Geconsolideerde balans

x 1 miljoen

Toelichting

31 december 2023

31 december 2022*

1 januari 2022*

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

13

7.522

6.993

6.570

Immateriële vaste activa

14

107

100

92

Gebruiksrecht activa

15

68

70

73

Financiële vaste activa

- Overige financiële vaste activa

7

13

14

Totaal vaste activa

7.704

7.176

6.749

Vlottende activa

Activa aangehouden voor verkoop

-

-

4

Voorraden

19

99

54

51

Acute belastingvorderingen

28

10

-

-

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

20

283

222

165

Derivaten

18

-

-

15

Liquide middelen

21

188

53

133

Totaal vlottende activa

580

329

368

TOTAAL ACTIVA

8.284

7.505

7.117

  1. * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa voor meer informatie.

x 1 miljoen

Toelichting

31 december 2023

31 december 2022*

1 januari 2022*

PASSIVA

Groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

22

2.715

2.083

1.974

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

22

506

506

506

Totaal groepsvermogen

3.221

2.589

2.480

Langlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen

22

11

10

9

Overige voorzieningen

24

13

11

15

Uitgestelde belastingverplichtingen

17

149

87

65

Derivaten

18

-

34

64

Rentedragende schulden

25

3.069

3.116

2.675

Leaseverplichtingen

15

57

59

61

Vooruitontvangen opbrengsten

26

1.065

960

876

Totaal langlopende verplichtingen

4.364

4.277

3.765

Kortlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen

22

4

5

4

Overige voorzieningen

24

3

1

3

Derivaten

18

50

19

-

Rentedragende schulden

25

265

280

531

Leaseverplichtingen

15

12

12

14

Acute belastingverplichtingen

28

-

14

12

Handelscrediteuren en overige schulden

27

365

308

308

Totaal kortlopende verplichtingen

699

639

872

TOTAAL PASSIVA

8.284

7.505

7.117

  1. * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa voor meer informatie.