Connectiviteits­tabel

In dit hoofdstuk geven we de relevantie aan van onze KPIs en metrics voor ons en onze stakeholders en hoe deze samenhangen met onze strategie, materiële onderwerpen, strategische risico's en kansen en de Sustainability Development Goals.

KPI's Bouwen

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Bouwen, Benutten en Beheren

R: Cyberaanval met schade aan maatschappij en bedrijfsvoering - Niet genoeg aansluit en transportcapaciteit - Impact van ongevallen gerelateerd aan Stedin Groep - Niet beschikken over voldoende
mensen met de juiste competenties - Materiaalbeschikbaarheid

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Om iedereen toegang te kunnen geven tot het net richten we ons op de uitbreiding van ons elektriciteitsnet. Hiermee komen we de groeiende vraag naar netcapaciteit tegemoet. Daarnaast is een van onze kerntaken het op een veilige en betrouwbare manier transporteren van aardgas.
De voorbereiding van projecten duurt vaak lang waaronder het verkrijgen van bestemmingsplanwijzigingen en de processen om grondposities en bijbehorende vergunningen te verkrijgen. Om sneller te kunnen bouwen richten we ons daarom ook op het versnellen van deze procedures en maken hierover afspraken met gemeenten.

Investeringen zijn het aantal euro's dat we jaarlijks investeren.
Het inzicht in de voortgang op de samenwerking afspraken gemeenten wordt inzichtelijk gemaakt met het percentage gemeenten waarmee gezamenlijke uitdaging is doorleefd en formele samenwerkingsafspraken distributienet zijn besproken. De KPI Bestemmingsplannen onherroepelijk geeft de toename in het jaar van aantal bestemmingsplannen die onherroepelijk zijn voor transportnet-uitbreidingen met een ruimtelijk component.
Het percentabe uitvoering netgedreven scope E en G betreft de mate waarin het geplande werk (capaciteitsuitbreidingen en/of vervangingsinvesteringen) is gerealiseerd.

Materieel onderwerp

SDG

Toegang tot energie- en leveringsbetrouwbaarheid

9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Investeringen

825

832

960

We zorgen voor netcapaciteit: bouwen

Samenwerking afspraken gemeenten

90

100

-

Bestemmingsplannen onherroepelijk

8

12

10

Uitvoering netgedreven scope E

100%

99%

100%

Uitvoering netgedreven scope G

100%

110%

100%

Additioneel vermogen MVA

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Bouwen

R: Niet genoeg aansluit- en transportcapaciteit - Materiaalbeschikbaarheid - Grotere kans op vervangingsgolf van verouderde assets - Drukte in buitenruimte en ondergrond - Niet beschikken over voldoende mensen met de juiste competenties / K: Toepassing nieuwe energiedragers - Integrale afweging maken bij investeringen tussen elektriciteit, gas of toekomstige energievormen.

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Als gevolg van de energietransitie en het opvolgen van de afspraken in het klimaatakkoord groeit het elektriciteitsverbruik op piekmomenten enorm. Niet het hele elektriciteitsnet is er klaar voor om die tijdelijke toename op te vangen. Om de betrouwbaarheid van de netten ook in de toekomst te borgen en dus congestie voor te zijn óf te mitigeren plaatsen wij additioneel vermogen bij om zo uitbreidingen en verzwaringen in ons net mogelijk maken.

De KPI Additioneel vermogen MVA betreft de netto hoeveelheid netcapaciteit in mega-volt-ampère die in het rapportage jaar additioneel aan het totaal vermogen is toegevoegd, onder spanning staat en administratief verwerkt in de projectadministratie.


Materieel onderwerp

SDG

Toegang tot energie- en leveringsbetrouwbaarheid

9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Additioneel vermogen MVA

425

513

500

We zorgen voor netcapaciteit: Bouwen

Additionele MS-ruimtes

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Bouwen

R: Niet genoeg aansluit- en transportcapaciteit - Materiaalbeschikbaarheid - Grotere kans op vervangingsgolf van verouderde assets - Drukte in buitenruimte en ondergrond - Niet beschikken over voldoende mensen met de juiste competenties / K: Toepassing nieuwe energiedragers - Integrale afweging maken bij investeringen tussen elektriciteit, gas of toekomstige energievormen.

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Als gevolg van de energietransitie en het opvolgen van de afspraken in het klimaatakkoord groeit het elektriciteitsverbruik op piekmomenten enorm. Niet het hele elektriciteitsnet is er klaar voor om die tijdelijke toename op te vangen. Om de betrouwbaarheid van de netten ook in de toekomst te borgen, is het van belang te investeren in het uitbreiden en verzwaren van onze netten. Een MS-ruimte of wel distributiestation is één van de belangrijkste schakels voor de openbare energievoorziening. Het distribueert het gevraagde elektrische vermogen en voeden daarmee laagspanningsdistributienetten, die het vermogen voor de aangeslotenen verdelen.

