Voorwoord van de CEO

2023 was het eerste jaar van de strategie Bouwen, Benutten, Beheren. Het leeft binnen Stedin. Je hoort het overal terug. De strategie is helder, benadrukt prioriteiten en maakt het eenvoudiger om te kunnen sturen. Maar de weerbarstige praktijk – zoals versnelling energietransitie, geopolitieke ontwikkelingen en schaarste in materialen en technici – maakt de opgave waar we voor staan niet eenvoudiger. Hoewel we qua opschaling veel stappen hebben gezet, is het ons vorig jaar niet gelukt om toename van congestie te voorkomen. Consumenten en bedrijven stappen massaal over op duurzame energie en dat kan het huidige elektriciteitsnet niet aan. Verder versnellen van de uitbreiding - en het optimaal benutten van het bestaande elektriciteitsnet heeft daarom onze hoogste prioriteit. Daarnaast moeten we naar het totale energiesysteem kijken. Duurzame gassen kunnen het elektriciteitsnet ontlasten omdat distributie (of levering) hiervan via het bestaande gasnet kan plaatsvinden.

Om onze netcapaciteit te vergroten en de kwaliteit van onze netten hoog te houden, investeerden we met 832 miljoen, ruim 15% meer dan vorig jaar. Dat was geen eenvoudige opgave, omdat sommige trajecten complexer bleken te zijn of langer duurden dan gedacht. Om sneller te kunnen bouwen spraken we met bijna alle gemeenten in ons verzorgingsgebied over hun verduurzamingsplannen en vergunningstrajecten. We startten meerdere projecten tegelijk op en werkten intensiever samen met andere partijen. Zo sloten we langdurige nieuwe contracten af met onze aannemers met afspraken voor een nog betere samenwerking.

‘We zijn er trots op dat onze aandeelhouders unaniem akkoord zijn gegaan met de toetreding van de Rijksoverheid als aandeelhouder van Stedin Groep.’

Ondanks alle inspanningen om te versnellen, duurt het nog jaren voordat de benodigde extra capaciteit er is. Daarom werkten we in 2023 ook verder aan verschillende oplossingen om het bestaande net beter te benutten. Bijvoorbeeld door de klantvraag beter te voorspellen en flexcontracten aan te bieden. Wat betreft het flexibel gebruiken van duurzame energie is er meer bewustwording nodig en scherpere keuzes. Van alle capaciteit die we op het net tot 2030 bijbouwen, gaat in sommige gebieden 25% op aan laadpalen. Door laden in de avondpiek in te perken komt meer ruimte beschikbaar en kunnen we meer woningen aansluiten.

Als Stedin staan we voor een opgave die we niet alleen kunnen oplossen. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van netbeheerders, politiek, bedrijfsleven en burgers. We zijn er trots op dat onze aandeelhouders in december unaniem akkoord zijn gegaan met de toetreding van de Rijksoverheid als aandeelhouder van Stedin Groep. Een prachtig resultaat na een lang en intensief traject waarbij ik soms echt wel even wakker heb gelegen en me afvroeg of het allemaal zou lukken. Het extra vermogen dat de Staat met zich meebrengt hebben we hard nodig om te blijven investeren in de uitbreidingen en verzwaringen van het elektriciteitsnet.

In 2023 hebben we onze ESG-strategie herijkt. Hoewel we al oog hadden voor de sociale aspecten en governance en we ons werk al zo duurzaam mogelijk uitvoerden - met de laagst mogelijk CO2-uitstoot - moet deze nieuwe strategie nog meer bijdragen aan een integrale blik op duurzaamheid. Bij Stedin kennen we een sterke drive om goed te doen voor de klant en het liefst zo snel mogelijk. Maar dit mag nooit ten koste gaan van veiligheid. Op dat gebied hebben we in 2023 de balans gelukkig steeds beter weten te vinden. Bijvoorbeeld door elkaar nog meer aan te spreken op veilig handelen. Dat we dat doen, maakt me trots. Trots op alle medewerkers, zowel buiten als op kantoor. Want alleen samen kunnen we verder versnellen.

Namens de raad van bestuur,

Koen Bogers