Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

x 1 miljoen

Toelichting

2023

2022*

Netto-omzet

4

1.752

1.316

Overige baten

5

18

17

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.770

1.333

Personeelskosten

6

537

466

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

7

701

499

Overige bedrijfskosten

8

194

165

Geactiveerde productie eigen bedrijf

9

-262

-229

1.170

901

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

10

307

296

Totaal bedrijfskosten

1.477

1.197

Bedrijfsresultaat

293

136

Financiële baten en lasten

11

-65

-30

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

-

3

Resultaat voor belastingen

228

109

Belastingen

12

-58

-28

Resultaat na belastingen

170

81

Resultaatverdeling:

Toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

46

6

6

Toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

46

164

75

Resultaat na belastingen

170

81

  1. * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa en een herclassificatie van direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende uren van ingehuurd personeel. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa respectievelijk 6 Personeels­kosten voor meer informatie.