GRI Index

GRI Std.

GRI Omschrijving van de indicator

Verwijzing

ALGEMENE INFORMATIE - GENERAL DISCLOSURES

102-1

Naam van de organisatie

Introductie: Over ons / Stedin Groep in de energieketen

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Introductie: Over ons / Onze activiteiten

102-3

Locatie van het hoofdkantoor

Introductie: Over ons / Ons verzorgingsgebied

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor duurzame ontwikkeling)

Introductie: Over ons / Ons verzorgingsgebied

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Organisatie en bestuur: Governance / Corporate Governance / Stedin Groep

102-6

Belangrijke afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soort klanten)

Introductie: Over ons / Ons verzorgingsgebied
Organisatie en bestuur: Governance / Aandeelhouders

102-7

Omvang van de verslaggevende organisaties

Introductie: Over ons / 2023 in cijfers
Aanvullende informatie: Vijfjarenoverzicht
Aanvullende informatie: Materiële niet-financiële informatie

102-8

Informatie over totale personeelsbestand

Introductie: Over ons / Onze activiteiten
Aanvullende informatie: Vijfjarenoverzicht / Detailinformatie medewerkers

401-1

Personeelsverloop

Aanvullende informatie: Vijfjarenoverzicht / Detailinformatie medewerkers

405-1

Diversiteit bestuur en medewerkersbestand

Aanvullende informatie: Vijfjarenoverzicht / Detailinformatie medewerkers

102-9

De waarde- en leveringsketen van de organisatie

Introductie: Over ons / Ons verzorgingsgebied
Introductie: Over ons / Onze activiteiten
Introductie: Strategie: iedereen toegang tot het net
Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving
Aanvullende informatie: Impactmodel

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode

N.v.t.

102-11

Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe

Organisatie en bestuur: Governance / Risicomanagement

102-12

Externe economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten of principes die door het bedrijf worden onderschreven

Alles op verder versnellen: Randvoorwaarden / Veiligheid & Cybersecurity
Organisatie en bestuur: Governance / Corporate Governance / Governance en Stedin Groep
Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit

102-13

Lidmaatschap van verenigingen of belangenorganisaties

Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor Stedin Groep en haar strategie om te streven naar duurzame ontwikkeling.

Introductie: Over ons / Voorwoord van de CEO
Introductie: Strategie: iedereen toegang tot het net
Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

102-15

Belangrijke gevolgen, risico's en kansen

Introductie: Strategie: iedereen toegang tot het net
Aanvullende informatie: Sustainable Development Goals
Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving
Aanvullende informatie: Connectiviteitstabel

EU3

Aantal huishoudelijke, industriële en institutionele klanten

Aanvullende informatie: Vijfjarenoverzicht

EU4

Lengte van de transmissie en distributienetwerken per regulatorisch regime

Aanvullende informatie: Vijfjarenoverzicht

Ethiek en integriteit

102-16

De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie

Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit / Gedragscode

102-17

Werkwijze voor advies bij ethische of illegale praktijken

Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit / Meldpunten
Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit / Vertrouwenspersonen

Werkwijze voor aankaarten van (vermoeden van) onethische of illegale praktijken | klokkenluidersregeling

Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit / Klokkenluidersregeling

Governance

102-18

Bestuursstructuur verantwoordelijken voor besluitvorming t.a.v. economische, sociale en ecologische (ESG) impact

Organisatie en bestuur: Governance / verslag van de raad van commissarissen

102-19

Werkwijze delegeren verantwoordelijkheid over ESG onderwerpen

Organisatie en bestuur: Governance
Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

102-20

Verantwoordelijkheid voor ESG onderwerpen, op directieniveau en of functionarissen die rapporteren aan hoogste bestuursorgaan

Organisatie en bestuur: Governance
Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

102-21

Consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan over ESG onderwerpen

Organisatie en bestuur: Governance
Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties
Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving

102-22

Samenstelling hoogste bestuurslaag

Organisatie en bestuur: Governance / Personalia Raad van Commissarissen

102-23

Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam

Organisatie en bestuur: Governance / Personalia Raad van Bestuur
Organisatie en bestuur: Governance / Personalia Raad van Commissarissen

102-24

Proces voor het werven van leden van het hoogste bestuurslichaam

Governance: Corporate Governance
Governance: Corporate Governance / verslag van de raad van commissarissen

102-25

Proces hoogste bestuurslaag voor medewerkers met gewetensnood / klokkenluidersregeling

Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit / Klokkenluidersregeling

102-26

Rol hoogste bestuurslaag bij ontwikkelingen van missie, visie, strategie, beleid en doelstellingen t.a.v. ESG impact

Organisatie en bestuur: Governance
Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

102-27

Maatregelen die zijn genomen om de kennis van ESG onderwerpen verder te ontwikkelen

Introductie: Waardecreatiemodel
Introductie: Strategie: iedereen toegang tot het net
Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties
Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving
Aanvullende informatie: Sustainable Development Goals
Aanvullende informatie: Connectiviteitstabel
Aanvullende informatie: Impactmodel

