Geconsolideerd kasstroom­overzicht

x 1 miljoen

Toelichting

2023

2022*

Resultaat na belastingen

170

81

Aanpassingen voor:

∙ Financiële baten en lasten

11

65

30

∙ Belastingen

12

58

28

∙ Resultaat deelnemingen en joint ventures

-

-3

∙ Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

10

307

296

∙ Boekwinst desinvesteringen vaste activa

-8

-7

Mutatie werkkapitaal

35

-49

-60

Mutatie vooruitontvangen opbrengsten

26

107

85

Mutatie derivaten

32

-

7

Mutatie voorzieningen en overige

-26

-13

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

624

444

Betaalde rente

-66

-39

Ontvangen rente

2

4

Betaalde vennootschapsbelasting

-14

-17

Kasstroom uit operationele activiteiten

546

392

Investeringen materiële vaste activa

-816

-703

Desinvesteringen materiële vaste activa

12

8

Investeringen immateriële vaste activa

-9

-3

Desinvesteringen financiële vaste activa

-

9

Verstrekte leningen

-3

-7

Aflossing verstrekte leningen

8

7

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-808

-689

  1. * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa (per saldo geen impact op de tussen- en totaaltellingen) en een herclassificatie van de kasstromen uit hoofde van vooruitontvangen opbrengsten. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa respectievelijk 35 Toelichting op het geconsolideerd kasstroom­overzicht voor meer informatie.

x 1 miljoen

Toelichting

2023

2022¹

Dividendbetalingen gewone aandelen

-16

-1

Dividendbetalingen preferente aandelen

-6

-3

Uitgifte nieuwe aandelen

500

-

Transactiekosten aandelenuitgifte

-4

-

Betaling leaseverplichtingen

-14

-14

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

22

-8

-7

Opgenomen langlopende rentedragende schulden

25

-

495

Opgenomen kortlopende rentedragende schulden

25

5.723

1.050

Aflossing langlopende rentedragende schulden

25

-

-533

Aflossing kortlopende rentedragende schulden

25

-5.778

-770

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

397

217

Mutatie liquide middelen

135

-80

Saldo liquide middelen per 1 januari

53

133

Saldo liquide middelen per 31 december

188

53