructuur beïnvloeden door de wijziging van de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Stedin Groep beschouwt zowel kapitaal (inclusief de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening), als de niet achtergestelde schulden als relevante onderdelen van haar financiering en derhalve van haar kapitaalbeheer. De huidige rentedragende schulden zijn naast de US private placement markt en onderhandse leningen, grotendeels aangetrokken in de Europese obligatiemarkt. Naast relatiemanagement van deze bestaande investeerders in de bovengenoemde financieringsmarkten heeft Stedin Groep tevens een zestal Nederlandse en internationale relatiebanken banken die allen financieringscapaciteit beschikbaar hebben gesteld aan Stedin. Tevens kunnen deze banken een breed scala aan financiële producten en services aanbieden indien dat nodig is.

Sinds 2017 is er een Stedin Groep financieringsstrategie geformuleerd welke stuurt op de voor de creditrating relevante ratio’s en met name de zogenoemde “core ratio”: operationele kasstroom/netto rentedragende schulden'. In dat kader wordt de in 2021 uitgegeven achtergestelde eeuwigdurende obligatielening (welke de in 2014 afgesloten achtergestelde eeuwigdurende obligatielening vervangt, die in 2021 is terugbetaald) door Standard & Poor's aangemerkt voor de berekening van de ratio’s als een instrument met een 50% eigen vermogen component en een 50% schuld component. Deze kwalificatie is anders dan behandeling onder IFRS, waar de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening als 100% eigen vermogen wordt aangemerkt. De netto rentedragende schulden (exclusief die van beëindigde bedrijfsactiviteiten) zijn gedefinieerd als de lang- en kortlopende rentedragende schulden verminderd met de liquide middelen.

Beheersing financiële risico’s

In het kader van de normale bedrijfsvoering kunnen de volgende financiële risico’s worden onderscheiden: marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico. Marktrisico wordt gedefinieerd als het risico dat wordt gelopen over waardeveranderingen in huidige of toekomstige kasstromen en financiële instrumenten die het gevolg zijn van veranderingen in marktprijzen. Binnen deze categorie staat Stedin hoofdzakelijk bloot aan valuta- en renterisico's.

Kredietrisico is het risico dat een verlies ontstaat omdat de tegenpartij of de garantiesteller van de tegenpartij niet aan haar contractuele verplichtingen kan of zal voldoen.

Het liquiditeitsrisico is het risico dat de onderneming niet in staat zal zijn om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Het beleid is erop gericht de volatiliteit en negatieve gevolgen van onvoorziene omstandigheden op de financiële resultaten te minimaliseren. Op basis van de doelstellingen die hiervoor zijn geformuleerd, die zijn afgeleid van de strategische doelstellingen, zijn procedures en richtlijnen opgesteld die ten minste eenmaal per jaar worden geëvalueerd en, indien nodig, aangepast.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de risicobeheersing, stelt hiervoor de procedures en richtlijnen vast en ziet toe op de naleving. De bevoegdheden om namens Stedin Groep verbintenissen aan te gaan zijn vastgelegd in het document de Governance & Authority Structure. Daarnaast zijn voor alle bedrijfsonderdelen mandaten opgesteld die de benoemde risico’s beheersen, zoals bijvoorbeeld voor inkoop. De raad van bestuur bespreekt periodiek met het afdelingsmanagement de ontwikkeling van de resultaten, kengetallen, de belangrijkste risico’s (en eventuele concentratie van bepaalde risico’s) en de maatregelen om deze risico’s te beheersen.

Op de financiële meerjarenplanning worden scenario's toegepast. Tweemaal per jaar legt het afdelingsmanagement verantwoording af aan de raad van bestuur middels een ‘in control-statement’.

De interne Investment Risk Committee ziet toe op de formulering en toepassing van het risicobeleid en adviseert de raad van bestuur hierover. Door bespreking van strategische plannen, budgetten, kritische performance indicatoren, prognoses, resultaten en het risicobeleid houden de commissarissen toezicht op de gang van zaken en de beheersing van risico's.

