Handelsdebiteuren en overige vorderingen

Onder de handelsdebiteuren en overige vorderingen zijn met name vorderingen op afnemers verantwoord en nog te factureren bedragen (contractactiva) voor de levering van transportdiensten.

Deze post is als volgt te specificeren:

x 1 miljoen

Per 31 december 2021

Per 31 december 2020

Handelsdebiteuren

118

113

Nog te factureren

43

39

Overige vorderingen en overlopende activa

4

13

Totaal

165

165

Onder toelichting 33.2 Kredietrisico is de ouderdom en bijzondere waardevermindering van de handelsdebiteuren en contractactiva opgenomen.

De post handelsdebiteuren is gestegen met 5 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar. Deze stijging wordt met name verklaard door een hogere positie van de debiteuren energiemaatschappijen door een hogere omzet eind 2021 ten opzichte van 2020.