De metric Additionele MS-ruimtes betreft het additioneel aantal gerealiseerde, in gebruik genomen en in GIS geadministreerde middenspanningsruimten en wordt berekend door de som van nieuw gerealiseerde en in gebruik genomen middenspanning ruimtes per jaar.

GIS is het Stedin Geografische InformatieSysteem. Dit systeem legt alle technische informatie vast die geografisch aan een specifieke locatie gebonden zijn.

Materieel onderwerp

SDG

Toegang tot energie- en leveringsbetrouwbaarheid

9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

Metric

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Additionele MS-ruimtes

n.v.t.

266

n.v.t.

We zorgen voor netcapaciteit: Bouwen

Additioneel gelegde KM kabels

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Bouwen

R: Niet genoeg aansluit- en transportcapaciteit - Materiaalbeschikbaarheid - Grotere kans op vervangingsgolf van verouderde assets - Drukte in buitenruimte en ondergrond - Niet beschikken over voldoende mensen met de juiste competenties / K: Toepassing nieuwe energiedragers - Integrale afweging maken bij investeringen tussen elektriciteit, gas of toekomstige energievormen.

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Als gevolg van de energietransitie en het opvolgen van de afspraken in het klimaatakkoord groeit het elektriciteitsverbruik op piekmomenten enorm. Niet het hele elektriciteitsnet is er klaar voor om die tijdelijke toename op te vangen. Om de betrouwbaarheid van de netten ook in de toekomst te borgen, is het van belang te investeren in het uitbreiden en verzwaren van onze netten wat we o.a. doen door het leggen en vervangen van kabels.

Het aantal additioneel gelegde kilometers kabel betreft het additioneel aantal kilometer kabel in het electriciteitsdistributienet dat dit jaar is gerealiseerd en administratief in GIS verwerkt. Het betreft zowel nieuwe aanleg als vervanging, voor zowel laagspanning, middenspanning als hoogspanning en kan zowel kabels onder spanning als niet onder spanning zijn. Indien meerdere fasen of aderen naast elkaar aanwezig zijn worden deze hier als één lengte geteld, zijnde de tracélengte.

GIS is het Stedin Geografische InformatieSysteem. Dit systeem legt alle technische informatie vast die geografisch aan een specifieke locatie gebonden zijn.

Materieel onderwerp

SDG

Toegang tot energie- en leveringsbetrouwbaarheid

9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

Metric

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Additioneel gelegde KM kabels

n.v.t.

892

n.v.t.

We zorgen voor netcapaciteit: Bouwen

Uitvoer gepland onderhoud Elektriciteit en Gas

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Beheren

R: Cyberaanval met schade aan maatschappij en bedrijfsvoering - Impact van ongevallen gerelateerd aan Stedin Groep

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

We werken voortdurend aan de betrouwbaarheid en veiligheid van onze netten. Leveringszekerheid en het voorkomen en terugdringen van het aantal storingen en storingsminuten staat hierbij centraal. Om bij te dragen aan de leveringsbetrouwbaarheid moet Stedin - ook wettelijk gezien - onderhoud plegen aan haar assets. Het Stedin beleid met betrekking tot netontwerp, aanleg en exploitatie is gebaseerd op de gaswet van toepassing zijnde normen en op onderhoudsresultaten (correctief en preventief) vanuit het verleden.

De percentages 'Uitvoer gepland onderhoud' Elektriciteit en Gas worden berekend door de optelling van de uitgevoerde opdrachten (op basis van werkorders) te delen door het aantal geplande opdrachten. Het betreft hier voor Elektriciteit geplande onderhoud en inspecties werkzaamheden aan de LS en MS-kasten. Voor Gas voeren we onderhoud en inspectie werkzaamheden uit zoals drukcontroles, visuele en functionele inspecties en Kathodische bescherming voor verschillende soorten stations.