De Treasury-afdeling is verantwoordelijk voor de actieve monitoring en beheersing van kapitaal, marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico’s van Stedin Groep en verzorgen van de interne financiering van 100% dochterondernemingen. De basis voor de beheersing van dit risico is vastgelegd in het ‘Treasury Statuut’, dat door de raad van bestuur is vastgesteld. Het Treasury Statuut beschrijft onder andere de risicobereidheid en het beschikbare instrumentarium om risico’s te beheersen.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de samenhang tussen de financiële risico's die Stedin Groep loopt ten aanzien van activa en passiva, het beheersingsinstrumentarium en de van toepassing zijnde accounting:

Balanspost

Classificatie en waardering

Risico, beheersingsinstrumentarium en toegepaste classificatie waardering

Valutarisico

Renterisico

Commodity prijsrisico

Kredietrisico

Leningen, handelsdebiteuren, contractactiva en overige vorderingen

Geamortiseerde kostprijs

Geen materieel risico

Geen materieel risico

Geen materieel risico

Voorziening voor verwachte kredietverliezen

Rentedragende en overige schulden

Geamortiseerde kostprijs

Forward contract / Cross Currency SWAP

Renteswap

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Hedge accounting

Hedge accounting

Handelscrediteuren en overige schulden

Geamortiseerde kostprijs

Geen materieel risico

Geen materieel risico

De inkoopstrategie voor verwachte netverliezen beperkt prijsschommelingen

Niet van toepassing

In de paragrafen 33.1 tot en met 33.4 wordt per risico nader ingegaan op de afzonderlijke aspecten uit de tabel.

Marktrisico

Stedin Groep onderscheidt de volgende relevante marktrisico’s:

  • Valutarisico: het risico dat wordt gelopen bij waardeveranderingen in financiële instrumenten als gevolg van koersveranderingen in vreemde valuta;
  • Renterisico: het risico dat wordt gelopen bij waardeveranderingen in financiële instrumenten als gevolg van een renteverandering in de markt;
  • Commodityprijsrisico: het risico dat de waarde van een financieel instrument verandert als gevolg van veranderingen in commodityprijzen. Stedin Groep heeft met name met dit type risico te maken bij de inkoop van netverliezen en is gevoelig voor het effect van marktfluctuaties in de prijzen van diverse energie commodities, zoals elektriciteit en groencertificaten. Het commodity prijsrisico is onderdeel van de financiële meerjarenplanning en wordt tot op heden niet afgedekt met afgeleide financiële instrumenten.

Onderstaande tabel geeft de reële waarde en boekwaarde van de leningenportefeuille die onderhevig zijn aan marktrisico's. Voor een bedrag van 3,1 miljard zijn de leningen vastrentend (reële waarderisico). Voor de overige leningen gelden variabele rentepercentages die de ontwikkeling van de marktrente (kasstroom renterisico) volgen.

x 1 miljoen

Boekwaarde per 31 december 2021

Reële waarde per 31 december 2021

Boekwaarde per 31 december 2020

Reële waarde per 31 december 2020

Obligatieleningen

2.302

2.342

1.811

1.885

Overige leningen

905

1.052

1.291

1.524

Totaal

3.207

3.394

3.102

3.409

De reële waarde van de obligatieleningen is bepaald op basis van de slotbeurskoers van het jaar. Deze waarde is bepaald volgens reële waardeniveau 1. De reële waarde van de overige leningen is bepaald door middel van de contante waardemethode (volgens de ‘inkomstenbenadering’). Hierbij is uitgegaan van de relevante marktrentetarieven voor vergelijkbare schulden. Daarmee vallen de gegevens voor deze waarderingsberekening onder reële waardeniveau 2. De tabel laat niet de achtergestelde perpetuele lening zien aangezien deze onder IFRS wordt geclassificeerd als eigen vermogen, zie toelichting 23 Groepsvermogen voor meer details.

Valutarisico

Het valutarisico binnen Stedin Groep heeft met name betrekking op opgenomen leningen die luiden in een andere valuta dan de euro en in mindere mate op inkopen en liquide middelen. De valutarisico’s betreffen risico’s ten aanzien van toekomstige kasstromen in vreemde valuta, alsmede ten aanzien van balansposities in vreemde valuta. In 2009 zijn leningen aangegaan in Amerikaanse dollars (USD), Japanse yens (JPY) en Britse ponden (GBP) om in de financieringsbehoefte van Stedin Groep te voorzien.

In 2021 heeft Stedin Groep twee leningen, in GBP en USD met een boekwaarde van 196 miljoen, voortijdig afgelost. Met de vervroegde aflossing zijn de financieringslasten van deze leningen naar voren gehaald waardoor er eenmalige (rente)last ontstaat in 2021 van 38 miljoen. Hier staan lagere rentelasten tegenover voor de toekomstige jaren. Met de aflossing van de lening is de kasstroomhedgereserve van 8 miljoen herclassificeerd naar de winst- en verliesrekening als financiële last.

