Statutaire winstbestemming

Volgens de statuten van de vennootschap hebben de houders van de cumulatief preferente aandelen jaarlijks recht op 3% preferent dividend. Dit percentage wordt iedere nieuwe reguleringsperiode herijkt. De uitkering van dit preferente dividend staat ter discretie van de raad van bestuur, waarbij goedkeuring door de raad van commissarissen benodigd is. Wanneer de raad van bestuur besluit het preferent dividend niet uit te keren, dient dit te worden toegevoegd aan de preferente winstreserve.

In artikel 29.11 van de statuten is bepaald dat tot en met 31 december 2033, over elk van de boekjaren 2023 tot en met 2032, een afwijkend dividendbeleid geldt. Voor deze periode is ten aanzien van de voor uitkering beschikbare winst na toepassing van de artikelen 29.3 tot en met 29.9 van de statuten de volgende winstbestemming vastgelegd in het zogenaamde aandeelhoudersconvenant:

 1. Van de winst tot en met een bedrag van EUR 20.000.000 wordt 10% toegevoegd aan de gewone winstreserve.

 2. In aanvulling op de reservering ingevolge sub 1 geldt het volgende:

  1. Indien de winst hoger is dan EUR 20.000.000, maar niet hoger dan EUR 100.000.000, wordt 70% van het meerdere boven de EUR 20.000.000 toegevoegd aan de gewone winstreserve.

  2. Indien de winst hoger is dan EUR 100.000.000 wordt toegevoegd aan de gewone winstreserve:

   1. 70% van EUR 80.000.000 (zijnde het meerdere boven de EUR 20.000.000 tot EUR 100.000.000); en

   2. 82% van het meerdere boven EUR 100.000.000.

 3. De winst die niet op grond van sub 1 en sub 2 zal worden gereserveerd, staat ter vrije beschikking van de AVA.

 4. De in sub 1 en sub 2 bedoelde reservering wordt uitgevoerd door de raad van bestuur (zonder dat goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist) door gebruikmaking van de reserveringsbevoegdheid in artikel 29.11 van de statuten zoals die geldt tot en met 31 december 2033.

Na 31 december 2033 herleeft het dividendbeleid waarin de raad van bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen, een gedeelte ter grootte van maximaal de helft van de voor uitkering beschikbare winst na toepassing van de artikelen 29.3 tot en met 29.9 van de statuten kan toevoegen aan de reserves. Het resterende gedeelte staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De raad van bestuur doet na goedkeuring van de raad van commissarissen een aanbeveling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders omtrent het resterende bedrag. Deze kan besluiten het resterende gedeelte geheel of gedeeltelijk uit te keren. Hetgeen niet wordt uitgekeerd wordt toegevoegd aan de reserves.