35. Toelichting op het geconsolideerd kasstroom­overzicht

Het geconsolideerd kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Om de kasstroom uit operationele activiteiten te herleiden wordt het resultaat na belastingen aangepast voor posten van de winst-en-verliesrekening die ofwel geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode ofwel als investerings- of financieringsactiviteiten classificeren, alsmede voor balansmutaties inzake werkkapitaal, vooruitontvangen opbrengsten en voorzieningen.

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt naar kasstromen uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De operationele kasstroom omvat onder andere de uitgaven voor rente en belastingen en de ontvangsten van rente en dividenden. Ontwikkelingskosten, investeringen en desinvesteringen in vaste activa (inclusief financiële belangen) worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. De betaling van dividend wordt gezien als een uitgaande kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Mutatie werkkapitaal

Het werkkapitaal omvat de voorraden en kortlopende vorderingen verminderd met de handelscrediteuren en overige schulden. De mutatie van het werkkapitaal zoals opgenomen in de operationele kasstroom is als volgt:

x 1 miljoen

2023

2022

Mutatie voorraden

-45

-3

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen

-61

-57

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden

57

-

Totaal

-49

-60

Mutatie vooruitontvangen opbrengsten

Met ingang van de jaarrekening 2023 zijn de kasstromen uit hoofde van vooruitontvangen opbrengsten (van klanten ontvangen bijdragen voor aansluitkosten en reconstructies) geherclassificeerd van de investeringsactiviteiten naar de operationele activiteiten, in lijn met de verwerking van deze bijdragen als netto-omzet over tijd in de winst-en-verliesrekening. Hiertoe wordt het resultaat na belastingen aangepast voor de mutatie van de contractverplichtingen. In 2023 bedroegen de ontvangsten 131 miljoen (2022: € 107 miljoen). De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast.