Vijfjarenoverzicht

Eenheid

2023

2022*

2021*

2020*

2019*

Resultaat

Netto-omzet

mln

1.752

1.316

1.265

1.216

1.220

Totaal bedrijfsopbrengsten

mln

1.770

1.333

1.279

1.229

1.234

Totaal bedrijfskosten

mln

1.477

1.197

1.099

1.061

1.033

EBITDA

mln

600

432

484

463

489

Bedrijfsresultaat (EBIT)

mln

293

136

180

168

201

Resultaat na belastingen

mln

170

81

62

71

347

Balans

Materiële vaste activa

mln

7.522

6.993

6.570

6.165

5.783

Balanstotaal

mln

8.284

7.505

7.117

6.680

6.319

Eigen vermogen

mln

3.221

2.589

2.480

2.229

2.229

Totaal rentedragend vreemd vermogen

mln

3.334

3.396

3.281

3.183

3.004

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa

mln

832

711

687

620

646

Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

mln

546

392

488

513

470

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

mln

-808

-689

-679

-617

-332

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

mln

397

217

241

115

-235

Kredietwaardigheid

Langetermijn rating (S&P)

rating

A-

A-

A-

A-

A-

Solvabiliteit

%

45,4

39,7

40,6

38,2

39,7

FFO/Nettoschuldpositie

ratio

14,0

9,5

10,6

11,4

11,7

Aandelen per 31 december

Aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000)

aantal

5.643

4.971

4.971

4.971

4.971

Aantal uitstaande preferente aandelen (x 1.000)

aantal

416

416

416

-

-

  1. * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa, een herclassificatie van de kasstromen uit hoofde van vooruitontvangen opbrengsten en de aanpassing van de FFO/Net Debt berekening. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa, 35 Toelichting op het geconsolideerd kasstroom­overzicht en 33 Credit rating voor meer informatie.

Eenheid

2023

2022

2021

2020

2019

Operationele kengetallen

Aansluitingen elektriciteit grootverbruik*

aantal

21.006

20.970

20.544

19.782

18.912

Aansluitingen elektriciteit kleinverbruik*

aantal

2.381.906

2.359.396

2.337.460

2.315.788

2.283.563

Getransporteerde hoeveelheid elektriciteit

GWh

24.374

20.746

20.529

20.171

21.100

Lengte elektriciteitskabels

km

58.921

58.250

57.616

56.854

56.140

Lengte aangelegde elektriciteitskabels

km

892

715

998

1.059

1.034

Aansluitingen gas grootverbruik*

aantal

8.933

9.084

9.248

9.394

9.633

Aansluitingen gas kleinverbruik*

aantal

2.092.646

2.108.500

2.121.210

2.129.182

2.111.038

Getransporteerde hoeveelheid gas

mln. m3

3.602

3.782

4.907

4.365

4.651

Lengte gasleidingen

km

28.121

28.145

28.160

28.206

28.216

Lengte aangelegde gasleidingen

km

237

231

256

227

221

Storingen middenspanning met onderbreking

aantal

497

507

465

523

519

Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000)

aantal

433

429**

685

883

824

Veiligheid

Lost Time Injury Rate (LTIR)

ratio

0,24

0,52

0,53

0,39

2,13

Recordable Incident Frequency (RIF)

ratio

0,57

0,91

0,74

0,68

0,98

Uitval en onderbrekingen elektriciteit

Gemiddelde onderbrekingsduur MS/LS (CAIDI)

minuten

89

96

87

112

82

Onderbrekingsfrequentie MS/LS (SAIFI)

aantal

0,230

0,225

0,216

0,231

0,245

Jaarlijkse uitvalduur MS/LS (SAIDI)

minuten

20

22

19

26

20

Jaarlijkse uitvalduur HS/MS/LS (SAIDI)

minuten

21

25

20

27

21

Uitval en onderbrekingen gas

Gemiddelde onderbrekingsduur (CAIDI)

minuten

123

141

88

75

270

Onderbrekingsfrequentie (SAIFI)

aantal

0,0059

0,0060

0,0060

0,0060

0,0050

Jaarlijkse uitvalduur (SAIDI)

seconden

44

50

29

26

87

  1. * Cijfers betreffende aantallen aansluitingen zijn met terugwerkende kracht - vanaf 2020 - aangepast om aansluiting te hebben naar de aantallen in het Centraal AansluitRegister (C-AR).
  2. * Dit cijfers is in 2023 aangepast; door een foutieve bewerking is een deel van de 'switchers' in 2022 niet meegenomen.