Stakeholders en interactie met onze omgeving

In ons dagelijks werk is het steeds belangrijker om 'in contact te zijn met onze omgeving'. Op alle niveaus. Luisteren en in gesprek zijn met onze stakeholders is een onmisbare stap naar 'de goede dingen juist doen', een gedeeld begrip hebben van de uitdagingen waar we in de energietransitie voor staan en aangesloten zijn en blijven bij wat de omgeving van ons vraagt en eist. Onze missie is 'Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie'. Dat doen we actief op onze drie strategische speer­punten en op de door ons en onze stakeholders gepriori­teerde materiële onderwerpen.

Het belang van deze materiële onderwerpen is ook terug te zien in de nevenfuncties die onze leden van de raad van bestuur vervullen. Zie ook 'Personalia raad van bestuur Stedin Groep'.

Onze stakeholders

Onze stakeholders zijn de mensen, groepen of instanties die invloed hebben op Stedin en andersom. De contacten met onze stakeholders zijn deels gestructureerd, maar vinden afhankelijk van het onderwerp ook ad hoc plaats. Het pu­blie­ke en gereguleerde karakter van Stedin bepaalt voor een groot deel de onderstaande indeling in stake­hol­der­groepen.

  • Intern: medewerkers

  • Extern: aandeelhouders, brancheverenigingen, landelijke overheid, ngo's, sector netbeheer, toezichthouders, decentrale overheid, kleinverbruik klanten, grootverbruik klanten, financiële stakeholders, grondroerders, leveranciers, sector marktpartijen, belangengroeperingen, kennispartners, communicatie/media.

Beleidsmakers en -kaders

Stedin wil een verbindende rol spelen in de transitie naar een nieuw energiesysteem zodat deze veilig, duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft. De kerntaken van ons als netbeheerder worden door de transitie geraakt en bestaande beleidskaders moeten worden aangepast om de nodige veranderingen mogelijk te maken. De belangen van Stedin zijn, vanwege onze publieke functie, maatschappelijke belangen. We gaan constructief het gesprek aan met de stakeholders in het maatschappelijk veld en we brengen onze ervaring en expertise in. Meestal doen we dit in samen­wer­king met Netbeheer Nederland. Deze gesprekken worden altijd gevoerd door medewerkers van Stedin. We huren niet structureel een Public Affairs bureau in. Ook doneert Stedin geen gelden aan politici, politieke partijen of overheidsinstellingen.

Omgevingsmanagement

Voor de energietransitie zijn veel en soms grote aan­pas­singen nodig die ook om ruimtelijke aanpassingen vragen. Voor het maatschappelijk draagvlak hiervoor is strategisch omgevingsmanagement noodzakelijk. Om een gemeen­schap­pelijk standpunt en draagvlak te creëren betrekken wij zo vroeg mogelijk andere organisaties en stakeholders om plannen op elkaar af te stemmen. We doen dit bijvoorbeeld door data over onze netten openbaar te maken en door con­ve­nanten en overeenkomsten voor structurele samen­wer­king af te sluiten met gemeenten en andere partijen. In 2023 heeft Stedin zich verder voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet waar participatie een vereiste is.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Vanuit onze maatschappelijke rol zijn we ook in 2023 terug­hou­dend met sponsoractiviteiten. Onze keuze voor sponsoring of een financiële bijdrage past binnen initiatieven waarbij we onze primaire kerntaken in de energietransitie zichtbaar maken en energiegebruikers meenemen in de veranderende energiewereld. Daarnaast hebben we in 2023 gekozen om initiatieven te sponsoren waarbij wij ons (werkgevers)merk, met name in ons verzorgingsgebied, meer zichtbaar maken. Belangrijk doel hierin is om nieuwe collega’s aan te trekken. Ons belangrijkste initiatief in 2023 was: de ondersteuning van de Energiebank in Rotterdam en Den Haag .

