Bijzondere aandelen

Aandelen met specifieke stemrechten

Met de toetreding van de Nederlandse Staat zijn ook de aandelen N1 en N2 uitgegeven. Deze aandelen zijn uitgegeven aan de Nederlandse Staat (N1) en Gemeente Rotterdam, als voorzitter van de aandeelhouderscommissie (N2). Aandeel N1 kan alleen worden gehouden door de Nederlandse Staat. Aan de houder van het N2 aandeel zijn geen vereisten gesteld, met uitzondering van de uitsluiting van de Nederlandse Staat als aandeelhouder. Het N2 aandeel is in principe voorbehouden voor de voorzitter van de aandeelhouderscommissie, welke rol op dit moment wordt ingevuld door de Gemeente Rotterdam.

Het N1 aandeel geeft de houder het recht op een doorslaggevende stem bij bepaalde beslissingen, goedkeuring van een statutenwijziging of ontbinding van de vennootschap. Ook mag de houder van het N1 aandeel als enige een verzoek tot heroverweging van het Financieringsplan indienen.

Het N2 aandeel geeft de houder het recht een verzoek tot heroverweging van bestuursbesluiten in te dienen.

Het aan aandeel N2 verbonden stemrecht, recht op deelname aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, recht op uitkeringen en andere aan het aandeel N2 verbonden rechten worden opgeschort wanneer en zolang de N1 rechten zijn opgeschort.

Aandelen met beperkte winstrechten

De N1 en N2 aandelen hebben beperkte winstrechten. Jaarlijks wordt allereerst aan de N1 en N2 aandelen een uitkering toegekend van 1% van de nominale waarde (100,-) van het aandeel. Op het aandeel N1 en N2 zullen geen verdere uitkeringen plaatsvinden.