Operationele segmenten

Bedrijfssegmenten worden onderscheiden in overeenstemming met de bestuurlijke en interne rapportagestructuur van Stedin Groep en zijn niet gewijzigd ten opzichte van de 2020 jaarrekening van Stedin Groep. De segmenten zijn:

Segment Stedin

Het bedrijfssegment Stedin bestaat uit het gereguleerde domein: de netbeheerder Stedin. Stedin beheert de gas- en elektriciteitsnetten in haar verzorgingsgebied. Vanaf 1 januari 2022, wordt de netbeheerder Enduris volledig opgenomen in netbeheerder Stedin en zit dan in dit segment.

Segment DNWG

Het bedrijfssegment DNWG is de entiteit DNWG Groep N.V. dat bestaat uit de netbeheerder Enduris B.V. die de gas- en elektriciteitsnetten in de provincie Zeeland beheert, DNWG Infra B.V. (voorheen DELTA Infra B.V.) dat de niet-gereguleerde infrastructuurdienstverlening op het gebied van elektriciteit, gas, water en data verzorgt en DNWG Warmte B.V. dat infastructuurverlening op het gebied van warmte verzorgt. Met ingang van 1 januari 2022, bestaat dit segment enkel uit DNWG Infra en DNWG Warmte, Enduris is gefuseerd met Stedin Netbeheer en zit vanaf dan in het segment Stedin.

Segment 'Overige en eliminaties'

De belangrijkste onderdelen van het segment 'Overige en eliminaties' zijn de infrastructurele-, meet- en stoomnetwerkdiensten van NetVerder, de activiteiten van de houdstervennootschap alsmede de eliminatie van de onderlinge transacties. Overige onderdelen zijn - gezien de niet-materiële omvang - niet zelfstandig als een ‘rapportagesegment’ aan te merken volgens de criteria van IFRS 8 ‘Operating Segments’ en derhalve verwerkt binnen het segment 'Overige en eliminaties'.

De balansen per operationeel segment worden niet periodiek gerapporteerd in de interne managementinformatie en daarom heeft Stedin Groep besloten deze niet te presenteren. De door Stedin Groep gehanteerde waarderingsgrondslagen van de jaarrekening van de Groep worden ook voor de segmentrapportage gehanteerd.

De bedrijfsresultaten hebben geen cyclisch karakter en worden niet in materiële zin beïnvloed door seizoenspatronen.

Opbrengsten, bedrijfsresultaat en investeringen per segment

Stedin Groep is uitsluitend in Nederland actief en de opbrengsten van Stedin Groep worden volledig gerealiseerd in Nederland. Conform de vereisten van IFRS 15, disaggregeert de volgende tabel de netto-omzet over 2021 in categorieën die inzicht geven in hoe de aard, omvang, timing en onzekerheid van de omzet en kasstromen worden beïnvloed door economische factoren. Hierbij heeft Stedin Groep voor het gereguleerde domein zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de periodieke rapportages die vereist zijn door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De tabel bevat ook een aansluiting van de gedisaggregeerde omzet met de segmentinformatie op basis van de bestuurlijke en interne rapportagestructuur:

2021
x 1 miljoen

Segment Stedin

Segment DNWG

Overige en eliminaties

Totaal

Netto-omzet

- Gereguleerde transport-, aansluit- en meetdiensten Elektriciteit

728

97

-1

824

- Gereguleerde -transport-, aansluit- en meetdiensten Gas

316

31

-

347

- Infradiensten en overige

47

42

5

94

Overige baten

1

3

10

14

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.092

173

14

1.279

Bedrijfskosten

686

113

-4

795

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties op materiële en immateriële vaste activa

304

40

16

360

Totaal bedrijfskosten

990

153

12

1.155

Bedrijfsresultaat

102

20

2

124

Financiële baten en lasten

-22

-2

-69

-93

Resultaat na belastingen deelnemingen

-

1

-

1

Resultaat voor belastingen

80

19

-67

32

Belastingen

-23

-6

18

-11

Resultaat na belastingen

57

13

-49

21

De investeringen in 2021 op basis van de bestuurlijke en interne rapportagestructuur zijn:

2021
x 1 miljoen

Segment Stedin

Segment DNWG

Overige en eliminaties

Totaal

Investeringen in materiële, immateriële en gebruikrecht vaste activa

598

86

11

695

De opbrengsten en resultaten over en investeringen in 2020 op basis van de bestuurlijke en interne rapportagestructuur zijn:

2020
x 1 miljoen

Segment Stedin

Segment DNWG

Overige en eliminaties

Totaal

Netto-omzet

- Gereguleerde transport-, aansluit- en meetdiensten Elektriciteit

681

99

-13

767

- Gereguleerde -transport-, aansluit- en meetdiensten Gas

325

30

-

355

- Infradiensten en overige

44

48

2

94

Overige baten

10

3

-

13

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.060

180

-11

1.229

Bedrijfskosten

650

132

-16

766

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties op materiële en immateriële vaste activa

287

37

10

334

Totaal bedrijfskosten

937

169

-6

1.100

Bedrijfsresultaat

123

11

-5

129

Financiële baten en lasten

-23

-3

-30

-56

Resultaat na belastingen deelnemingen

-

1

-2

-1

Resultaat voor belastingen

100

9

-37

72

Belastingen

-39

-6

15

-30

Resultaat na belastingen

61

3

-22

42

2020
x 1 miljoen

Segment Stedin

Segment DNWG

Overige en eliminaties

Totaal

Investeringen in materiële, immateriële en gebruikrecht vaste activa

560

66

4

630

Vaste activa per land

De vaste activa van alle segmenten hebben betrekking op in Nederland gevestigde entiteiten.

Grote klanten

Stedin Groep heeft geen klanten waarvan de omzet per klant 10% of meer bedraagt van de totale omzet.