Uitgestelde belasting­vor­deringen en -verplichtingen

De specificatie van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

x 1 miljoen

Vorderingen
per 31 december 2021

Vorderingen
per 31 december 2020

Verplichtingen per 31 december 2021

Verplichtingen per 31 december 2020

Materiële vaste activa

-

-

359

297

Kasstroomafdekkingen

18

26

-

-

Voorzieningen

1

1

-

-

Rentedragende schulden

-

-

-

4

Totaal

19

27

359

301

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op materiële vaste activa en kasstroomafdekkingen die via het groepsvermogen worden verwerkt.

Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2021 zijn als volgt:

x 1 miljoen

Netto-positie per 1 januari 2021

Verwerkt in winst-en-verliesrekening

Verwerkt in totaal niet-gerealiseerde resultaten

Netto-positie per 31 december 2021

Vorderingen

Verplichtingen

Materiële vaste activa

297

-5

67

359

-

359

Kasstroomafdekkingen

-26

-

8

-18

18

-

Voorzieningen

-1

-

-

-1

1

-

Rentedragende schulden

4

-4

-

-

-

-

Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering

274

-9

75

340

19

359

Saldering

-19

-19

Totaal

-

340

Het grootste deel van de materiële vaste activa latentie heeft betrekking op de commercieel-fiscaal afwijkende waardering van de netten. De uitgestelde belastingverplichting van de materiële vaste activa is hoofdzakelijk veroorzaakt door het commercieel-fiscaal waarderingsverschil van de netten ten tijde van de invoering van de vennootschapsbelasting voor Stedin Groep, in het verleden toegepaste versnelde fiscale afschrijvingen, de herwaardering van de netten en de waardering van de overgenomen netten als onderdeel van de verwerking van de overname van DNWG.

Tijdens Prinsjesdag 2021 heeft het kabinet bekend gemaakt dat het tarief voor de vennootschapsbelasting vanaf 2022 verhoogd zal worden naar 25,8%. In 2020 is nog gerekend met tarieven van 25% vanaf 2021, wat in 2020 de toekomstige wettelijke tarieven waren, welke in 2021 zijn aangepast naar 25,8%. Dit betekent dat de uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen worden afgerekend tegen het tarief van 25,8% en tegen dit tarief gewaardeerd worden.

Per 31 december 2021

Per 31 december 2021

oude tarieven

nieuwe tarieven

Verschil

Uitgestelde belasting vorderingen

103

106

-3

Uitgestelde belasting schulden

-433

-447

14

Gesaldeerd

-330

-341

11

Dotatie ten laste van de winst-en-verliesrekening

-3

Vrijval ten gunste van de kasstroom afdekkingsreserve

1

Dotatie ten laste van de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen

-9

Totaal

-11

Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2020 zijn als volgt:

x 1 miljoen

Netto-positie per 1 januari 2020

Verwerkt in winst-en-verliesrekening

Verwerkt in totaal niet-gerealiseerde resultaten

Netto-positie per 31 december 2020

Vorderingen

Verplichtingen

Materiële vaste activa

250

18

29

297

-

297

Kasstroomafdekkingen

-20

-

-6

-26

26

-

Voorzieningen

-2

1

-

-1

1

-

Rentedragende schulden

4

-

-

4

-

4

Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering

232

19

23

274

27

301

Saldering

-27

-27

Totaal

-

274

Vervaltermijnen van verrekenbare tijdelijke verschillen per 31 december 2020:

Categorie

Termijn

Materiële vaste activa

1 - 50 jr

Immateriële vaste activa

1 - 25 jr

Kasstroomafdekkingen

1 - 30 jr

Voorzieningen

1 - 10 jr