Verslaggevings­beleid

In dit geïntegreerde jaarverslag 2023 legt Stedin verantwoording af over haar financiële en niet-financiële prestaties en de waarde die zij creëert voor stakeholders op de korte en lange termijn. Stedin rapporteert halfjaarlijks en jaarlijks per kalenderjaar. Dit jaarverslag van Stedin betreft de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

In de jaarrekening worden de financiële cijfers van Stedin Holding N.V. over het gehele jaar 2023 en vergelijkende cijfers over 2022 gepresenteerd en verantwoord. De grondslagen voor de financiële verslaggeving zijn opgenomen in de jaarrekening.   

In het bestuursverslag wordt - daar waar beschikbaar - over 2023 en vergelijkende cijfers gepresenteerd en verantwoord voor haar brede groep stakeholders. De rapportage grondslagen en het rapportageproces met betrekking tot het bestuursverslag alsmede informatie over externe assurance bij niet-financiële informatie staan hieronder. 

Rapportage grondslagen bestuursverslag

Het bestuursverslag van Stedin is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk wetboek. 

De Global Reporting Initiative (GRI) Standards op comprehensive niveau zijn van toepassing op de niet-financiële prestaties. De gehanteerde GRI standaarden zijn opgenomen in de GRI index. Stedin conformeert zich eveneens aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en rapporteert daarmee in overeenstemming met Besluit Bekendmaking Niet Financiële Informatie en de vereisten vanuit de EU Taxonomie

De Corporate Sustainabiltiy Reporting Directive (CSRD) schrijft voor dat ondernemingen verplicht moeten rapporteren over de impact van bedrijfsactiviteiten op milieu en maatschappij, en vice versa aan de hand van de bindende rapportage standaarden, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Voor Stedin geldt dat zij als onderneming van openbaar belang, vanaf het jaarverslag over boekjaar 2024 aan de CSRD moet voldoen. In aanloop naar deze verplichting heeft Stedin in 2023 stappen gezet ter voorbereiding waaronder het aanpassen van onze governance en reporting organisatie; de uitvoering van een dubbele materialiteitsanalyse en hebben we een selectie van onze niet-financiële cijfers van assurance laten voorzien door onze externe accountant. Hier hebben we veel van geleerd waaronder dat het proces van dataverzameling, verwerking en -beheersing nog veel aandacht en bewustwording nodig heeft om het naar een hoog volwassenheidsniveau te brengen. De in 2023 gehanteerde definities en berekeningswijzen staan opgenomen in de connectiviteitstabel. Het is mogelijk dat deze definities en eenheden zullen wijzigen in 2024 als gevolg van de verdere stappen die we nog te zetten hebben.

Stedin presenteert in haar waardecreatiemodel zowel haar langetermijnimpact op haar materiele thema’s als de impact op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

In een Impactmodel presenteert Stedin haar positieve en negatieve impact op maatschappij en leefomgeving. Voor dit model is het ‘zeskapitalenmodel’ van het International Integrated Reporting Council (IIRC) gebruikt. Impacts worden gekwantificeerd door, uitgedrukt in geld (euro’s), de som van de individuele effecten op welvaart en welzijn te schatten. Stedin hanteert een breed welvaartsbegrip, waarbij de meest relevante geïdentificeerde effecten op welvaart worden meegenomen. De methodes voor het berekenen van de impacts zijn gebaseerd op technieken die gangbaar zijn in de wetenschappelijke dan wel maatschappelijke praktijk. Deze methodes zijn vastgelegd in het Handboek Impactmeting Infrabedrijven.

In de niet-financiële informatie zijn de Stedin dochterondernemingen geconsolideerd, voor zover niet anders aangegeven. Beëindigde bedrijfsactiviteiten worden opgenomen gedurende de periode dat ze tot de groep behoorden.

Tot slot past Stedin de Corporate Governance Code op vrijwillige basis toe waarbij afwijkingen worden toegelicht in dit jaarverslag.

Rapportageproces 

De raad van bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk voor het geïntegreerde jaarverslag. De strategie, inclusief strategische materiele thema’s volgend uit de dubbele materialiteitsanlyse, de strategische risico’s en kansen en de kritische performance indicatoren (KPI’s) vormen het uitgangspunt voor de inhoudsbepaling van het jaarverslag. De RvB heeft de totstandkoming ervan gedelegeerd aan een stuurgroep. Een projectleider is verantwoordelijk voor de samenstelling van het verslag. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij diverse bedrijfsonderdelen. De financiële en niet-financiële strategische KPI's zijn integraal onderdeel van de planning- en controlcyclus. In de reguliere business reviews worden de resultaten besproken. 

Specifiek voor de niet-financiële cijfers in scope van het genoemde assurance-rapport geldt dat non-financial control (onderdeel van Finance) in nauwe samenwerking met de organisatieonderdelen en business control, de onderbouwing toetst en het dossier opbouwt ter verificatie door de externe accountant.  De externe accountant beoordeelt deze dossiers en verstrekt zekerheid zoals verwoord in haar verklaring.

Externe assurance niet-financiële informatie

Stedin vindt het belangrijk dat haar niet-financiële informatie relevant, duidelijk, compleet, objectief, meet- en uitlegbaar is. Dit jaar hebben we de niet-financiële cijfers waarmee we 2023 in beeld brengen van assurance laten voorzien door onze externe accountant.