In de consolidatie opgenomen vennootschappen mogen zonder instemming van de Treasury-afdeling geen substantiële posities in vreemde valuta aanhouden. Op basis van de totale positie in een vreemde valuta en de bijbehorende vastgestelde limiet voor open posities bepaalt de Treasury-afdeling of het afdekken van het risico gewenst is en welke strategie daarbij zal worden gevolgd.

Kasstroomafdekkingen valutarisico

Stedin Groep heeft ultimo 2021 het valutarisico met betrekking tot deze leningen voor de hele looptijd afgedekt met cross-currency interest swaps en FX forward contracten. De belangrijkste nominale waarde en koers van de financiële afgeleide instrumenten per 31 december 2021 zijn als volgt weer te geven:

Nominale kasstromen minder dan één jaar
x 1 mln

Nominale kasstromen meer dan één jaar
x 1 mln

Totaal nominale kasstromen
x 1 mln

Gemiddelde koers

Nominale waarde x 1 mln

Boekwaarde x 1 mln

Verwachte kasstromen

USD 92

USD 0

USD 92

1,387

66

81

JPY 510

JPY 28,670

JPY 29,180

132,188

221

153

Totaal

287

234

Stedin past kasstroomhedge afdekking toe op deze leningen en afgeleide instrumenten waardoor de koersverschillen van de leningen en mutaties van de reële waarden van de afgeleide financiële instrumenten in samenhang in de kasstroomhedge reserve worden verwerkt en eventuele ineffectiviteit in de afdekking in samenhang in de winst-en-verliesrekening worden verwerkt. Hierna zijn verdere details van de afdekkingsrelatie opgenomen:

Wijzigingen in kasstroomhedge en de cost of hedge reserve bevatten:

Stand van de kasstroom-hedge reserve

Opgenomen reclassificatie in de winst-en-verliesrekening

x 1 miljoen

Afgeleide financiële instrument

Het afgedekte valutarisico

Afgeleide financiële instrument opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten

Verwachte kasstromen

-49

9

-49

43

9

Totaal

-49

9

-49

43

9

De hedgerelaties hebben niet geleid tot hedge ineffectiviteit in de verslaggevingsperiode. In toelichting Afgeleide financiële instrumenten en kasstroom hedgereserve is een specificatie van het verloop van de kasstroom-hedgereserve opgenomen.

Renterisico

Het renterisicobeleid is gericht op het beheersen van de netto financieringslasten door fluctuaties in de marktrente. Hiertoe wordt uitgegaan van een bepaalde bandbreedte voor de verhouding tussen vast- en variabel rentende leningen en een gewenste gewogen gemiddelde looptijd van de schuldenportefeuille. Stedin Groep kan gebruik maken van afgeleide financiële instrumenten om het gewenste risicoprofiel te bereiken.

Er worden wijzigingen verwacht in de rente benchmarks. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de jaarrekening van Stedin Groep, doordat de marktrente gebruikt voor de hedge accounting niet is gewijzigd. Stedin heeft daarnaast enkel financiële instrumenten op de balans welke gekoppeld zijn aan de Euribor, welke reeds voldoet aan de Europese Benchmarkverordering voortvloeiend uit deze wijziging en dus niet vervangen hoeft te worden.

2021

2020

Gemiddelde rentevoet

1,6%

1,9%

De gemiddelde rentevoet is berekend als het gewogen gemiddelde van de maandelijkse rentelasten in 2021. Indien alle overige variabelen constant blijven, zal een algemene stijging van Euribor (voor een periode van twaalf maanden) met 1%-punt naar schatting leiden tot een daling van het resultaat voor belastingen met 1,0 miljoen (31 december 2020: 4,0 miljoen).