102-28

Evaluatie van hoogste bestuurslaag over ESG prestaties

Introductie: Waardecreatiemodel
Introductie: Strategie: iedereen toegang tot het net
Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties
Governance: Corporate Governance / verslag van de raad van commissarissen
Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving
Aanvullende informatie: Sustainable Development Goals
Aanvullende informatie: Connectiviteitstabel
Aanvullende informatie: Impactmodel

102-29

Rol hoogste bestuurslaag bij de identificatie en het managen van de ESG impact, risico's en kansen

Organisatie en bestuur: Governance / Risicomanagement

102-30

Rol hoogste bestuurslaag bij evalueren effectiviteit risicomanagementprocessen t.a.v. ESG onderwerpen

Organisatie en bestuur: Governance / Risicomanagement

102-31

Frequentie beoordeling ESG impact, risico's en kansen

Organisatie en bestuur: Governance / Risicomanagement

102-32

Het hoogste orgaan die het duurzaamheidsverslag beoordeelt en goedkeurt

De auditcommissie van de Raad van Commissarissen

102-33

Het proces voor communicatie kritische zorgen aan het hoogste bestuursorgaan

Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit

102-34

Aantal kritische geluiden en werkwijze reactie hoogste bestuurslaag

Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit

102-35

Beloningsbeleid voor hoogste bestuurslaag

Organisatie en bestuur: Governance / Remuneratierapportage over 2023

102-36

Het proces voor het vaststellen van beloningen

Organisatie en bestuur: Governance / Remuneratierapportage over 2023

102-37

Betrokkenheid stakeholders bij beloningsbeleid

Organisatie en bestuur: Governance / Remuneratierapportage over 2023

102-38

Verhouding topsalaris - gemiddeld salaris

Organisatie en bestuur: Governance / Remuneratierapportage over 2023

102-39

Verhouding salarisstijging topsalaris - gemiddelde stijging

Organisatie en bestuur: Governance / Remuneratierapportage over 2023

205-1

Operaties beoordeeld op risico's in verband met corruptie

Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit

205-2

Percentage medewerkers dat getraind wordt in het anti-corruptiebeleid

Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit

205-3

Acties n.a.v. incidenten op het gebied van corruptie

Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit

206-1

Juridische stappen tegen oneerlijke concurrentie, kartels en monopolies

Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving

102-41

Percentage medewerkers dat onder een CAO valt

Aanvullende informatie: Vijfjarenoverzicht

102-42

Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Introductie: Voorwoord van de CEO
Introductie: Strategie: iedereen toegang tot het net
Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

102-43

Werkwijze en frequentie voor het betrekken van stakeholders

Introductie: Voorwoord van de CEO
Introductie: Strategie: iedereen toegang tot het net
Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

102-44

Resultaat stakeholdermanagement

Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving

102-45

Operationele structuur deelnemingen

Jaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag en toepassing GRI principles

Introductie: Waardecreatiemodel
Introductie: Strategie: iedereen toegang tot het net
Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid

102-47

Overzicht van alle materiële aspecten die geïdentificeerd zijn in het proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

Strategie: Stakeholders en materialiteit

102-48

Gevolgen van herformuleringen van eerder verstrekte informatie

Jaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening: 2. Grondslagen voor waardering van resultaatbepaling:

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes

Tabel "CO2-uitstoot, inclusief vergroening" toont voor alle jaargangen volledig scope 1, 2 en 3
Tabel "GHG emissie intensiteitsratio" toont voor alle jaargangen volledig scope 1, 2 en 3

102-50

Verslagperiode

Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid

102-51

Datum van het meest recente verslag

Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid

102-52

Verslaggevingscyclus

Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid

102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

Aanvullende informatie: Colofon

102-54

In accordance optie die de organisatie heeft gekozen

Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid

102-55

GRI inhoudsopgave

Aanvullende informatie: GRI index

102-56

Beleid met betrekking tot externe assurance

Organisatie en bestuur: Goverance / In control-verklaring
Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid

SPECIFIEKE INFORMATIE - SPECIFIC DISCLOSURES

We zorgen voor netcapaciteit: bouwen

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Introductie: Waardecreatiemodel
Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid
Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving
Aanvullende informatie: Proces dubbele materialiteitsanalyse
Aanvullende informatie: Connectiviteitstabel

We gaan flexibel met onze netten om: benutten

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Introductie: Waardecreatiemodel
Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid
Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving
Aanvullende informatie: Proces dubbele materialiteitsanalyse
Aanvullende informatie: Connectiviteitstabel

We zorgen voor netkwaliteit: beheren

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Introductie: Waardecreatiemodel
Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid
Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving
Aanvullende informatie: Proces dubbele materialiteitsanalyse
Aanvullende informatie: Connectiviteitstabel

