Ketenverant­woordelijkheid

Stedin draagt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor duurzaamheid in de keten, door actief te sturen op de One Planet ambities op het gebied van CO2-uitstoot, grond­stoffen, fijnstof, biodiversiteit en een inclusieve samenleving. Deze verantwoordelijkheid draagt Stedin zowel in haar aanbestedingen, als in de samenwerking met le­veranciers om te streven naar een duurzame toeleverketen. Met een inkoopvolume van 800 miljoen in 2020 heeft Stedin Groep hier een wezenlijke impact op.

In aanbestedingen stimuleert Stedin leveranciers om naar duurzame oplossingen te streven. Een voorbeeld hiervan is de aanbesteding van MV-schakelinstallaties, waarbij subsidie is aangewend en ingezet om leveranciers te belonen voor een duurzame aanbesteding. Dit heeft geresulteerd in SF6 vrije MV-schakelapparatuur, wat de CO²-impact verlaagd. Ook wordt van alle leveranciers verwacht dat zij de Stedin Gedrags­code voor leveranciers tekenen. Met de onder­te­ke­ning van deze gedragscode committeren zij zich aan de uitgangspunten op het gebied van mensenrechten, arbeids­omstandigheden, eerlijk zakendoen (waaronder het voor­komen van fraude en corruptie), veiligheid, integriteit en aan onze One Planet doelstellingen. Onze gedragscode is geba­seerd op de richtlijnen van de OESO (Organisatie voor Eco­no­mische Samenwerking en Ontwikkeling), de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en de arbeids­voor­waarden en -omstandigheden opgesteld door de International Labor Organisation (ILO).

Daarnaast monitort Stedin Groep potentiële risico’s voor duurzaamheid in de toeleverketen. In 2019 heeft Stedin Groep een Potential Risk Analysis opgesteld op basis van de ‘MVO Risico Checker’ van MVO Nederland. Deze is weer gebaseerd op de OESO- richtlijnen. Deze richtlijnen hebben betrekking op eerlijk zakendoen, mensenrechten & ethiek, arbeidsrechten en milieu & omgeving. In 2020 is deze Potential Risk Analysis uitgevoerd bij 40 leveranciers en daarmee is 97,5 miljoen (12%) van het inkoopvolume geanalyseerd op potentiële risico’s, met een nadruk op de materiële producten die zijn afgenomen. De uitkomsten van de Potential Risk Analysis zijn bepalend voor besluitvorming rondom aanscherpingen in aanbestedingen en het uitvoeren van self-assessments of externe audits bij een leverancier.

Als er bij het opzetten van een aanbesteding of vernieuwing van een contract blijkt dat er hoge potentiële risico’s bestaan, dan kijken we kritisch naar de selectie- en gunningscriteria. Een voorbeeld is de aanbesteding van bedrijfskleding. Bij deze aanbesteding leggen we op basis van de potentiële risicoanalyse extra nadruk op het vermijden van mensen­recht­enschending en vervuiling in het productieproces.

Wanneer uit de Potential Risk Analysis een hoog potentieel risico blijkt op de productsoort en het productieland, komt de leverancier in aanmerking voor een self-assessment. In de self-assessment wordt gecontroleerd of potentiële risico’s ook daadwerkelijk risico’s zijn en of leveranciers de gedrags­code naleven en kan input worden opgehaald voor een eventuele audit of verbeterplan.

In de self-assessment worden leveranciers gevraagd naar mensenrechten, integriteit en de One Planet doelstellingen. Ook worden ze gevraagd of zij risico’s hebben geïdentificeerd voor de thema’s veiligheid, een inclusieve werkomgeving, corruptie, ethiek, trans­parante bedrijfs­voering, klimaat­doel­stellingen en uitstoot en circulariteit. Leveranciers worden gevraagd om actuele beleidsstukken, doelstellingen, ISO-normen en andere bewijsstukken aan te leveren om te tonen hoe zij hun verantwoordelijkheid hierin dragen.

Inmiddels hebben we de self-assessment bij drie leve­ran­ciers uitgevraagd en van twee ingevuld teruggekregen. Onze eerste bevindingen hieruit zijn dat de betreffende leve­ranciers graag meewerken en bewust met MVO bezig zijn, maar dat we onze vragen nog meer moeten aan­scherp­en, vooral door definities en het doel van de vragen te verdui­delijken. Zo verwachten we meer inzicht in (potentiële) risico’s te krijgen en te borgen.

Wanneer uit een self-assessment blijkt dat verdere ver­dieping op de gegeven antwoorden nodig is, komt een leverancier in aanmerking voor een externe audit. Het doel van de audit is om gezamenlijke verbeterplannen op te stellen om de grootste risico's op het gebied van duur­zaam­heid, mensenrechten en integriteit te verminderen. In 2020 is geen van onze leveranciers in aanmerking gekomen voor een audit. In 2021 hebben we de doelstelling om het aantal self-assessments verder uit te breiden en op basis hiervan een eerste audit uit te voeren.