Materieel onderwerp

SDG

Toegang tot energie- en leveringsbetrouwbaarheid

7 - Betaalbare en duurzame energie / 11 - Duurzame steden en gemeenschappen

KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Uitvoer gepland onderhoud Elektriciteit en Gas

100%

E: 91% / G: 96%

100%

We zorgen voor netkwaliteit: beheren

Flexibel gecontracteerd vermogen

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Benutten

R: Niet genoeg aansluit- en transportcapaciteit

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Het is inmiddels bekend dat er behoorlijk wat krapte is op het elektriciteitsnet. Congestiemanagement houdt in dat netbeheerders die krapte (mede) oplossen door producenten en afnemers van elektriciteit, indien nodig, een vergoeding te geven als zij helpen het net minder belasten. Bijvoorbeeld door de invoeding op het net het tijdelijk te verminderen. ACM wijst erop dat congestiemanagement een tijdelijke maatregel is die kan worden ingezet tijdens de periode dat een netbeheerder werkt aan verzwaring van het elektriciteitsnet. Volgens de ACM draagt congestiemanagement ook bij aan de energietransitie omdat er op die manier meer ruimte op het elektriciteitsnet ontstaat, zodat meer wind- en zonneparken kunnen worden aangesloten op het net. In flexcontracten leggen bedrijven en Stedin vast hoe zij en op welke momenten zij kunnen bijdragen aan het tijdelijk ontlasten van het net. Hierdoor kunnen wij congestie managen.

De KPI Flexibel gecontracteerd beschikbaar geeft het totaal vermogen in MW waarvoor Stedin met klanten een operationeel flexibel contract voor afname en/of invoeding heeft per jaareinde.
Deze KPI wordt berekend door de optelling van het totaal flexibel vermogen in afgesloten flexcontracten, cumulatief in MW. Het gaat hier om afname en/of invoeding en kan de volgende contractvormen hebben:
- Statische CBC (Capaciteits Beperkings Contract), waarbij vaste afspraken over tijdsvensters waarrin een beperking geldt);
- Dynamische CBC, waarbij een dag van tevoren aangeven wordt of er een beperking van toepassing is;
- Capaciteitssturingscontract (CSC), waarbij een dag van tevoren aangeven wordt of een beperking en/of actieve inzet van toepassing is
- Redispatch, waarbij op dag zelf invoeding of afname wijzigen, met balanshandhaving (elders op/afregelen)
- Non Firm Agreement (NFA), waarbij de betreffende partij alleen capaciteit krijgt als wij aangeven dat er voldoende capaciteit is

Materieel onderwerp

SDG

Toegang tot energie- en leveringsbetrouwbaarheid

7 - Betaalbare en duurzame energie / 11 Duurzame steden en gemeenschappen

KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Flexibel gecontracteerd vermogen

45 MW

52 MW

500 MW

We maximaliseren het gebruik van onze netten om: benutten

Digitaal bemeten MS-ruimtes

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Bouwen, Benutten en Beheren

R: Niet genoeg aansluit- en transportcapaciteit; Snelle toename spanningsknelpunten in laagspanningsnetten; ienstverlening op kerntaken onvoldoende op orde

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

We willen goed inzicht hebben in de huidige belasting en spanningskwaliteit van ons net.
Daarom zetten we in op de uitrol, ontwikkeling en het testen van de derde generatie digitalisering in middenspanningsruimtes: de ‘DA-3 boxen’. Met deze digitale meetinrichting krijgen we beter inzicht in de belasting, spanningskwaliteit en omgevingscondities (onder andere luchtvochtigheid en temperatuur) van middenspanningsstations.

Digitaal bemeten MS-ruimtes betreft het aantal middenspanningsruimtes dat voorzien is van een digitale
meetinrichting die aangesloten is op de centrale omgeving en heeft gecommuniceerd. Vanaf 2024 wordt de voortgang procentueel uitgedrukt.

Materieel onderwerp

SDG

Toegang tot energie- en leveringsbetrouwbaarheid

9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Digitaal bemeten MS-ruimtes

5.970

5.365

27%

We maximaliseren het gebruik van onze netten: benutten

Congestiegebieden

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Benutten

R: Niet genoeg aansluit- en transportcapaciteit; Drukte in buitenruimte en ondergrond; Snelle toename spanningsknelpunten in laagspanningsnetten
K: Toepassing nieuwe energiedragers

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Om de energietransitie mogelijk te maken, hebben we slimme netten nodig die inzicht geven in de status van het net, breiden we onze netcapaciteit uit, plaatsen we station en leggen we kabels. Vind er afname en invoeding plaats én sluiten we flexcontracten af om piekmomenten op te kunnen vangen.Vanwege de grote maatschappelijke impact van congestie (filevorming op het net) is het tegengaan en opheffen van congestie één van de belangrijkste gesprekspunten binnen Stedin en haar stakeholders.

