Proces materialiteitsanalyse

Met de volgende stappen zijn we gekomen tot de keuze van de materiële onderwerpen en de vaststelling van de Materialiteitsmatrix van 2021:

  1. In 2021 hebben we onze materiële thema's anders gegroepeerd. Dat heeft geleid tot een set van 10 materiële onderwerpen. Twee materiële onderwerpen komen in deze set niet meer terug. Dat zijn 'Reputatie Stedin Groep en 'Warmtetransitie'. Reputatie Stedin Groep omdat we hierop sturen door de juiste zaken op de juiste manier te doen. Warmtetransitie omdat dit nu onderdeel is van het materiële onderwerp 'Stakeholderdialoog en omgeving'. Sommige onderwerpen zijn samengevoegd. 'Verandervermogen van de organisatie', 'Voldoende technisch personeel' en 'Opleiden en ontwikkelen' zijn nu onderdeel van het thema 'Goed werkgeverschap'. 'Dataveiligheid, privacy en cybersecurity' is nu samen met 'Veiligheid op het werk en in de omgeving' onderdeel van 'Veiligheid en security'. 'Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten' is onderdeel van 'Positieve impact op mens en milieu' en 'Bijdragen aan de energietransitie' is onderdeel van 'Investeren in infrastructuur'. Eén nieuw thema is toegevoegd. Dat is 'Betaalbare en efficiënte dienstverlening' vanuit het oogpunt van maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie.
  2. De set van materiële onderwerpen is in 2021 door de raad van bestuur (RvB) beoordeeld, vastgesteld en geprioriteerd. De RvB is verantwoordelijk voor sturing op de materiële thema's en de beheersing daarvan. Dit gebeurt met rapportages over de vastgestelde KPI's met een eigen frequentie (maandelijks, per kwartaal en halfjaar).
  3. Ook de raad van commissarissen (RvC) heeft de materiële onderwerpen besproken in de RvC-vergadering van 15 december 2021 waarna de RvB en de RvC tot een gezamenlijke prioritering zijn gekomen.
  4. In een schriftelijk onderzoek hebben we aan vertegenwoordigers van onze stakeholdergroepen gevraagd om van de materiële onderwerpen te bepalen welke impact ze hebben op hun bedrijfsvoering. Op deze manier bepalen zij aan welke onderwerpen wij in ons jaarverslag aandacht moeten besteden. De stakeholders hebben geen mogelijke nieuwe materiële thema's toegevoegd. We hebben de volgende stakeholdergroepen bepaald:
    • Intern: de leden van de Ondernemingsraad;
    • Extern: zakelijke klanten, particuliere klanten, aan­deel­hou­ders, lokale omgeving/communities, overheid en toe­zicht­houders, leveranciers, energieketen, NGO's, investeerders en rating agencies en partners. In totaal hebben 164 stakeholders aangegeven wat de impact van elk onderwerp is.
  5. Het resultaat van de voorgaande stappen staat in de Materialiteits­matrix. In de Connectiviteits­tabel laten we de samenhang zien tussen de materiële onderwerpen (inclusief de omschrijving hiervan) en onze strategie, risico's, KPI's en doelstellingen en de Social Development Goals van de Verenigde Naties.

In de paragraaf 'Interactie met onze omgeving' besteden we meer aandacht aan onze stakeholders.