Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

x 1 miljoen

Toelichting

2023

2022

Bedrijfsopbrengsten

-

-

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

-

-2

Afschrijvingen vaste activa

-1

-

Totaal bedrijfskosten

-1

-2

Bedrijfsresultaat

-1

-2

Financiële baten en lasten

43

-30

-35

Resultaat voor belastingen

-31

-37

Resultaat deelnemingen

39

192

109

161

72

Belastingen

9

9

Resultaat na belastingen

170

81

Resultaatverdeling:

Toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

6

6

Toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

164

75

Resultaat na belastingen

170

81