Het aantal congestiegebieden betreft het totaal aantal gebieden waar Stedin een vooraankondiging voor afname- of opwekcongestie heeft gedaan inclusief de gebieden waar TenneT congestie heeft afgekondigd.
Congestiegebieden geeft het aantal congestiegebieden en wordt berekent door de som van congestiegebieden waar door Stedin een vooraankondiging congestie is gedaan en de netverzwaring nog niet is afgerond (en er daarom nog geen oplossing voor het congestiegebied is gemeld). Het proces is in lijn met artikel 9.9 lid 1 van de Netcode elektriciteit. In het geval dat TenneT congestie heeft afgekondigd in gebieden waar ook Stedin eletriciteit levert, is er sprake van artikel 9.9 lid 2 van de Netcode elektriciteit.
De congestiegebieden worden op de website van Stedin bijgehouden conform artikel 9.8 van de Netcode elektriciteit.

Materieel onderwerp

SDG

Toegang tot energie- en leveringsbetrouwbaarheid

11 - Duurzame steden en gemeenschappen

Metric

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Congestiegebieden

n.v.t.

22

n.v.t.

Waar we nu staan - File op het stroomnet: Congestie

Leveringsbetrouwbaarheid Elektriciteit en Gas en SAIDI LS/MS

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Beheren

R: Cyberaanval met schade aan maatschappij en bedrijfsvoering - Grotere kans op vervangingsgolf van verouderde assets - Dienstverlening op kerntaken onvoldoende op orde / K: Toekomstbestendig netbeheer door datagedreven voorspellingen en besluitvorming.

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Als gevolg van de energietransitie en het opvolgen van de afspraken in het klimaatakkoord wijzigt de klantvraag continue en groeit het elektriciteitsverbruik enorm. Niet het hele elektriciteitsnet is er klaar voor om die toename op te vangen. We werken voortdurend aan de betrouwbaarheid van onze netten. Leveringszekerheid en het voorkomen en terugdringen van het aantal storingen en storingsminuten en -seconden staat hierbij centraal. Dit noemen wij Leveringsbetrouwbaarheid. Stedin heeft een wettelijke transporttaak om transport tegen zo efficient mogelijke kosten te leveren. Dit is vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998. Hierbij zorgt een kwaliteitsfactor in de gereguleerde vergoedingsmethodiek bij Elektriciteit ervoor dat er gestuurd wordt op zo weinig mogelijk storingsminuten.

De metric Leveringsbetrouwbaarheid E en G geeft in percentages weer hoeveel het transportnetwerk voor elektra (LS en MS) en gas beschikbaar is, waarbij:
Leveringsbetrouwbaarheid E = 100% - (([SAIDI Elektra (ms/ls)] / totale minuten in 1 jaar ) * 100%)
Leveringsbetrouwbaarheid G = 100% - (([SAIDI Gas] / totale seconden in 1 jaar ) * 100%), waarbij we onze planbare - klasse 2 - storingen mee laten wegen (dit in tegenstelling tot de sectorbreed vastgesteld scope door Netbeheer Nederland).

SAIDI Elektra, de system average interruption duration index, is de gemiddelde tijd in minuten dat de klant geen energie heeft voor elektra middenspanning en laagspanning. SAIDI Gas is de gemiddelde tijd in seconden dat de klant geen gas heeft.

Materieel onderwerp

SDG

Toegang tot energie- en leveringsbetrouwbaarheid

7 - Betaalbare en duurzame energie / 11. Duurzame steden en gemeenschappen

Metric/KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Leveringsbetrouwbaarheid Elektriciteit en Gas

100%

E: 99,9961% / G:99,999%

100%

We zorgen voor netkwaliteit: beheren

SAIDI LS/MS

≤25

20

≤22

Sanering brosse leidingen

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Beheren

R: Impact van ongevallen gerelateerd aan Stedin Groep

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

We werken voortdurend aan de betrouwbaarheid en veiligheid van onze netten. Vanwege de mogelijk grote maatschappelijk impact en vergrote aandacht van de SODM is het uitfaseren van het aantal asbestcement en grijsgietijzere leidingen (Brosse Leidingen) in ons net zeer relevant. Tevens draagt het verwijderen van brosse leidingen bij aan minder CO2 uitstoot.

Sanering brosse leidingen geeft het aantal kilometer gasleidingen van grijs gietijzer en asbestcement, dat dit jaar verwijderd of vervangen is.
Sanering brosse leidingen betreft verwijderde brosse leidingen in kilomters en wordt berekend door het aantal kilometers brosse leidingen (materiaal: grijs gietijzer en asbestcement) dat tussen 1 januari - 31 december is verwijderd en administratief verwerkt is in de projectadministratie.

Materieel onderwerp

SDG

Toegang tot energie- en leveringsbetrouwbaarheid

11 - Duurzame steden en gemeenschappen / 13 - Klimaat actie

Metric

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Sanering brosse leidingen

n.v.t.

212 km

n.v.t.

We zorgen voor netcapaciteit: Bouwen
We zorgen voor netkwaliteit: beheren

Klantgemak Consumenten (excl. Zeeland)

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Overige doelen

n.v.t.

