Transacties met verbonden partijen

Zogenaamde “verbonden partijen” aan Stedin Groep betreffen entiteiten waarin key management (of diens familie) van Stedin Groep rapporterende of gedeeltelijke zeggenschap hebben of bepalende invloed. Deelnemingen en joint ventures zijn verbonden partijen van Stedin Groep. Transacties met verbonden partijen vinden plaats volgens voorwaarden die in het normale economische verkeer met derden gebruikelijk zijn.

De openstaande vorderingen op deelnemingen betreffen verstrekte leningen voor een bedrag van 17 miljoen (2019: 15 miljoen) en hebben hoofdzakelijk een langlopend karakter. In 2020 is er voor 7 miljoen aan leningen verstrekt en voor 4 miljoen aan aflossingen ontvangen. De looptijd van de verstrekte en uitstaande leningen is 5 jaar, met een interestpercentage variërend van 0,3% tot 2,6%. De vorderingen en schulden aan verbonden partijen zijn niet zeker gesteld en zullen door bankbetalingen worden verrekend.

Verbonden partijen waarbij RvC en RvB leden betrokken zijn (geweest) zijn de volgende:

 • De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen wordt gecoördineerd vanuit Stedin Groep met het Programma Samen Sterker. De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit: David Peters (Stedin Groep), Koen Verbogt (Stedin Groep), Carla Schönknecht (Provincie Zeeland) en Loes Meeuwisse (Vereniging Zeeuwse Gemeenten). Het fonds wordt gefinancierd door Stedin tot een maximum van 10 miljoen. Het bestuur van de Stichting heeft in 2020 0,7 miljoen toegezegd aan zes goedgekeurde projectvoorstellen en 0,6 miljoen uitbetaald.
 • Stichting OUNZ (OUNZ) heeft als doel het in eigendom houden van de hoofdopstalrechten ten aanzien van de netten van de DNWG Groep en het verstrekken van onderopstalrechten met betrekking tot de gasnetten en elektriciteitsnetten aan DKCN, Evides en Enduris om de taak als netbeheerder te kunnen uitvoeren. Stedin heeft het recht via Enduris om één van de drie bestuurders van Stichting OUNZ te benoemen. De waarde van de rechten zijn niet materieel en er zijn geen andere materiele financiële transacties tussen Stedin en OUNZ.
 • RvC-lid Annie Krist is CEO van GasTerra, dat actief is in de handel en levering van aardgas. Stedin heeft geen directe relatie met GasTerra.
 • Voormalig RvC-Lid Pieter Trienekens is lid van de Raad van Commissarissen van DNV Kema in Arnhem. DNV is een leverancier van Stedin Groep.
 • Voormalig RvC-Lid Dick van Well is lid van de raad van commissarissen van Dura Vermeer Groep N.V. Dura Vermeer is een leverancier van Stedin Groep.
 • RvC-Lid Theo Eysink is Executive vice president corporate control van KPN N.V. KPN is een leverancier van Stedin Groep.
 • RvB-lid Marc van der Linden is voorzitter van Netbeheer Nederland en lid van Raad van Advies Technisch College Rotterdam. Netbeheer Nederland heeft een samenwerkingsverband met Stedin Groep. Het Technisch College Rotterdam trainingen verzorgd voor Stedin Groep.
 • RvB-lid David Peters is voorzitter van de Raad van Toezicht USEF en lid van het algemeen bestuur E-Laad. USEF heeft een samenwerkingsverband met Stedin Groep. E-Laad is een leverancier van Stedin Groep.
 • RvB-lid Danny Benima is lid van de Audit Commissie van EDSN. EDSN heeft een samenwerkingsverband met Stedin Groep.

Bovenstaande personen waren niet betrokken bij commerciële transacties tussen de genoemde leveranciers en Stedin Groep. Contract reviews, onderhandelingen of toekenningen tussen Stedin Groep en genoemde bedrijven zijn tot stand gekomen tegen normale voorwaarden.

Voor de bezoldiging van de bestuurders en commissarissen wordt verwezen naar toelichting 6 Personeelskosten en deze personen zijn 'key management'. Tussen bestuurders en commissarissen en Stedin Groep bestaat verder geen andere relatie dan die van klant op basis van algemeen gebruikelijke leveringsvoorwaarden onder marktconforme voorwaarden.

Aanvullend aan de bezoldiging van topfunctionarissen zoals opgenomen onder de WNT verantwoording in paragraaf 6.2 heeft Stedin aan vertrekkende leden van het key management, als onderdeel van hun overeengekomen verlengde betrokkenheid bij Stedin en met uitgestelde uitbetalingsmomenten, een vergoeding toegezegd binnen de kaders van het WNT, zijnde per individu tot een maximum van 75.000.

Overige relaties met partijen:

 • De Gemeente Rotterdam is de grootste aandeelhouder van Stedin Groep (circa 31,7 %) en heeft invloed van betekenis. Naast de aandeelhoudersrelatie bestaat geen andere relatie dan die van klant en leverancier op basis van algemeen gebruikelijke leveringsvoorwaarden onder marktconforme voorwaarden. Stedin Groep past de vrijstelling toe om transacties met verbonden overheidsinstellingen niet nader toe te lichten (IAS 24.25).
 • Stedin neemt initiatief op het gebied van innovatie en verduurzaming en onderhoudt actief samenwerkingsverbanden met diverse stakeholders. Samenwerking kan in verschillende vormen zoals in Netbeheer Nederland of op projectbasis, als sponsor of meer gestructureerd via stichtingen, zoals Stichting ElaadNL, Stichting EVnetNL, Stichting Flexiblepower Alliance Network of USEF waarbij Stedin deel kan nemen in als bestuurder. Deze partijen zijn geen verbonden partijen.

2020
x 1 miljoen

Ingekochte goederen &
diensten

Doorbelasting personeel, facilitair & overige kosten

Joint arrangements

Utility Connect B.V.

7

-

TensZ B.V.

2

7

TeslaN B.V.

7

6

Infra Netwerkgroep Omexom VOF

-

-

Totaal

16

13

Associates

Energie Data Services Nederland B.V.

19

-

Zebra Gasnetwerk B.V.

1

1

Totaal

20

1

2019
x 1 miljoen

Ingekochte goederen &
diensten

Doorbelasting personeel, facilitair & overige kosten

Joint arrangements

Utility Connect B.V.

7

1

TensZ B.V.

2

6

TeslaN B.V.

4

5

Infra Netwerkgroep Omexom VOF

-

-

Totaal

13

12

Associates

Energie Data Services Nederland B.V.

14

-

Zebra Gasnetwerk B.V.

1

-

Totaal

15

-