Stakeholders en materialiteit

De uitdagingen die bij de energietranisitie horen, raken niet alleen Stedin, maar ook onze stakeholders. Op basis van de mate waarin onze stakeholders positieve of negatieve impact ervaren, hebben wij geanalyseerd welke thema's voor hen van materieel belang zijn in hun relatie met Stedin.

Om deze thema's vast te stellen hebben wij in 2023, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de CSRD in 2024, voor de eerste keer een dubbele materialiteitsanalyse uitgevoerd. Een gedetailleerde beschrijving van hoe we deze analyse hebben uitgevoerd inclusief de belangrijkste overwegingen staat in de aanvullende informatie. In 2024 gaan we de dubbele materialiteitsanalyse aanvullen met onder andere een assessment van de waardeketen en een explicietere confirmatie met onze belangrijkste externe stakeholders.

De dubbele materialiteitsanalyse geeft inzicht in thema's waarmee Stedin de meeste positieve en negatieve impact heeft op de samenleving (zgn. inside-out analyse ten behoeve van impact materialiteit) en welke onderwerpen (potentieel) van buitenaf de meeste impact hebben op de bedrijfsvoering van Stedin (zgn. outside-in analyse ten behoeve van de financiële materialiteit), rekening houdend met de daarbij behorende financiële risico’s en kansen.

De uitkomst van onze impactmetingen op de maatschappij en leefomgeving over 2022 zijn mede input geweest voor de dubbele materialiteitsanalyse. We starten hiermee de transitie van meten naar sturen op brede maatschappelijke lange termijn impact.

Het bepalen van deze thema's helpt Stedin focus aan te brengen in haar strategie op die onderwerpen waar de impact op en van Stedin het grootst is, om zo positieve impacts te versterken en negatieve impacts te verminderen en te sturen op langetermijnwaardecreatie. Denk bijvoorbeeld aan de positieve impact op het welzijn van consumenten doordat zij betrouwbare toegang hebben tot energie (materieel thema 'Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid'). Dit is ook een van de strategische pijlers van Stedin. Of bijvoorbeeld het verkleinen van onze negatieve impact op klimaat door te sturen op het verkleinen van onze CO2-uitstoot wat gerelateerd is aan het materieel thema 'Klimaat mitigatie en adaptatie' en de nieuwe ESG strategie van Stedin.

In ons Waardecreatiemodel vindt u de relatie van de materiële thema's met ons bedrijfsmodel, onze resultaten, de langetermijnimpact en de Sustainable Development Goals van de VN. In de connectiviteitstabel vindt u de samenhang tussen materiële thema's, strategische speerpunten, risico's en kansen en KPI's. In de paragraaf 'Stakeholders en interactie met onze omgeving' besteden we meer aandacht aan onze stakeholderrelaties.

De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in onze materiële thema's en koppeling met langetermijnwaardecreatie.

Materiële thema's: uitkomsten dubbele materialiteit

Thema's en subthema's

Langetermijnwaardecreatie

Toegang tot energie en leveringsbetrouwbaarheid

a. Investeren in veilige en toekomstvaste infrastructuur ten behoeve van de energietransitie

b. Financiële en economische prestaties

c. Cyber-, gegevens- en informatiebeveiliging

Energie is beschikbaar voor al onze klanten met hoge betrouwbaarheid en tegen maatschappelijk acceptabele kosten. Klanten krijgen een betrouwbare energievoorziening, die zowel fysiek, digitaal als sociaal veilig wordt geleverd.

Klant- en stakeholderbeleving

Klanten en stakeholders zijn in staat om langetermijnplannen te ontwikkelen, o.a. voor verduurzaming, uitbreiding of gebiedsontwikkeling. Stedin maakt dit mogelijk door transparant te communiceren over werkzaamheden en netinformatie beschikbaar te stellen.

Goed werkgeverschap

a. Gezondheid en veiligheid

b. Opleiden, leren en ontwikkelen

c. Diversiteit en inclusiviteit

Onze medewerkers zijn in staat om op een goede en duurzame wijze bij te dragen aan de werkzaamheden van Stedin. Dit wordt mogelijk gemaakt door fysiek en sociaal veilige en inclusieve omstandigheden, de middelen en mogelijkheden om te leren en ontwikkelen, ondersteund door een divers medewerkersbestand.

Klimaatmitigatie en -adaptatie

Vermindering van klimaatverandering door een gereduceerde uitstoot van broeikasgassen (eigen emissies en in de waardeketen) in lijn met het klimaatakkoord van Parijs (1,5 graad scenario). Daarnaast houdt Stedin bij aanleg van nieuwe assets rekening met klimaatrisico's.

Biodiversiteit in de keten

Uitbreiding van de variatie van organismen op het land en in het water. De grootste impact ligt in Stedin's waardeketen door verminderd gebruik van energie en verminderd delven en verwerken van grondstoffen.

Circulair materiaalgebruik en afvalmanagement

Verminderde uitputting van grondstoffen door verlaagd gebruik van primaire (virgin) materialen voor onze assets. Daarnaast vergroten we het hergebruik van assets en verbeteren we recycling van grondstoffen.

Bedrijfsethiek, integriteit en goed bestuur

Als publieke organisatie maakt Stedin ethisch verantwoorde keuzes en behandelt klanten en stakeholders met integriteit. Wet- en regelgeving wordt nageleefd en er wordt meegewerkt aan fraudebestrijding.