Geconsolideerd overzicht totaalresultaat

x 1 miljoen

Toelichting

2023

2022*

Resultaat na belastingen

170

81

Niet-gerealiseerde resultaten die via de winst-en-verliesrekening worden afgewikkeld

Ongerealiseerd resultaat kasstroomhedges / hedgekosten

32

-12

57

Recycling kasstroomhedgereserve naar winst- en verliesrekening

1

-6

Uitgestelde belastingen kasstroomhedges / hedgekosten

17

3

-13

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-8

38

Totaalresultaat

162

119

Resultaatverdeling:

Toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

6

6

Toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

156

113

Totaalresultaat

162

119

  1. * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa voor meer informatie.