Assurance rapport niet-financiële informatie

ASSURANCE-RAPPORT MET BEPERKTE MATE VAN ZEKERHEID VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT OVER SPECIFIEKE NIET-FINANCIËLE INFORMATIE 2023 VAN STEDIN HOLDING N.V.

Aan de aandeelhouders en raad van commissarissen van Stedin Holding N.V.

Onze conclusie

Wij hebben een assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid uitgevoerd op de specifieke niet-financiële informatie 2023 van Stedin Holding N.V. (hierna ook: Stedin Groep) te Rotterdam, zoals onderstaand beschreven.

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen assurance-informatie hebben wij geen reden om te veronderstellen dat deze specifieke niet-financiële informatie, niet, in alle van materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen zoals opgenomen in de paragraaf ‘van toepassing zijnde criteria’.

De reikwijdte van onze assurance-werkzaamheden met beperkte mate van zekerheid betreft de volgende specifieke niet-financiële informatie 2023 zoals opgenomen op pagina 7 van het jaarverslag van Stedin Groep:

 • % Klantgemak Consumenten (excl Zeeland)

 • Additioneel vermogen MVA

 • Additionele MS-ruimtes

 • Additioneel gelegde kabels KM   

 • Congestiegebieden

 • Flexibel gecontracteerd vermogen MW

 • % Dataverstrekking slimme meter

 • % Leveringsbetrouwbaarheid elektriciteit en gas

 • % Uitvoer gepland onderhoud elektriciteit en gas

 • Sanering brosse leidingen KM

 • Cultuurwaarde ‘Vooruit’

 • Medewerkerstotaal (FTE)

 • LTIR

 • % Participatiebanen

 • % Vergroening elektriciteit netverliezen

 • C02 -equivalent uitstoot

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze assurance-opdracht uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3000A ‘Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie (attest-opdrachten)’. Deze opdracht is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor onze assurance-opdracht van de specifieke niet-financiële informatie’.

Wij zijn onafhankelijk van Stedin Groep. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Van toepassing zijnde criteria

De gehanteerde criteria, waaronder definities en berekeningsmethodiek, voor het opstellen van de specifieke niet-financiële informatie staan vermeld in de connectiviteitstabel zoals opgenomen op pagina 258 tot en met 268 van het jaarverslag in de paragraaf “Connectiviteitstabel’’.

De vergelijkbaarheid van niet-financiële informatie tussen entiteiten en in de loop van de tijd kan worden beïnvloed door het ontbreken van een uniforme systematiek waarop deze informatie kan worden gebaseerd, geëvalueerd en gemeten. Dit maakt de toepassing van verschillende, maar acceptabele meettechnieken mogelijk.

Daarom moet de specifieke niet-financiële informatie samen met de toegepaste criteria worden gelezen en begrepen.

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen voor specifieke niet-financiële informatie

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de specifieke niet-financiële informatie in overeenstemming met de van toepassing zijnde criteria, inclusief het identificeren van de beoogde gebruikers en het toepasbaar zijn van de gehanteerde criteria voor de doelstellingen van de beoogde gebruikers. De raad van bestuur is ook verantwoordelijk voor het selecteren en toepassen van deze criteria en voor het bepalen dat deze criteria toereikend zijn voor de gerechtvaardigde informatiebehoefte van belanghebbenden.

De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die zij noodzakelijk acht om het opstellen van de specifieke niet-financiële informatie mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of van fouten.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het rapportageproces van Stedin Groep.

Onze verantwoordelijkheden voor de assurance-opdracht over specifieke niet-financiële informatie

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van onze assurance-opdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden zijn verschillend in aard en timing alsmede geringer in omvang dan voor assurance-opdrachten gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. De mate van zekerheid die wordt verkregen bij assurance-opdrachten gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid is daarom ook aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij assurance-opdrachten gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid.

Wij passen de ‘Nadere voorschriften kwaliteitssystemen’ (NVKS) toe. Op grond daarvan beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, professionele standaarden en andere relevante wet- en regelgeving.

Onze assurance-opdracht bestond onder andere uit:

 • Het vaststellen van de plausibiliteit van de specifieke niet-financiële informatie;

 • Het evalueren van de geschiktheid van de toegepaste criteria, de consistente toepassing hiervan en de toelichtingen daarvan, die zijn opgenomen in de connectiviteitstabel zoals opgenomen op pagina 258 tot en met 268 van het jaarverslag in de paragraaf “Connectiviteitstabel’’.

 • Via het inwinnen van inlichtingen en het op hoofdlijnen inzicht verwerven van de interne beheersingsomgeving, de rapporteringsprocessen, de informatiesystemen en het risico-inschattingsproces van de entiteit relevant voor het opstellen van de specifieke niet-financiële informatie, zonder het verwerven van assurance-informatie over het bestaan of het toetsen van de effectiviteit van de interne- beheersingsmaatregelen.

 • Het inwinnen van inlichtingen bij de raad van bestuur, de interne auditafdeling en andere functionarissen van de onderneming.

 • Het identificeren van gebieden in de specifieke niet-financiële informatie waar het waarschijnlijk is dat misleidende of onevenwichtige informatie of een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude of van fouten zich zal voordoen. Het bepalen en uitvoeren van verdere werkzaamheden is gericht op het beoordelen van de plausibiliteit van de specifieke niet-financiële informatie in reactie op onze risico-inschatting. Deze werkzaamheden bestonden onder meer uit:

  • het inwinnen van inlichtingen bij het management verantwoordelijk voor de specifieke niet-financiële informatie;

  • het afnemen van interviews met relevante medewerkers verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie voor, het uitvoeren van interne-beheersingsmaatregelen op, en de consolidatie van gegevens in de specifieke niet-financiële informatie;

  • het verkrijgen van assurance-informatie dat de specifieke niet-financiële informatie aansluit op de onderliggende administraties van de entiteit;

  • het op basis van beperkte deelwaarnemingen beoordelen van relevante interne en externe documentatie;

  • het overwegen van data en trends.

 • Het lezen van de informatie in het jaarverslag buiten de reikwijdte van onze assurance-opdracht om eventuele van materieel belang zijnde inconsistenties met de specifieke niet-financiële informatie te identificeren.


Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de assurance-opdracht en over de significante bevindingen die uit onze assurance-opdracht naar voren zijn gekomen.

Rotterdam, 16 februari 2024

Deloitte Accountants B.V.

drs. A. van der Spek RA