Financiële vaste activa

x 1 miljoen

Dochter- ondernemingen

Vorderingen op dochter- ondernemingen

Afgeleide financiële instrumenten

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2020

3.979

1.306

39

5.324

Resultaat dochterondernemingen

65

-

-

65

Effect aanpassen VPB tarief

-11

-

-

-11

Mutatie reële waarde financiële instrumenten

-

-

-16

-16

Herclassificatie

-

-

-7

-7

Boekwaarde per 31 december 2020

4.033

1.306

16

5.355

Resultaat dochterondernemingen

72

-

-

72

Herwaardering materiële vaste activa

176

-

-

176

Mutatie leningen aan dochterondernemingen

-

-1

-

-1

Herclassificatie

4

-

-16

-12

Boekwaarde per 31 december 2021

4.285

1.305

-

5.590

Zowel in 2021 als 2020 hebben geen afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op de financiële vaste activa plaatsgevonden.

Een overzicht van alle kapitaalbelangen is opgenomen in toelichting 37 Overzicht dochter­ondernemingen van de geconsolideerde jaarrekening.