33. Credit rating

Een belangrijke pijler in het financieel beleid van Stedin Groep is een goede toegang behouden tot de beschikbare bronnen van financiering, waaronder de geld- en kapitaalmarkt. Hiervoor is het van belang om een credit rating na te streven die dit onder alle omstandigheden mogelijk maakt en dat bestaande en potentiële financiers goed inzicht hebben in de ontwikkeling van de kredietwaardigheid van Stedin Groep.

Stedin Holding N.V. en Stedin Netbeheer B.V. hebben ieder een credit rating bij ratingbureau Standard & Poor’s (hierna S&P). Deze rating bestaat uit een lange termijn rating met outlook en een korte termijn rating. De outlook geeft de richting weer van de ontwikkeling in de lange termijn rating voor de komende jaren.

Per balansdatum is de door S&P toegekende credit rating van Stedin A- met een stabiele outlook voor de lange termijn en A-2 voor de korte termijn. Als gevolg van het afsprakenkader tussen de Nederlandse Staat en de regionale netbeheerders Alliander, Enexis en Stedin om toe te kunnen treden als aandeelhouder, heeft S&P in februari 2023 deze drie regionale netbeheerders aangemerkt als zogenaamde “Government Related Entities”. Als gevolg heeft S&P de credit rating een trede opgewaardeerd. Tegelijkertijd is de credit rating van Stedin met een trede naar beneden bijgesteld vanwege de druk op de belangrijkste financiële ratio’s en een uitdagende investeringsagenda in de komende jaren. Per saldo is de lange termijn credit rating van Stedin gelijk gebleven: A- met een stabiele outlook.

De belangrijkste ratio voor Stedin Groep is de verhouding van de afgeleide operationele kasstroom (Funds from operations, hierna FFO) en de nettoschuldpositie (hierna: Net Debt), welke een in de markt gangbare verhouding is van houdbaarheid van de schuld. S&P hanteert een meerjarig gemiddelde van deze ratio als onderdeel van de beoordeling van de credit rating. Stedin Groep presenteert de ratio enkel ultimo 2023 en 2022.

De ratio berekening volgt de cijfers in deze jaarrekening, aangevuld met de door S&P toegepaste correcties. Deze analytische correcties worden gedaan om de vergelijkbaarheid van cijfers en financiële positie tussen Stedin Groep en andere bedrijven te vergroten.De ondergrens voor de FFO/Net Debt ratio om de huidige credit rating te handhaven is, volgend op het aanmerken van Stedin als "Government Related Entity", door S&P herzien; deze dient ‘comfortabel boven de 9%’ te blijven. Dit heeft geleid tot een interne beleidsaanpassing waarbij er gestuurd wordt op het handhaven van een jaarlijkse ratio van minimaal 10%.

De belangrijkste door S&P toegepaste correctie betreft het voor 50% als schuld aanmerken van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening (onder IFRS wordt deze volledig als eigen vermogen aangemerkt). Daarnaast worden pensioenverplichtingen aan de S&P definitie van schuld toegerekend.

De berekening is opgenomen in onderstaande tabel:

x 1 miljoen

2023

2022

EBITDA

600

432

-/- Netto betaalde rente

-65

-35

-/- Betaalde belasting

-14

-17

-/- S&P correcties

-34

-32

S&P - FFO*

487

348

Langlopende rentedragende schulden

3.069

3.116

Kortlopende rentedragende schulden

265

280

Leaseverplichtingen

69

71

-/- Liquide middelen

-188

-53

IFRS - Net Debt

3.215

3.415

+ S&P correcties

263

263

S&P - Net Debt

3.478

3.678

FFO / Net Debt – S&P adjusted

14,0%

9,5%

  1. * In overleg met S&P corrigeert Stedin bij de bepaling van S&P adjusted FFO voor de amortisatie van de vooruitontvangen opbrengsten (gepresenteerd onder 'S&P - FFO: S&P correcties'). Met deze correctie wordt beter aangesloten bij de S&P methodologie en verbetert de onderlinge vergelijkbaarheid. Overeenkomstig is het vergelijkend cijfer ultimo 2022 aangepast (voorheen 10.1%).

Kort- en langlopende rentedragende schulden, leaseverplichtingen, netto betaalde rente en betaalde belasting zijn conform deze jaarrekening.

De FFO/Net Debt ratio is gestegen naar 14,0% in 2023. De stijging van de FFO met 139 miljoen is voornamelijk gedreven door hoge netverlieskosten, deels gemaakt in 2022, die vanuit de regulering dit jaar middels hogere tarieven zijn vergoed. De nettoschuldpositie ultimo 2023 is 200 miljoen lager dan ultimo 2022, wat met name wordt verklaard door de aandelenuitgifte en het daardoor ontvangen bedrag van 500 miljoen.

De FFO/Net Debt ratio van 14,0% ligt boven Stedin's doelstelling van tenminste 10%, met name door eenmalige gebeurtenissen. S&P hanteert voor haar beoordeling van de FFO/Net Debt ratio een meerjarig (forward-looking) gemiddelde.

De S&P rating rapporten zijn terug te vinden op de Investor Relations website van Stedin Groep: http://www.stedingroep.nl/investor-relations. Voor de laatste ontwikkeling rondom de credit rating wordt verwezen naar 34 Gebeurtenissen na balansdatum