Winstbestemming

Voorstel winstbestemming 2021

De statuten van Stedin Holding N.V. bevatten nadere bepalingen omtrent de winstbestemming. De statuten benoemen dat de houders van de cumulatief preferente aandelen jaarlijks recht hebben op 3% rendement. De uitkering van dit rendement staat ter discretie van de raad van bestuur, waarbij goedkeuring door de raad van commissarissen benodigd is. Indien het preferente dividend niet wordt uitgekeerd, wordt deze toegevoegd aan de preferente winstreserve.
Daarnaast stellen de statuten dat de raad van bestuur maximaal 50% van de uitkeerbare winst (na verwerking van het preferente dividend) kan reserveren waarmee ten minste 50% van de uitkeerbare winst ter beschikking staat aan de algemene vergadering van aandeelhouders, exclusief bijzondere baten. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van dit bedrag, waarbij de raad van bestuur na goedkeuring van de raad van commissarissen een aanbeveling doet aan de algemene vergadering omtrent het uit te keren bedrag.

De raad van bestuur is voornemens om, met goedkeuring van de raad van commissarissen, het preferente dividend ter grootte van 3,1 miljoen uit te keren aan de preferente aandeelhouders. Dit betekent over 2021 een uitkering van 7,51 per preferent aandeel.
Daarnaast is de raad van bestuur voornemens om, met goedkeuring van de raad van commissarissen, een gedeelte ter grootte van 50% van de voor uitkering beschikbare winst over het financiële jaar 2021, zijnde een bedrag van 0,5 miljoen, toe te voegen aan de reserves.

Stedin Holding N.V. heeft de volgende posten als bijzondere posten gekenmerkt:

x 1 miljoen

2021

2020

Resultaat na belasting

21,0

42,2

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V.

-16,9

-12,2

Uit te keren cumulatief preferent dividend

-3,1

-

Bijzondere posten:

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

-

11,0

Resultaat na belasting bestemd voor uitkering aan de aandeelhouders

1,0

41,0

Uitkeerbare winst ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders

0,5

20,5

Verwachte mutatie van de algemene reserve

0,5

20,5

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt aanbevolen te besluiten tot een dividenduitkering van 0,5 miljoen. Dit betekent een uitkering van 0,11 per aandeel (2020: 4,14 per aandeel).

Het voorstel voor winstbestemming is niet in de balans per 31 december 2021 verwerkt.

Rotterdam, 17 februari 2022

Stedin Holding N.V.

Raad van bestuur

Raad van commissarissen

Koen Bogers, CEO (voorzitter)
Danny Benima, CFO
David Peters, CTO
Trudy Onland, COO

Doede Vierstra (voorzitter)
Hanne Buis
Theo Eysink
Annie Krist
Arco Groothedde