Liquide middelen

De liquide middelen bestonden op 31 december 2021 uit banktegoeden van 48 miljoen en kortlopende kasgeldleningen van 85 miljoen (2020: banktegoeden 50 miljoen, kortlopende kasgeldleningen 33 miljoen). De liquide middelen worden voornamelijk in euro's aangehouden. De liquide middelen waarover Stedin Groep niet de vrije beschikking heeft bedroegen - miljoen (2020: - miljoen) per jaareinde.