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Omdat Stedin een regionale netbeheerder is en klanten niet voor een andere partij kunnen kiezen (monopolist) willen we een betrouwbare partner zijn voor onze klanten. Daarom is de kwaliteit van onze dienstverlening en de tevredenheid van klanten belangrijk en meten we na elk persoonlijk klantcontact hoe de klant deze dienstverlening heeft ervaren.

Het kengetal klantgemak consumenten is een tevredenheidsscore (in %) die meet in hoeverre kleinverbruik klanten gemak ervaren bij een contactmoment met Stedin exclusief Zeeland. Deze score is gebaseerd op de Customer Effort Score (CES), die het gemak/ongemak van een klantervaring meet. De KPI klantgemak consumenten is het klantgemak dat wordt gemeten voor twee typen klantcontact, namelijk klantcontact omtrent (1) slimme meters en (2) aansluitingen. De totale score wordt berekend door het aantal maal score 'makkelijk' en 'zeer makkelijk' te delen door het totaal aantal responses.
De klanten van Zeeland worden vanaf 2024 meegenomen in deze meting.

Materieel onderwerp

SDG

Klant- en stakeholderbeleving

n.v.t.

KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Klantgemak Consumenten (excl. Zeeland)

79%

79%

n.t.b.*

Overige prestaties - Dienstverlening en effectiviteit

  1. * De doelstelling wordt begin 2024 vastgesteld.

KPIs Dienstverlening

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Overige doelen - Dienstverlening

n.v.t.

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Omdat Stedin een regionale netbeheerder is en klanten niet voor een andere partij kunnen kiezen (monopolist) willen we een betrouwbare partner zijn voor onze klanten. Daarom is de kwaliteit van onze dienstverlening en de tevredenheid van klanten belangrijk en meten we na elk persoonlijk klantcontact hoe de klant deze dienstverlening heeft ervaren.

Klantgemak Instandhouding betreft het gemak dat de klant ervaart in het zakendoen met de Stedin voor het product 'meterkaststoringen'. ZIe hierboven voor nadere uitleg en berekening van Klantgemak Consument.
De doorlooptijd kleinverbruikaansluitingen betreft het percentage gerealiseerde kleinverbruikaansluitingen binnen 18 weken of op wensdatum klant.

Materieel onderwerp

SDG

Klant- en stakeholderbeleving

n.v.t.

KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Klantgemak Instandhouding

≥82%

87%

n.t.b.*

Overige prestaties - Dienstverlening en effectiviteit

Doorlooptijd kleinverbruikaansluitingen

≥ 91%

90%

≥90%

  1. * De doelstelling wordt begin 2024 vastgesteld.

Dataverstrekking slimme meter

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Overige doelen

R: Cyberaanval met schade aan maatschappij en bedrijfsvoering - Beschikbaarheid en kwaliteit van date niet op orde - IT/OT-landschap ontoereikend voor de toekomst / K: Toepassing nieuwe energiedragers - Integrale afweging maken bij investeringen tussen elektriciteit, gas of toekomstige energievormen - Stedin positioneren en profileren als relevante partner in de energietransitie.

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Om de energietransitie mogelijk te maken, hebben we slimme netten nodig die inzicht geven in de status van het net. Deze data vormen samen met de klantvraag belangrijke informatie om goede voorspellingen te maken waar in de toekomst mogelijk knelpunten kunnen ontstaan in ons net. Tegelijkertijd werken we met partners aan innovatieve oplossingen die de energietransitie kunnen versnellen. Voor de energietransitie, is inzicht in verbruik en het beter kunnen afstemmen van verbruik en levering van energie van groot belang. Deze data kan dankzij slimme meters verkregen worden. Het goed doorgeven van meterdata aan bijvoorbeeld energieleveranciers, maakt dat deze betere inschattingen kunnen maken van de ontwikkeling in energiebehoeftes. Hierdoor kunnen we congestie voorkomen.

De KPI Slimme meter data is de weergave van het tijdig en volledig ter beschikking stellen van slimme meter data en wordt als volgt berekend:

Voor 1 maandgemiddelde: verzoeken beantwoord met meetdata in de maand / totaal valide verzoeken in deze maand *100%

Voor 12 maanden: het maandgemiddelde van de 12 maandgemiddelden bij elkaar opgeteld en dan delen door 12

Deze data is exlcusief meters die uitstaan om automatisch administratief uit te lezen op verzoek van klanten.

