Enkelvoudige balans

x 1 miljoen

Toelichting

Per 31 december 2023

Per 31 december 2022

Voor winstbestemming

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

38

77

77

Financiële vaste activa

39

5.483

4.791

Uitgestelde belastingvorderingen

20

28

Totaal vaste activa

5.580

4.896

Vlottende activa

Vorderingen dochterondernemingen

40

1.915

1.369

Acute belastingvorderingen

28

10

-

Overige vorderingen en overlopende activa

2

20

Geldmarktfondsen

100

-

Banktegoeden

22

19

Totaal vlottende activa

2.049

1.408

TOTAAL ACTIVA

7.629

6.304

x 1 miljoen

Toelichting

Per 31 december 2023

Per 31 december 2022

PASSIVA

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

22

606

539

Agioreserve

22

591

158

Kasstroomhedgereserve

22

-19

-14

Hedgekostenreserve

22

-4

-1

Wettelijke reserve geactiveerde ontwikkelingskosten

22

13

9

Wettelijke reserve deelnemingen

22

4

-

Ingehouden resultaten

22

1.360

1.317

Onverdeeld resultaat

22

164

75

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

2.715

2.083

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

22

506

506

Totaal eigen vermogen

3.221

2.589

Voorzieningen

Voorzieningen

11

10

Totaal voorzieningen

11

10

Langlopende schulden

Rentedragende schulden

25

3.069

3.116

Rentedragende schulden aan dochterondernemingen

41

500

-

Derivaten

18

-

34

Totaal langlopende schulden

3.569

3.150

Kortlopende schulden

Rentedragende schulden

25

265

280

Schulden aan dochterondernemingen

40

484

218

Acute belastingschulden

-

13

Derivaten

18

50

19

Overige schulden

42

29

25

Totaal kortlopende schulden

828

555

TOTAAL PASSIVA

7.629

6.304