Kasstroomafdekking renterisico

Stedin Groep is in het verleden, anticiperend op de uitgifte van leningen, afgeleide financiële instrumenten aangegaan om het renterisico tijdens de looptijd van de lening af te dekken. Op balansdatum zijn de afgeleide financiële instrumenten die hiervoor zijn aangegaan afgewikkeld.

x 1 miljoen

Stand van de kasstroom-hedge reserve

Opgenomen reclassificatie in de winst-en-verlies-rekening

Kasstroom hedgereserve interestlasten

10

-2

Totaal

10

-2

Reële waarde afdekking

Stedin Groep past reële waarde afdekking toe om een deel van haar vastrentende leningen om te zetten naar variabele rentedragende leningen en zo op een goede wijze aan te sluiten op de strategische allocatie tussen variabele en vaste rentedragende leningen. Het overzicht van de reële waarde afdekkingsrelaties voor renterisico per 31 december 2021 is als volgt:

x 1 miljoen

Nominale kasstromen minder dan één jaar

Nominale kasstromen meer dan één jaar

Totaal nominale kasstromen

Gemiddeld tarief

Nominale waarde

Boekwaarde

Verwachte kasstromen

-

-1

-1

0,10%

100

100

Totaal

-

-1

-1

0,10%

100

100

De nadere details van de afdekkingsrelatie zijn in onderstaande tabel opgenomen:

Wijziging van de reële waarde van:

Cumulatieve mutatie in de Rentedragende schulden

x 1 miljoen

Afgeleide financiële instrument

Het afgedekte renterisico

Afgeleide financiële instrument opgenomen in de niet-gerealiseerde resultaten

Verwachte kasstromen

-

-

-

4

Totaal

-

-

-

4

De hedgerelaties hebben niet geleid tot hedge ineffectiviteit in verslaggevingsperiode. In toelichting Afgeleide financiële instrumenten en kasstroom hedgereserve is een specificatie van het verloop van de kasstroom-hedgereserve opgenomen.

Commodityprijsrisico

Met name op het gebied van inkoop van netverliezen heeft Stedin Groep te maken met een commodityprijsrisico. Hierbij is Stedin Groep gevoelig voor het effect van marktfluctuaties in de prijzen van diverse energiecommodities, zoals elektriciteit, gas en groencertificaten. In december 2021 is, mede met het oog op de turbulente markt, een koerswijziging ten aanzien van de inkoopstrategie voor netverliezen elektra ingezet. Hierbij wordt gestreefd naar een hogere mate van voorspelbaarheid. Met dit beleid wordt de gevoeligheid voor prijsschommelingen op de korte termijn verminderd. Daarnaast vindt hoogfrequent overleg met een vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur plaats, met als doel tijdig te kunnen ingrijpen wanneer de situatie daarom vraagt. Het resterende commodityprijsrisico is niet afgedekt met afgeleide financiële instrumenten.

Kredietrisico

Het maximale kredietrisico is gelijk aan de balanswaarde van de financiële activa inclusief afgeleide financiële instrumenten. Het kredietrisico van Stedin Groep op financiële instellingen heeft voornamelijk betrekking op liquide middelen en afgeleide financiële instrumenten voor rente- en valuta-afdekkingstransacties. Het Treasury beleid houdt rekening met limieten per tegenpartij en per looptijd om concentratie van kredietrisico’s te beperken en vereist een minimale credit rating van A- equivalent Standard & Poor’s (S&P) en/of Moody’s en/of Fitch heeft (waarbij de laagste rating leidend is).

Kredietrisico voor handelsdebiteuren en contractactiva

Het kredietrisico beleid heeft als uitgangspunt om aan klanten geen andere kredieten te verstrekken dan normale leverancierskredieten zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden. Maatregelen die worden toegepast om het debiteurenrisico te beperken zijn:

  • het gebruik van kredietlimieten, of bankgaranties voor zakelijke partijen;
  • vorderingen behoren in principe binnen dertig dagen te worden voldaan volgens standaard leveringsvoorwaarden;
  • debiteurenvorderingen die niet tijdig worden betaald worden gemonitord en actief herinnerd;
  • de inzet van incassobureaus en differentiatie in incassomethoden voor actuele en historische klanten.

Het kredietrisico op handelsdebiteuren kan worden gesplitst naar voornamelijk kleinverbruik (gereguleerd) en grootverbruik klanten.

Bij kleinverbruik klanten ligt het kredietrisico sinds de invoering van het leveranciersmodel bij de energieleveranciers, waarmee het concentratierisico daar is toegenomen. Hiervoor zijn diverse risico mitigerende maatregelen geïmplementeerd, waaronder periodieke monitoring en rapportage van het risicoprofiel van de energieleveranciers. Voor de waardering van kredietrisico op energieleveranciers worden individuele signalen voor mogelijke oninbaarheid en credit ratings gebruikt.