De Energiebank

De Energiebank heeft als doel om energie als eerste levens­be­hoefte beschikbaar te houden voor huishoudens, die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. De hulp van Stedin zit zowel in mensen als in middelen. Daarnaast doneren we jaarlijks 8.000. In 2023 was de Energiebank ook weer een van de goede doelen als onderdeel van het eindejaarsgeschenk. Stedin-medewerkers konden kiezen voor een persoonlijk cadeau of voor een financiële bijdrage aan een goed doel. Hierdoor konden we aan de Energiebank Rotterdam en Den Haag een extra bedrag van 600,- overhandigen. In 2023 hebben we 111 coaches ingezet en 1268 huishoudens bereikt. Energiebank Rotterdam bereikt huishoudens met zes informatiepunten, de energiekeet samen met Opzoomer Mee, groepscoaching en individuele coaching. De energiekeet is nog tot april 2024 actief. De energiebank zal zich in 2024 blijven richten op groepscoaching, individuele coaching en de informatiepunten. 

Daarnaast zetten wij ons actief en breed in voor een inclusieve samenleving.

In onderstaande tabel geven we zicht op de vele contacten die wij met onze belangrijkste stakeholders hebben.

Stakeholdergroep

Voorbeelden stakeholders

Voorbeelden interactie

Materieel thema

Aandeelhouders

AHC-A (Gemeente Rotterdam)

42 Nederlandse gemeenten en de Staat - Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Formeel en informeel overleg, themabijeenkomsten, individueel contact

Alle materiële thema's

AHC-B

Aandeelhouderscommissie - 10 leden die de 43 aandeelhouders van Stedin Groep vertegenwoordigen

Gemeente als klantvertegenwoordiger

Gemeente als aandeelhouder

Brancheverenigingen

Energie Nederland

Informeren, dialoog, kennisuitwisseling en/of actieve rol als lid

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid;
Klimaatmitigatie en - adaptatie;
Goed werkgeverschap

VEMW

Bouwend Nederland

Landelijke overheid

Ministeries en Rijkswaterstaat

Beleidsbeïnvloeding op relevante thema's, kaders voor bijvoorbeeld Regionale Energie¬strategieën, inbrengen expertise en ervaring.

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid;
Goed werkgeverschap;
Klimaatmitigatie en - adaptatie

IPO

ILT en Rli

Ngo’s

Stichting (Energiebank)

Kennisuitwisseling, dialoog, vrijwilligerswerk, samenwerking

Goed werkgeverschap;
Klimaatmitigatie en adaptatie;
Circulair materiaalgebruik en afvalmanagement;
Biodiversiteit in de keten

Verenigingen (Jinc)

Klimaatorganisaties (Milieudefensie, Greenpeace)

Sector netbeheer

Verenigingen (Netbeheer Nederland)

Belangenbehartiging, partnerships, kennisuitwisseling, samenwerking

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid;
Klimaatmitigatie en - adaptatie;
Goed werkgeverschap

Regionale Netbeheerders

Landelijke Netbeheerders

Toezichthouders

ACM

Informeren (standaard en ad hoc), kennisuitwisseling, afspraken m.b.t. het uitvoeren van onze kerntaken

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid;
Klimaatmitigatie en - adaptatie;
Goed werkgeverschap;
Bedrijfsethiek, integriteit en goed bestuur

SodM

Autoriteit Persoonsgegevens

Agentschap Telecom

Decentrale overheid

Regionale Uitvoeringsdienst (DCMR)

Provinciale en gemeentelijke nutsoverleggen, Interprovinciaal overleg, Overleg en afstemming van werkzaamheden in de ondergrond en vergunningaanvragen, Energiebeleid regionaal en lokaal, afstemmen plannen energietransitie en realisatie (proef)projecten - Regionale Energiestrategieën, Regionale Agenda Laadinfrastructuur, Transitievisie Warmte, Proeftuinen Aardgasvrije Wijken, afstemmen realisatie investeringen in de netten, convenanten voor multidisciplinair werken, samenwerking veiligheidsregio's.