EU3

Aantal huishoudelijke, industriële en institutionele klanten

Aanvullende informatie / Vijfjarenoverzicht

EU 28

Frequentie stroomonderbreking

Aanvullende informatie / Vijfjarenoverzicht

EU 29

Gemiddelde onderbrekingsduur
Jaarlijkse uitvalduur

Aanvullende informatie / Vijfjarenoverzicht

Stakeholders en interactie met onze omgeving

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Introductie: Waardecreatiemodel
Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid
Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving
Aanvullende informatie: Proces dubbele materialiteitsanalyse
Aanvullende informatie: Connectiviteitstabel

413-1

Mate waarin directe omgeving betrokken wordt bij bedrijfsmatige activiteiten

Waar we nu staan: Ontwikkelingen in samenleving en energiemarkt

415-1

Bijdrage aan politieke partijen, personen of instituties in geld of middelen

Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit

Veiligheid & Cybersecurity

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Introductie: Waardecreatiemodel
Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid
Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving
Aanvullende informatie: Proces dubbele materialiteitsanalyse
Aanvullende informatie: Connectiviteitstabel

403-1

Betrokkenheid medewerkers bij veilig- en gezondheidsbeleid

Alles op verder versnellen: Randvoorwaarden / Veiligheid & Cybersecurity

403-2

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen

Alles op verder versnellen: Randvoorwaarden / Veiligheid & Cybersecurity

403-3

Functies met hoog risico op ziekten of ongelukken die verband houden met hun beroep

Alles op verder versnellen: Randvoorwaarden / Veiligheid & Cybersecurity

403-4

Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden

Alles op verder versnellen: Randvoorwaarden / Veiligheid & Cybersecurity

418-1

Totaal aantal substantiële klachten over schending van privacy van klanten en verlies van data

Aanvullende informatie: Connectiviteitstabel

Onze medewerkers

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Introductie: Waardecreatiemodel
Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid
Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving
Aanvullende informatie: Proces dubbele materialiteitsanalyse
Aanvullende informatie: Connectiviteitstabel

404-1

Investeringen in training per werknemer per categorie

Alles op verder versnellen: Randvoorwaarden / Onze medewerkers

404-2

Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren, die blijvende inzetbaarheid garanderen en helpen bij afronding loopbaan

Alles op verder versnellen: Randvoorwaarden / Onze medewerkers

404-3

Percentage medewerkers met functionerings- en beoordelingsgesprekken

Alles op verder versnellen: Randvoorwaarden / Onze medewerkers

406-1

Aantal incidenten met discriminatie en ondernomen acties

Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit / Meldpunten
Organisatie en bestuur: Governance / Integriteit / Vertrouwenspersonen

Maatschappelijke prestaties

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Introductie: Waardecreatiemodel
Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid
Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving
Aanvullende informatie: Proces dubbele materialiteitsanalyse
Aanvullende informatie: Connectiviteitstabel

301-1

Totaal gebruik van grondstoffen in gewicht of volume

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

301-2

Percentage grondstoffen dat bestaat uit afval van een externe bron

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

302-3

Energie intensiteit

Aanvullende informatie: Materiële niet-financiële informatie

302-4

Reductie van het energieverbruik

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

302-5

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

305-1

Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1)

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

305-2

Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2)

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

305-3

Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 3)

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

305-4

GHG emissie intensiteit

Aanvullende informatie: Materiële niet-financiële informatie

305-5

Reductie van broeikasgasemissies

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

305-6

Ozon vernietigende emissies

Niet van toepassing

305-7

NOx, SOx en andere significante luchtemissies

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

306-2

Totale hoeveelheid afval en verwerking daarvan

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

306-4

Afval van gevaarlijke stoffen

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

308-1

Percentage nieuwe leveranciers dat wordt beoordeeld op milieucriteria

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

414-1

Percentage van nieuwe leveranciers die gescreend zijn op 'arbeidsomstandigheden' criteria.

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

407-1

Benoemde significante risico's op onvrijheid en beheersmaatregelen

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

408-1

Benoemde significante risico's op kinderarbeid en beheersmaatregelen

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

409-1

Benoemde significante risico's op gedwongen of verplichte arbeid en beheersmaatregelen

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

412-1

Issue en risicomanagement in de keten t.a.v. mensenrechten

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

414-1

Mate van screening van leveranciers op mensenrechtenissues

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

414-2

Negatieve effecten op mensenrechten t.g.v. de keten en acties

Alles op verder versnellen: Overige prestaties / Maatschappelijke prestaties

Financieel, economische prestaties

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Introductie: Waardecreatiemodel
Aanvullende informatie: Verslaggevingsbeleid
Aanvullende informatie: Stakeholders en interactie met onze omgeving
Aanvullende informatie: Proces dubbele materialiteitsanalyse
Aanvullende informatie: Connectiviteitstabel

201-1

Economische kentallen (incl. reservering) 'voor de gemeenschap' in euro's

Jaarrekening 2023

201-2

Financiële gevolgen en andere risico's en mogelijkheden voor de activiteiten van Stedin ten gevolge van klimaatverandering

Aanvullende informatie: Overige risico's

201-3

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie

Jaarrekening 2023