Materieel onderwerp

SDG

Toegang tot energie- en leveringsbetrouwbaarheid

7 Betaalbare en duurzame energie

KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Dataverstrekking slimme meter

≥97%

98%

≥98,5%

We maximaliseren het gebruik van onze netten: benutten
Overige prestaties - Marktfacilitering

CO2 - equivalent uitstoot

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Overige doelen - Duurzaamheid

n.v.t.

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

We zijn op weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. We richten ons op de gebieden waar wij de meeste impact hebben: uitstoot van CO2 en fijnstof, grondstofgebruik en herstel van biodiversiteit. Tegelijkertijd hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten, waarbij we met leveranciers in gesprek zijn over dezelfde thema’s. Dit resulteert in duurzame en verantwoorde producten en diensten.

De reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van 2018 exclusief gasnetverliezen betreft het percentage reductie CO2-uitstoot bedrijfsvoering Stedin in tonnen t.o.v. 2018 exclusief gasnetverliezen.

CO2-equivalent uitstoot betreft de totale uitstoot CO2 uit scope 1, 2 en 3 CO2-uitstoot (in tonnen). Zie hoofdstuk Maatschappelijke prestaties voor beschrijving van scope 1, 2 en 3 en wat daar bij Stedin onder valt.

Voor de berekening van deze CO2-uitstoot worden bij de scope horende waarden vermenigvuldigd met hun respectievelijke CO2 emissiefactor. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van werkelijke waarden (bijvoorbeeld liters brandstof, gasverbruik, elektriciteitsverbruik, zakelijke en woon-werk kilometers en ingevoede kilo's SF6). Deze worden aangevuld met onder andere de volgende schattingen:

Wagenpark - voor circa 45% van ons wagenpark is het brandstofverbruik (liters en kWh) ingeschat. Hiervoor is gebruik gemaakt van de laatst beschikbare maandgegevens.

Netverliezen Elektriciteit - inschatting is gebaseerd op het gemiddelde van de werkelijke netverliezen over 2020 tot en met 2022.

Netverliezen Gas - inschatting is gebaseerd op het gemiddelde van de werkelijke netverliezen over 2018 tot en met 2020 in overeenstemming met de opgelegde rekenmethodiek vanuit de ACM.

Inkoop - de inschatting van CO2-equivalent van ingekochte materialen en diensten is gebaseerd op betalingen aan gerelateerde leveranciers in euro's welke met een CO2 emmissiefactor omgerekend zijn naar CO2-equivalent.

Materieel onderwerp

SDG

Klimaatmitigatie & adaptatie

13 - Klimaatactie

KPI/Metric

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Reductie CO2-uitstoot ten opzichte van 2018 excl. gasnetverliezen

-50%

-50%

n.v.t.

Overige prestaties - Maatschappelijke prestaties

CO2 - equivalent uitstoot

n.v.t.

419.777 ton

n.v.t.

Vergroening netverliezen elektriciteit

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Overige doelen - Duurzaamheid

n.v.t.

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

We zijn op weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. We richten ons op de gebieden waar wij de meeste impact hebben: uitstoot van CO2 en fijnstof, grondstofgebruik en herstel van biodiversiteit. Tegelijkertijd hebben we ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten, waarbij we met leveranciers in gesprek zijn over dezelfde thema’s. Netverliezen E is een van de grote veroorzakers van de CO2 uitstoot van onze bedrijfsvoering. Deze kunnen we niet direct beïnvloeden en daarom vergroenen wij deze uitstoot d.m.v. GVO's (Garanties van Oorsprong) en/of PPA's (Power purchase agreement).

Het % vergroening elektriciteit ziet toe op het % ten opzichte van gebudgetteerde hoeveelheid netverliezen elektriciteit. Het percentage wordt berekend door de totale hoeveelheid ingekocht Nederlandse en Europese garanties van oorsprong te delen door het ingekocht netverlies volume voor het betreffende jaar. In de berekening wordt de gebudgetteerde hoeveelheid netverliezen aangehouden gezien het gemiddeld twee jaar duurt voor de werkelijke hoeveelheid netverliezen bekend zijn.
De gebudgetteerde hoeveelheid te vergroenen netverliezen wordt ingeschat op basis van historische gegevens uit allocatie en reconciliatie resultaten. Als na twee jaar blijkt dat de werkelijke volumes zodanig afwijken van het gebudgetteerde volume dat deze een significante impact hebben op de KPI dan wordt het cijfer aangepast en de afwijking toegelicht. Omdat bij het inkopen van GVO’s / PPA’s een buffer wordt aangehouden is dit historisch niet het geval geweest.

Materieel onderwerp

SDG

Klimaatmitigatie & adaptatie

11 - Duurzame steden en gemeenschappen

KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Vergroening netverliezen elektriciteit

100%

100%

100%

Overige prestaties - Maatschappelijke prestaties

KPI's Financieel

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Financieel gezond

n.v.t.