Alle materiële thema's

Waterschappen en provincies

Regiodirecteuren

Kleinverbruik klanten

Consumenten
Geschillencommissie
Consumentenorganisaties (Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis)

Klantenpanel - Inspanningen voor verbeteringen in proces, systeem, klantreis en/of communicatie
Klantonderzoek - Kwantitatief onderzoek
Klantenservice - Vragen over aansluitingen, slimme meter en storingen
Geschillencommissie - Onafhankelijke instantie die klacht of schadeclaim bekijkt als klant en Stedin er niet uitkomen.
Consumentenorganisaties - dialoog met bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid;
Klant- en stakeholderbeleving
Klimaatmitigatie en -adaptatie

Grootverbruik klanten

Klein/Groot Zakelijk (Shell)

Accountsupport en klantenservice - producten en diensten realiseren plannen energietransitie - inspanningen voor verbeteringen in proces, systeem, klantreis en communicatie.
Klantonderzoek - Kwantitatief onderzoek
Collectievendesk - vraagbaak voor aansluiten en regelen teruglevering voor energiecollectieven
Vertegenwoordigen van zakelijke klanten binnen de Regionale Energiestrategieën
Industrie/Haven Rotterdam - afstemmen uitdagingen energietransitie voor energieinfrastructuur

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid;
Goed werkgeverschap
Klimaatmitigatie en -adaptatie

Overheid (Gemeente Rotterdam)

CPO’s (Fastned)

Financiële stakeholders

Obligatiehouders

Periodiek overleg en verslag over financiële prestaties, verantwoording en toelichting

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid;
Klant- en stakeholderbeleving;
Goed werkgeverschap
Circulair materiaalgebruik en afvalmanagement;
Klimaatmitigatie en -adaptatie;

Lening verschaffers

Accountant (Deloitte)

Rating agencies (S&P)

Grondroerders

Aannemers (Van Vulpen)

Overleg en afstemming van werkzaamheden in de ondergrond, samenwerking en standaardisering

Toegang tot energie en leveringszekerheid;
Circulair materiaalgebruik en afvalmanagement;
Goed werkgeverschap;
Klant- en stakeholderbelevin;

Waterbedrijven (Evides)

Kabelaars (KPN)

Leveranciers

Consultants (McKinsey)

Samenwerking, relatiebeheer en dialoog

IT-dienstverleners (Capgemini)

Circulair materiaalgebruik en afvalmanagement;
Goed werkgeverschap

Opleiders (de Baek)

Medewerkers

Alle medewerkers Stedin

Formeel en informeel contact, kwantitatief medewerkersonderzoek, periodiek arbeidsvoorwaardenoverleg

Goed werkgeverschap;
Bedrijfsethiek, integriteit en goed bestuur

Jong Stedin

OR

vakbonden

Toekomstmakers

Sector Marktpartijen

Marktpartijen EDSN

Kennisuitwisseling, partnerships, samenwerking, dialoog

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid; Klant- en stakeholderbeleving;
Goed werkgeverschap;
Bedrijfsethiek, integriteit en goed bestuur

Onafhankelijke Dienst Aanbieders

Samenwerkingskoepels

Belangengroeperingen

Consumentenbond

Informeren, dialoog, kennisuitwisseling

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid; Klant- en stakeholderbeleving;
Klimaatmitigatie en -adaptatie;
Bedrijfsethiek, integriteit en goed bestuur

Geschillencommissie

Vereniging Eigen Huis

Kennispartners

Universiteiten (oa TU Delft)

Kennisuitwisseling, onderzoek, samenwerking

Klant- en stakeholderbeleving;
Klimaatmitigatie en -adaptatie
Goed werkgeverschap

Onderzoeksorganisaties (TNO)

NGinfra

Impact Economy foundation

Communicatie/media

Landelijke media

Informeren

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid; Klant- en stakeholderbeleving;
Klimaatmitigatie en -adaptatie;
Bedrijfsethiek, integriteit en goed bestuur

Online media

Regionale media