Voor grootverbruik klanten, overige vorderingen en contractactiva is het kredietrisico gering doordat de meeste vorderingen van beperkte omvang zijn en tevens is het concentratierisico beperkt. Stedin Groep hanteert voor de inschattingen van risico’s in de verschillende grootverbruik portefeuilles een vereenvoudigd model dat gebaseerd is op de Stedin historie van vorderingen met eenzelfde risicoprofiel en dit model wordt aangevuld met verwachte ontwikkelingen van de debiteuren en de economische omgeving.

Specificatie van de handelsdebiteuren, nog te factureren bedragen en overige vorderingen:

x 1 miljoen

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

Handelsdebiteuren

118

113

Nog te factureren

43

39

Overige vorderingen en overlopende activa

4

13

Totaal

165

165

Specificatie van de uitstaande handelsdebiteuren (inclusief nog te factureren, exclusief overige vorderingen en overlopende activa) en debiteurenvoorziening naar ouderdom:

x 1 miljoen

2021

2020

Verwacht verlies %

Vorderingen

Voorziening

Vorderingen

Voorziening

Kleinverbruik debiteuren

0,1% - 100%

79

4

75

1

Grootverbuik debiteuren, overige vorderingen en contractactiva

Voor vervaldatum

0,1% - 1%

69

-

64

-

Na vervaldatum

- tot 3 maanden

1% - 25%

13

1

10

-

- 3 tot 6 maanden

1% - 100%

2

-

1

-

- 6 tot 12 maanden

5% - 100%

2

1

3

1

- meer dan 12 maanden

65% - 100%

4

2

5

4

Nominale waarde

169

8

158

6

Af: waardeverminderingen

-8

-6

Totaal

161

152

De voorziening dubieuze debiteuren bestaat voor een bedrag van 4 miljoen (2020: 2 miljoen) uit debiteuren die volledig zijn voorzien. In de volgende tabel is de mutatie in de debiteurenvoorziening nader gespecificeerd:

x 1 miljoen

2021

2020

Per 1 januari

6

8

Toevoeging via het resultaat

4

-

Onttrekkingen

-2

-2

Per 31 december

8

6

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico omvat het risico dat Stedin Groep niet in staat is om de benodigde financiële middelen te verkrijgen om tijdig aan haar verplichtingen te voldoen. In verband hiermee beoordeelt Stedin Groep regelmatig de verwachte kasstromen over een periode van een aantal jaren. Deze kasstromen omvatten onder meer operationele kasstromen, dividenden, rentebetalingen en aflossingen van schulden, vervangingsinvesteringen en de consequenties van wijzigingen in de kredietwaardigheid van Stedin Groep. Het doel is te allen tijde voldoende middelen ter beschikking te hebben om in de liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien. Om te voorkomen dat Stedin Groep niet in staat is te voldoen aan haar financiële verplichtingen wordt groot belang gehecht aan het beheersen van alle hiervoor vermelde risico’s. Daarnaast wordt de liquiditeitsbehoefte gepland op basis van kasstroomprognoses voor de korte termijn, middellange en lange termijn. De vermogensbehoefte wordt door de afdeling Treasury afgezet tegen de beschikbare middelen.

Financieringsbeleid en kredietruimte

Het financieringsbeleid is gericht op het ontwikkelen en onderhouden van een optimale financieringsstructuur, rekening houdend met de huidige activabasis, de afspraken en uitgangspunten ten aanzien van regulering en het investeringsprogramma. Uitgangspunten voor het financieringsbeleid zijn toegang tot de kapitaalmarkt en flexibiliteit tegen acceptabele financieringsvoorwaarden en -kosten. Financieringen worden centraal aangetrokken en intern aangewend. Dochterondernemingen worden gefinancierd met een combinatie van eigen vermogen en intercompany leningen.

Halverwege 2017 heeft Stedin Groep een vernieuwde gecommitteerde kredietfaciliteit (Revolving Credit Facility) van 600 miljoen afgesloten met een zestal relatiebanken. De looptijd van de facility is tot en met juli 2024 en de faciliteit kan worden gebruikt voor algemene operationele doeleinden, de financiering van werkkapitaal of de herfinanciering van schulden. Daarnaast heeft Stedin Groep een Euro Commercial Paperprogramma van 750 miljoen waaronder ultimo boekjaar geen trekkingen uitstaan (2020: 100 miljoen) en een Euro Medium Term Note programma van 3 miljard waaronder ultimo 2021 een bedrag van 2,3 miljard is uitgegeven (2020: 1,8 miljard).