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Stedin heeft een publieke taak. Wij gaan verstandig en efficiënt om met ons maatschappelijk kapitaal. Een financieel gezonde Stedin Groep heeft de nodige slagkracht om de energietransitie te faciliteren. Het behouden van een kredietwaardigheidsbeoordeling (‘Issuer Credit Rating’ van S&P) van A- blijft een essentieel uitgangpunt van ons financiële beleid. FFO/Net debt is een belangrijke ratio's die wordt meegewogen in deze beoordeling.

De ratio FFO/Net debt wordt berekend volgens de Standard & Poor's (S&P) methodiek. Funds From Operations (FFO) gedeeld door nettoschuldpositie. De FFO bestaat uit de EBITDA (zie hierboven), gecorrigeerd voor betaalde rente- en belastinglasten, kosten gerelateerd aan de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening (50%) en geactiveerde rente. De nettoschuldpositie is de som van de korte-en langetermijn rentedragende schulden (inclusief leaseverplichtingen) en inclusief de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening (50%), pensioenverplichtingen, verminderd met vrij
beschikbare liquide middelen.
De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen (inclusief het resultaat van de periode minus de
verwachte dividenduitkering lopend boekjaar) te delen door het balanstotaal, gecorrigeerd voor de verwachte dividenduitkering, langlopende deel vooruitontvangen aansluitbijdragen en vrije liquide middelen.

Materieel onderwerp

SDG

Toegang tot energie- en leveringsbetrouwbaarheid

9 - Industrie, innovatie en infrastructuur

KPI/Metric

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Kredietbeoordeling

Behoud A- rating

S&P A- Stable Outlook

Behoud A- rating

Randvoorwaarden - Financieel gezond

FFO/Net debt

≥10%

14%

≥ 10%

Solvabiliteit

≥40%

45%

≥ 35%

Medewerkerstotaal (FTE)

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Bouwen

R: Niet beschikken over voldoende mensen met de competenties

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Om de energietransitie mogelijk te maken, hebben we slimme netten nodig die inzicht geven in de status van het net, breiden we onze netcapaciteit uit, plaatsen we station en leggen we kabels. Vind er afname en invoeding plaats én sluiten we flexcontracten af om piekmomenten op te kunnen vangen. Hier hebben we een enorme uitbreiding van ons personeel nodig. Personeel is naast netcapaciteit één van onze grootste risico's in het waarmaken van onze doelen.

Het medewerkerstotaal betreft het aantal in- en externe medewerkers per jaareinde en wordt gemeten in fte per jaareinde.

Materieel onderwerp

SDG

Toegang tot energie- en leveringsbetrouwbaarheid

8 - Eerlijk werk en economische groei

KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

Medewerkerstotaal (FTE)

4.992

5.520

6.238

Randvoorwaarden | Onze medewerkers

% Participatiebanen

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Overige doelen

n.v.t.

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Een onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie is bijdragen aan een inclusieve samenleving. Stedin zet zich in voor gelijke kansen en duurzame inzetbaarheid voor iedereen. We willen dat ons medewerkersbestand een afspiegeling is van onze maatschappij en dat alle medewerkers zich welkom voelen en gelijk behandeld worden, ongeacht persoonlijke kenmerken als leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, familiestatus, opleidingsniveau of beperking.

Het % Participatiebanen betreft het percentage medewerkers, uitgedrukt in % fte (o.b.v. 25,5 uur), in dienst van Stedin Groep behorend tot de doelgroep banenafspraak van de Participatiewet. De participatiewet is in 2015 ingevoerd, met als doel meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen, bij reguliere werkgevers.
De doelgroep binnen banenafspraak van de Participatiewet betreft onder andere mensen met een Wajong uitkering, een WSW-indicatie, uitstromers vanuit VSO- en Praktijkonderwijs en andere mensen die dankzij de banenafspraak het Wettelijke Minimumloon kunnen verdienen.
Het percentage wordt berekend door het totaal aantal ingevulde participatiebanen te delen door het aantal interne FTE per jaareinde en de uitkomst x 100%.

Materieel onderwerp

SDG

Goed werkgeverschap - Diversiteit & inclusie

8 - Eerlijk werk en economische groei

KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

% Participatiebanen

2,20%

1,88%

n.t.b.

