17. Uitgestelde belasting­vor­deringen en -verplichtingen

De specificatie van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

x 1 miljoen

Vorderingen
per 31 december 2023

Vorderingen
per 31 december 2022

Verplichtingen per 31 december 2023

Verplichtingen per 31 december 2022*

Materiële vaste activa

-

-

168

93

Verliescompensatie

10

-

-

-

Kasstroomafdekkingen

8

5

-

-

Voorzieningen

1

1

-

-

Totaal

19

6

168

93

  1. * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa voor meer informatie.

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op materiële vaste activa en verliescompensatie ontstaan als gevolg van versnelde fiscale afschrijvingen in 2023. Stedin acht het waarschijnlijk dat er voldoende toekomstige fiscale winsten zullen zijn om de beschikbare voorwaartse verliescompensatie te benutten.

Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2023 zijn als volgt:

x 1 miljoen

Netto-positie per 1 januari 2023

Verwerkt in winst- en verliesrekening

Verwerkt in de niet-gerealiseerde resultaten

Netto-positie per 31 december 2023

Vorderingen

Verplichtingen

Materiële vaste activa

93

75

-

168

-

168

Kasstroomafdekkingen

-5

-

-3

-8

8

-

Compensabele verliezen

-

-10

-

-10

10

-

Voorzieningen

-1

-

-

-1

1

-

Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering

87

65

-3

149

19

168

Saldering

-19

-19

Totaal

-

149

Het grootste deel van de materiële vaste activa latentie heeft betrekking op de gereguleerde netwerken. De uitgestelde belastingverplichting van de materiële vaste activa is hoofdzakelijk veroorzaakt door:

  • het commercieel-fiscaal waarderingsverschil van de gereguleerde netwerken ten tijde van de invoering van de vennootschapsbelasting voor Stedin Groep;

  • in 2023 en in het verleden toegepaste versnelde fiscale afschrijvingen; en

  • de waardering van de overgenomen gereguleerde netwerken als onderdeel van de verwerking van de overname van DNWG.

Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2022 zijn als volgt:

x 1 miljoen

Netto-positie per 1 januari 2022*

Verwerkt in winst- en verliesrekening

Verwerkt in de niet-gerealiseerde resultaten

Netto-positie per 31 december 2022*

Vorderingen

Verplichtingen

Materiële vaste activa

84

9

-

93

-

93

Kasstroomafdekkingen

-18

-

13

-5

5

-

Voorzieningen

-1

-

-

-1

1

-

Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering

65

9

13

87

6

93

Saldering

-6

-6

Totaal

-

87

  1. * De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van een stelselwijziging inzake de waardering van de materiële vaste activa. Zie 2.2.10 Materiële vaste activa voor meer informatie.

Vervaltermijnen van verrekenbare tijdelijke verschillen per 31 december 2023:

Categorie

Termijn

Materiële vaste activa

1 - 55 jr

Kasstroomafdekkingen

1 - 30 jr

Voorzieningen

1 - 10 jr

Op 31 december 2023 is de Wet Minimumbelasting 2024 (‘Pillar 2’) in werking getreden. Deze wet is voor het eerst van toepassing vanaf boekjaar 2024. Stedin is alleen in Nederland actief en het effectieve belastingtarief ligt ruimschoots boven de 15%. Derhalve heeft de wet naar verwachting geen impact op de jaarrekening van Stedin Groep.