Het liquiditeitsrisico voortvloeiend uit mogelijke margin calls gerelateerd aan vreemde valuta- en rentemanagementtransacties wordt nauwgezet gemonitord. Tevens wordt zorggedragen dat passende drempelwaardes en bepalingen zijn opgenomen in ISDA’s en CSA’s (Credit Support Annex). In 2021 heeft Stedin Groep net als voorgaand jaar geen margin call verzoeken ontvangen.

Uitgaande kasstromen

De specificatie van de gedurende de komende jaren verwachte uitgaande nominale kasstromen inclusief eventuele rente van financiële instrumenten, is hieronder opgenomen. De kasstromen van de afgeleide financiële instrumenten zijn gebaseerd op de verwachte netto uitgaande kasstromen (zie tevens toelichting 26 Rentedragende schulden voor de looptijden).

Per 31 december 2021
x 1 miljoen

Binnen 1 jaar

Van 1 jaar tot
en met 5 jaar

Na 5 jaar

Totaal

Rentedragende schulden

568

687

2.332

3.587

Afgeleide financiële instrumenten

15

-

-64

-49

Handelscrediteuren en overige schulden

308

-

-

308

Totaal

891

687

2.268

3.846

Per 31 december 2020
x 1 miljoen

Binnen 1 jaar

Van 1 jaar tot
en met 5 jaar

Na 5 jaar

Totaal

Rentedragende schulden

328

1.323

1.812

3.463

Afgeleide financiële instrumenten

1

12

-80

-67

Handelscrediteuren en overige schulden

308

-

-

308

Totaal

637

1.335

1.732

3.704

In de handelscrediteuren en overige schulden zijn onder 'contractverplichtingen' vooruitontvangen opbrengsten opgenomen voor een bedrag van 23 miljoen (2020: 27 miljoen).

Afgeleide financiële instrumenten en kasstroom hedgereserve

Afgeleide financiële instrumenten

De afgeleide financiële instrumenten hebben een langlopend karakter. De afgeleide financiële instrumenten vallen, evenals in 2020 onder reële waardeniveau twee. De toegepaste kasstroomafdekkingsinstrumenten zijn afgeleide financiële instrumenten die netto tussen partijen worden afgerekend.

Reserve kasstroomafdekkingen

Het verloop van de reserve kasstroomafdekkingen van de hiervoor toegelichte afdekkingen is als volgt:

x 1 miljoen

Renterisico

Valutarisico

Totaal

Per 1 januari 2020

-15

-55

-70

Mutatie kasstroomafdekkingen

-

-18

-18

Uitgestelde belastingverplichtingen

2

1

3

Reclassificatie kasstroomhedge reserve naar winst-en-verliesrekening

-1

4

3

Aanpassing vpb-tarief 2019

1

3

4

Per 31 december 2020

-13

-65

-78

Mutatie kasstroomafdekkingen

2

21

23

Uitgestelde belastingverplichtingen

-1

-7

-8

Reclassificatie kasstroomhedge reserve naar winst-en-verliesrekening

2

8

10

Per 31 december 2021

-10

-43

-53

De kasstroomhedge reserve is als volgt onder te verdelen naar actieve afdekkingsrelaties en reserves waarvoor de afdekking is beëindigd en de reserve zal worden gereclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening met de toekomstige kasstromen.

x 1 miljoen

Actieve afdekkingsrelaties

Beëindigde afdekkingsrelaties

Totaal

Per 1 januari 2021

-61

-17

-78

Mutatie kasstroomafdekkingen

25

8

33

Uitgestelde belastingverplichtingen

-6

-2

-8

Herclasificatie kasstroomhedgereserve

-1

1

-

Per 31 december 2021

-43

-10

-53

Specificatie van de perioden waarin de kasstromen van de kasstroomafdekkingen naar verwachting zullen worden gerealiseerd:

x 1 miljoen

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

Verwachte kasstroom

Binnen 1 jaar

15

1

Van 1 tot 5 jaar

-

12

Na 5 jaar

-64

-80

Totaal

-49

-67

Het totaal van de kasstroomafdekkingen dat in de toekomst in het resultaat wordt verwerkt is onder aftrek van belastingen opgenomen in de reserve kasstroomafdekkingen. De perioden waarin de resultaten van de kasstroomafdekkingen naar verwachting gerealiseerd zullen worden:

x 1 miljoen

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

Verwachte verwerking in het resultaat na belastingen

Binnen 1 jaar

2

-1

Van 1 tot 5 jaar

-16

-21

Na 5 jaar

-39

-56

Totaal

-53

-78