Randvoorwaarden - Onze medewerkers

eNPS en MMO: Cultuurwaarde 'Vooruit'

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Randvoorwaarden

R: Niet beschikken over voldoende mensen met de competenties; Sturing op cultuurwaarden en gedrag is onvoldoende effectief

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Stedin wil een aantrekkelijke werkgever zijn die zorgvuldig omgaat met haar medewerkers, hun ontwikkeling stimuleert en iedereen gelijke kansen biedt. Belangrijke onderdelen zijn: het beschikken over voldoende (technisch) personeel, verandervermogen, het opleiden, trainen en ontwikkelen van medewerkers en een vitale, inclusieve organisatie. De grote tekorten op de arbeidsmarkt zorgen voor een groot verloop en een grote uitdaging realiseren van de benodigde netuitbredingen die nodig zijn voor de energie transitie. Bij de strategie van Stedin horen de cultuurwaarden 'Bevlogen, Verbinden en Vooruit'. Het medewerkersmotivatieonderzoek waaronder de meting op de cultuurwaarde 'Vooruit' biedt Stedin de kans om de motivatie om bij te dragen aan de doelen van Stedin bij haar medewerkers te meten en daarop actie te ondernemen. Gerelateerde vragen aan 'Cultuurwaarde Vooruit' die in dit onderzoek gesteld worden betreffen 1. duidelijkheid teamdoelen, 2. duidelijkheid verwachte resultaten, 3. leidinggevende bespreekt prestaties, 4. maken af waar we aan beginnen, 5. leidinggevende geeft goede voorbeeld.

De KPI Employee promotor score (eNPS) betreft het percentage medewerkers dat Stedin als werkgever zou aanbevelen minus het percentage medewerkers dat Stedin niet als werkgever zou aanbevelen. De eNPS is een score op een bandbreedte van -100 en +100. Bijvoorbeeld: als 34% positief, 55% neutraal en 11% negatief antwoord dan resulteert dit in een uitkomst van 23.

De KPI 'Cultuurwaarde Vooruit' geeft het cijfer aan de Stedin cultuurwaarde 'Vooruit' op basis van een jaarlijkse enquete onder medewerkers. Medewerkers worden een keer per jaar gevraagd om een enquete in te vullen met gesloten vragen over verschillende thema's waarbij op een schaal van 1-10 een score gevraagd wordt. Per vraag wordt een vraagscore berekend. 'Cultuurwaarde Vooruit' wordt berekend door de som van alle vraagscores in thema 'Vooruit' te delen door het aantal vragen binnen dit thema.

Materieel onderwerp

SDG

Goed werkgeverschap - Gezondheid en veiligheid

8 - Eerlijk werk en economische groei

KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

eNPS

20,3

23

20,3

Randvoorwaarden - Onze medewerkers

MMO: Cultuurwaarde 'Vooruit'

≥7,5

7,3

≥7,5

LTIR

Strategie

Relatie met strategische Risico's (R) en kansen (K)

Randvoorwaarden

R: Cyberaanval met schade aan maatschappij en bedrijfsvoering / Impact van ongevallen gerelateerd aan Stedin Groep

Relevantie voor ons en onze stakeholders

Definitie en berekeningsmethodiek

Werken aan de energie-infrastructuur brengt risico's met zich mee. Daarom is en blijft veiligheid onze prioriteit en investeert Stedin Groep in kennis, vakmanschap, veiligheidsmaatregelen en een goede veiligheidscultuur. Op een effectieve manier werken we aan deze veiligheidsaspecten en dus aan de continuïteit van de energielevering. Zo borgen we de veiligheid van onze klanten, medewerkers, aannemers en ingehuurde krachten. Deze technische veiligheid meten we volgens de LTIR (Lost Time Injury Rate) en de RIF (Recordable Incident Frequency).

De KPI LTIR is het aantal dodelijke arbeidsongevallen en ongevallen met verzuim per 1.000.000 gewerkte uren over de afgelopen 12 maanden. De LTIR wordt berekend door het totaal van het aantal dodelijke ongevallen en het aantal ongevallen met verzuim te delen door het product van het gemiddelde aantal in- en externe FTE en standaard productieve uren per jaar (1600). Verzuim treedt op wanneer een werknemer zijn werk geheel moet staken op een kalenderdag volgend op het ongeval.

De KPI RIF (Recordable Incident Frequency) betreft het aantal dodelijke ongevallen en arbeidsongevallen met verzuim,
vervangend werk of medische behandeling per 200.000 gewerkte uren.

Werkzaamheden door en ongevallen van derde partijen worden niet meegenomen.

Materieel onderwerp

SDG

Goed werkgeverschap - Gezondheid en veiligheid

7 Betaalbare en duurzame energie / 8 Eerlijk werk en economische groei

KPI

Target 2023

Realisatie 2023

Target 2024

Waar leest u meer over dit onderwerp?

LTIR

≤1,9

0,24

≤1,5

Randvoorwaarden - Veiligheid & Cybersecurity

RIF

≤0,9

0,57

≤0,9